English for Business, Law and Administration

dwa semestry (168 godzin)

Opis studiów

Moduł I - English for Specific Purposes, obejmuje następujące przedmioty: Presentations and Business Meetings, Business Correspondence and Documentation, Cross-cultural Relations, Fundamentals of Specialised Translation 

Moduł II - Legal Environment and Aspects of Company Law zawiera przedmioty: Sources of Law, Types of Business Entities, Company Financial Structure and Reporting, Employment and Labour Law, Contract Law.

Moduł III - Business and Economics obejmuje przedmioty: Human Resources Management, Marketing and Public Relations, Corporate Social Responsibility and Business Ethics, Accounting, Fundamentals of Economics.      

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień  na styku biznesu i prawa, wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach  prowadzenia działalności gospodarczej,  pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Studia mają na celu wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i  jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych, a także zdobędą dodatkowe językowe umiejętności  w szeroko rozumianym kontekście wystąpień publicznych w miejscu pracy.

Adresaci

Studia skierowane są do osób pracujących w dużych korporacjach oraz niewielkich firmach mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne, osób prowadzących interesy z klientami zagranicznymi w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, zajmujących się handlem zagranicznym, osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji w administracji publicznej w urzędach zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji w zakresie języka biznesu, podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujących niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, finansów, marketingu i chcących orientować się w zagadnieniach wielu sektorów gospodarki.

Korzyści

Studia umożliwiają zdobycie i poszerzenie kompetencji niezbędnych do pracy w różnych środowiskach biznesu i do wykonywania zróżnicowanych zadań w firmie. Studia łączą możliwość zyskania praktycznych umiejętności językowych oraz wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Uczestnicy zyskają możliwość poszerzenia znajomości specjalistycznego słownictwa, a także zdobędą wiele niezbędnych umiejętności, np. prowadzenia korespondencji handlowej, przygotowania prezentacji biznesowych w języku angielskim, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Studia pozwolą na zdobycie i poszerzenie kompetencji niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem bloku społeczno-ekonomicznego jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Praktyczne ćwiczenia pozwolą na doskonalenie warsztatu w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, dokumentacji biznesowej, prezentacji w j. angielskim.

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia (indywidualne, w parach, grupach), konwersatoria.

Program

 Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1English for Specific Purposes   65711
Legal Environment and Aspects of Company Law16339
Business and Economics

25

31

10
Razem4712130

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

  • zaliczenie 6 testów przedmiotowych,
  • przygotowanie i przedstawienie jednej prezentacji,
  • wykonanie zadań/ ćwiczeń,
  • aktywny udział w zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

Dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

Programme Description

 

1. PROGRAMME TITLE: English for Business, Law and Administration  (in English)                                                

2. DURATION/ NUMBER OF HOURS: 2 semesters,  168 hours,  (24 days- Saturday/Sunday), 7 didactic hours (45 minutes) each day

3. DESCRIPTION

The studies are divided into three modules: 

Module - English for Specific Purposes,                                             63 hours                    11 ECTS

Module II- Legal Environment and Aspects of Company Law,          49 hours                       9 ECTS

Module III- Business and Economics,                                               56 hours                      10 ECTS

                                                                                              Total   168                              30 ECTS

4. PARTICIPANTS: The studies are designed for people working in companies of various profiles, large corporations or small organisations having or intending to develop foreign contacts; dealing with foreign trade and servicing foreign entities; as well as for university graduates with a bachelor, engineer or master's degree. The participants will be interested in expanding their business English and basic business skills and will be looking for knowledge in economics, law, finance, marketing as well as competences necessary to function in an international work environment. The programme is designed for people eager to invest in their development, wanting to know about many sectors of the economy and looking for opportunities of promotion in the international labour market.

The studies may also constitute the first stage of education for persons who would like to be well prepared to take up a programme “Academy of Business Management 3.0” at the Rybnik branch.

5. BENEFITS: The main benefit for the participants will be enriching specialist vocabulary and improving skills of using English for specific purposes and communicating efficiently in the broadly defined work environment. The aims of each module are varied and range from increasing business "awareness", through contextualised use of specialized vocabulary, revising knowledge of fundamentals of economics (modern labour market, human resources, finance, organization and functioning of enterprises, marketing) to gaining practical skills. The students will enrich their knowledge of legal systems, legal aspects of running a business, and develop practical skills of analysing a legal text, writing business correspondence and translating specialist texts.

The far-reaching aim of the studies is also to develop skills useful for strengthening one’s professional position, making use of personal potential and shaping self-development.

6. CERTIFICATE: Certificate of completion of postgraduate studies

7. PREMISES: The studies are so designed as to respond to employers' expectations of employees that frequently indicate the need to have interdisciplinary knowledge, competences necessary to function in many industries and environments and abilities to adjust to the changing environment. The studies combine the improvement of practical language skills with the broadening of knowledge in economics, business and law and practice to efficiently function in a changing work environment.

8. METHODOLOGY: Lectures, interactive individual and team-work tasks, presentations, case studies, workshops, training.

9. ORGANISATION/VENUE: Extramural (24 days- Saturday/Sunday), 7 didactic hours (45 minutes) each day,  9:00- 15.30, Rybnik Branch, 13c Rudzka Street, Building B

10. REQUIREMENTS/GRADUATION CRITERIA: To receive a certificate the student shall participate in classes and meet requirements to complete each module, which is a prerequisite for obtaining a total of 30 ECTS.

11. TEACHING STAFF: The lecturers are employees of the University of Economics in Katowice, University of Silesia, Silesian University of Technology as well as practitioners from the economic environment and personnel trainers.

12. PROGRAMME MANAGER: dr Ewa Wójcik (ewa.wojcik@uekat.pl)

13. TUITION FEE: 4600 PLN

14. PROGRAMME CONTENT

    

Subjects

Teaching hours

ECTS

Theoretical

Practical

Total

Module I    English for Specific Purposes

Presentations and Business Meetings

4

17

21

3

Business Correspondence and Documentation

 

21

21

4

Cross-cultural Relations

 

7

7

1

Fundamentals of Specialised Translation

2

12

14

3

Module II - Legal Environment and Aspects of Company Law

Sources of Law

3

4

7

1

Types of Business Entities

3

4

7

1

Company Financial Structure and Reporting

6

8

14

2

Employment and Labour Law

2

5

7

2

Contract Law

 

1

14

3

Module III - Business and Economics

Human Resources Management

7

7

14

2

Marketing and Public Relations

5

9

14

3

Corporate Social Responsibility and Business Ethics

2

5

7

1

Accounting

3

4

7

2

Fundamentals of Economics

8

6

14

2

Total

47

121

168

      30

 

 

 

Rejestracja na studia