Rekrutacja

 

Sprawdź listę kierunków na które prowadzimy rekrutację na rok akademicki 2021/2021.
Rekrutacja potrwa od 1 czerwca/28 czerwca 2021 r. do 10 października 2021 r.

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w formie elektronicznej wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

  • dokumentów dodatkowo wymaganych na konkretnym kierunku,

  • osoby ubiegające się o zniżkę składają w formie skanów podania o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Karty Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki,

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • skan dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości.

 2. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w Informacje dotyczące rekrutacji należy zeskanować
i w formacie pdf. załączyć na swoim koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty, które należy przesłać:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów. Dyplom lub jego odpis powinien być podpisany.

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZNIŻKAMI:
  a) Karta Absolwenta – strona  z imieniem i nazwiskiem,
  b) podanie o zniżkę – wypełnione i podpisane przez kandydata,
  c) dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek).
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE NA KONKRETNY KIERUNEK STUDIÓW - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. certyfikaty językowe.

  Dokumenty na studia dwusemestralne Rachunkowość – ścieżka ACCA:
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony,
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów,
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 4. DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW:  
  a) dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce,
  b) w przypadku dyplomu zagranicznej uczelni tłumaczenie przysięgłe dyplomu na j. polski, dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
  W przypadku dyplomu wydanego przez polską uczelnię w tym miejscu prosimy w tym miejscu o załączenie tylko skanu dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf. 


Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz załączonej w systemie kompletnej dokumentacji:

 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany,
 • skanu dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, nie załączył skanów dokumentów i/lub jego kandydatura nie została jeszcze zatwierdzona.

Status zakwalifikowany

Kandydat, który złożył dokumenty i dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja
o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. O uruchomieniu kierunku Kandydat zostanie poinformowany drogą mailową po zakończeniu naboru.

Status przyjęty

Kandydat, który otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe, zostanie poinformowany o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje  zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez Centrum Badań i Rozwoju Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Status nieprzyjęty

Status dotyczy kandydata na kierunek, który nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/2022. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Status niezakwalifikowany

Osoba, która nie spełniła warunków rekrutacji na studia podyplomowe (nie złożyła dokumentów i/lub nie spełniła wymogów formalnych).

Status rezerwowy

Osoba, która złożyła dokumenty i spełnia wymogi formalne przyjęcia na studia podyplomowe, ale została wpisana na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia podyplomowe pod warunkiem zwolnienia się miejsc.

Status zrezygnował

Osoba, która zrezygnowała z podjęcia studiów podyplomowych.

 

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z 
Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 
tel.: +48 32257-7337
tel.: +48 32257-7749
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.17
40-287 Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - KONTAKT