Doradca Inwestycyjny

dwa semestry (194 godziny)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest identyfikacja procesów decyzyjnych i praktycznych procedur inwestycyjnych związanych z zarządzaniem kapitałem finansowym na rynku finansowym i ich konsekwencji. Studia zostały podzielone na cztery moduły. Pierwszy poświęcony jest ekonomicznym i prawnym zagadnieniom funkcjonowania rynku finansowego. Drugi koncentruje się wokół analizy i wyceny instrumentów finansowych. Przedmiotem modułu trzeciego jest zarządzanie ryzykiem oraz modele inwestowania na rynku finansowym. Ostatni z modułów wprowadza w tematykę zarządzania finansami przedsiębiorstw.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób, które już pracują w instytucjach finansowych, sektorze publicznym, przedsiębiorstwach i chcą doskonalić swoje umiejętności analityczne w zakresie inwestycji na rynku finansowym lub poszukiwać będą zatrudnienia w zawodzie analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, maklera, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi.

KORZYŚCI

Efektem kształcenia jest nabycie odpowiednich umiejętności, kompetencji i wiedzy niezbędnej w procesie inwestycyjnym. Słuchacze poznają narzędzia służące do wyboru aktywów finansowych, infrastrukturę rynku finansowego, źródła i rodzaje ryzyka towarzyszące inwestycjom oraz sposoby pomiaru efektywności inwestycji finansowych i rzeczowych. Ponadto studia przygotowują do egzaminu na doradcę inwestycyjnego, organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia mają przygotować do wykonywania zawodu maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi) czy analityka finansowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz ćwiczenia (warsztaty) w salach komputerowych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Geneza, modele i funkcje systemu finansowego 6-
Pojęcie, funkcje i segmenty rynku finansowego 6-
Pojęcie i rodzaje pośredników finansowych

6

-

Istota i rodzaje papierów wartościowych oraz pozostałych instrumentów finansowych

6

 -

5Zasady opodatkowania na rynku finansowym  6-
6Obrót giełdowy i pozagiełdowy, oferta publiczna, oferta prywatna 44
7Nadzór nad rynkiem finansowym - ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne55
8Zmienna wartość pieniądza w czasie (wartość przyszła, rachunek dyskontowy, rachunek rent)810
9Rodzaje stóp zwrotu z inwestycji24
10Analiza i wycena instrumentów dłużnych 26
11Analiza i wycena instrumentów udziałowych 26
12Wprowadzenie do wyceny instrumentów pochodnych   53
13Pojęcie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego 44
14Metody pomiaru i ograniczania ryzyka finansowego  28
15Rachunek opcyjny w inwestycjach 26
16Praktyczne zastosowanie i wycena kontraktów terminowych 26
17Strategie inwestycyjne 26
18Analiza techniczna i fundamentalna   66
19Zarządzanie portfelem inwestycyjnym26
20Inwestycje alternatywne    22
21Podstawy finansów przedsiębiorstw 44
22Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych   35
23Wycena przedsiębiorstw    66
24Polityka dywidend   22
Razem959936

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywać się będą przez dwa semestry w formie wykładów i ćwiczeń w salach wyposażonych w rzutniki multimedialne oraz sale komputerowe w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zjazdy w soboty i niedziele (ok. 12 weekendów).

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, jak i zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 36 pkt ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Prowadzącymi zajęcia są uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego, cenieni praktycy pracujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i w wybranych domach maklerskich, a także doświadczeni traderzy.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Irena Pyka

dr Witold Gradoń

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3800 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł