Finanse dla niefinansistów - przedsiębiorstwa a instytucje finansowe

dwa semestry (196 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe „Finanse dla niefinansistów - przedsiębiorstwa a instytucje finansowe” prowadzone będą na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych przy szerokim wykorzystaniu aktywizujących form kształcenia oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego. Studia będą trwać dwa semestry i umożliwią słuchaczom uzyskanie 31 punktów ECTS. Łączna liczba godzin dydaktycznych wyniesie 196, w tym 68 godzin wykładowych i 128 godzin ćwiczeń/warsztatów.

ADRESACI

Studia są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności do osób:

• pracujących poza sektorem finansowym, ale chcących poznać uwarunkowania działania tego sektora oraz instrumenty i metody stosowane przez banki i niebankowe instytucje finansowe we współpracy z przedsiębiorstwami jako swoimi partnerami biznesowymi,

• zamierzających podjąć pracę w sektorze instytucji rynku finansowego, stanowiących obecną i przyszłą kadrę kierowniczą niższego i średniego szczebla, specjalistów, jak również osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką współpracy przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi.

KORZYŚCI

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze finansów przedsiębiorstw i systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami rynku finansowego oraz najnowszych regulacji prawnych/nadzorczych, zarówno już wprowadzonych, jak i planowanych w najbliższym czasie. Słuchacz poznaje nie tylko zasady funkcjonowania instytucji finansowych, ale również nową architekturę finansową, która stanowi istotne uwarunkowanie tej działalności i współpracy z przedsiębiorstwami.

Studia pozwolą na zdobycie i rozszerzenie wiedzy związanej z finansowaniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej w przedsiębiorstwie, tworzeniem optymalnej struktury kapitału, zarządzania gotówką ze szczególnym uwypukleniem problemu płynności finansowej, zarządzania nadwyżkami finansowymi, w tym inwestowania na rynku kapitałowym, zarządzania rozliczeniami. Moduły kształcenia pozwalają także na zdobycie i rozwinięcie wiedzy dotyczącej podmiotów rynku finansowego współpracujących z przedsiębiorstwami w zakresie ubezpieczeń oraz zabezpieczania transakcji w handlu międzynarodowym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia podyplomowe składały się będą z dwóch modułów:

• Moduł 1. Przedsiębiorstwo jako partner w relacjach z instytucjami finansowymi

• Moduł 2. Instytucje finansowe i ich rola w działalności przedsiębiorstw

Celem Modułu 1 jest zdobycie, uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Poszczególne bloki tematyczne poświęcone zostały obszarom, które podlegają ocenie instytucji finansowych, takich jak jakość zarządzania przedsiębiorstwem, jego strategia i umiejętność osiągania odpowiedniej pozycji konkurencyjnej, wyniki finansowe i efektywność prowadzonych działań.

Celowi temu podporządkowane są następujące cele szczegółowe:

• zapoznanie z metodami analizy otoczenia przedsiębiorstwa i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania przy projektowaniu strategii działań rynkowych,

• zapoznanie z różnymi rodzajami strategii rynkowych i rozwój umiejętności dopasowania strategii działania do specyfiki rynku i potencjału przedsiębiorstwa,

• uświadomienie znaczenia umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientami i skutecznego zarządzania nimi dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku,

• zdobycie, uporządkowanie i rozwój wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa,

• zapoznanie z metodami oceny efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji,

• rozwój umiejętności opracowywania business planów,

• zapoznanie z zasadami optymalizacji podatkowej i jej znaczenia w działalności przedsiębiorstwa.

Celem Modułu 2 jest zdobycie, uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy z zakresu funkcjonowania banków i innych (niebankowych) instytucji finansowych oraz wskazanie zakresu oferowanych przez te instytucje usług/instrumentów finansowych, które potencjalnie mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa w ich działalności i rozwoju. W poszczególnych blokach tematycznych przybliżono współpracę przedsiębiorstw z bankami i innymi instytucjami w zakresie bieżącej obsługi, finansowania, lokowania nadwyżek finansowych, instrumentów zabezpieczenia transakcji handlowych oraz ubezpieczeń.

Celowi ten będzie realizowany poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

• przedstawienie wiedzy z zakresu struktury i specyfiki funkcjonowania systemu bankowego,

• nabycie umiejętności rozpoznawania czynności bankowych i możliwości ich wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa,

• zdobycie, uporządkowanie i rozwój wiedzy z zakresu rozliczeń pieniężnych w przedsiębiorstwie i innowacji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji płatniczych,

• przedstawienie pogłębionej wiedzy na temat źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz elementów bankowej analizy przedsiębiorstw stanowiących o ocenie wiarygodności finansowej kredytobiorcy,

• wskazanie na kierunki inwestowania nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwie z udziałem banków i innych instytucji finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego,

• zapoznanie z przesłankami współpracy przedsiębiorstw z ubezpieczycielami, biurami maklerskimi, spółkami leasingowymi, faktorami,

• ukształtowanie u Słuchaczy wrażliwości na społeczną odpowiedzialność we wzajemnych relacjach: instytucja finansowa - przedsiębiorstwo.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone w formie: wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykładów aktywnych, ćwiczeń aktywnych z wykorzystaniem studiów przypadków, ćwiczeń aktywnych z wykorzystaniem burzy mózgów, symulacji, rozwiązywania zadań i testów, ćwiczeń z wykorzystaniem introspekcji, ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń informatycznych, konwersatoriów, opracowania projektów, seminariów.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł 1. Przedsiębiorstwo jako partner w relacjach z instytucjami finansowymi 
Specyfika działalności przedsiębiorstw niefinansowych    6123
2Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie - podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw, procesy finansowe w przedsiębiorstwie, ocena sytuacji finansowej (w tym analiza finansowa, źródła informacji do analizy finansowej)

 4

 8

2
3Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta  

2

6

1
4Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie  261
5Ocena efektywności projektów inwestycyjnych i tworzenia biznes planów 8123
6Optymalizacja podatkowa w działalności przedsiębiorstwa  282
Moduł 2. Instytucje finansowe i ich rola w działalności przedsiębiorstw   
1Specyfika działania banków we współczesnej gospodarce 461,5
2Bank jako dostawca usług finansowych. Obsługa bieżącej działalności i zarządzanie rozliczeniami w przedsiębiorstwie 6123
3Bank jako dostawca usług finansowych. Bankowa analiza przedsiębiorstw jako podstawa decyzji o finansowaniu działalności i przedsięwzięć gospodarczych8123
4Bank jako dostawca usług finansowych - Bank a zarządzanie nadwyżkami finansowymi w przedsiębiorstwie240,5
5Bank jako dostawca usług finansowych - Bank jako dostawca specjalistycznych/niebankowych usług finansowych6103
6Alternatywni (niebankowi) dostawcy usług finansowych - Współpraca przedsiębiorstwa z ubezpieczycielami    240,5
7Alternatywni (niebankowi) dostawcy usług finansowych - Finansowanie przez instytucje niebankowe  4123
8Alternatywni (niebankowi) dostawcy usług finansowych - Inwestowanie nadwyżek z udziałem rynku kapitałowego8164
9Alternatywni (niebankowi) dostawcy usług finansowych - Fundusze inwestycyjne i domy maklerskie w działalności przedsiębiorstw   4-0,5
Razem7612031

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywały się będą w co drugi weekend w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Finanse dla niefinansistów - przedsiębiorstwa a instytucje finansowe” będzie:

• zaliczenie wszystkich przedmiotów/modułów przewidzianych w programie,

• zdanie egzaminu końcowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy z branży finansowej.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Monika Klimontowicz

dr inż. Anna Pyka