Dlaczego handel transgraniczny?


Cross-border e-commerce to przełom w handlu międzynarodowym
i najszybciej rozwijający się kanał sprzedaży

     Handel zagraniczny zawsze był atrakcyjną dochodowo działalnością i źródłem zamożności kupców oraz całych gospodarek. Stale też rośnie jego wartość i powstają nowe formy prowadzenia wymiany międzynarodowej. Dziś to właśnie transgraniczny handel online jest najdynamiczniej rozwijającym się kanałem handlu zagranicznego. Prognozy do 2020 r. (zob. wykres) wskazują na 27% średnioroczną stopę jego wzrostu i wartość bliską 1 biliona USD tylko dla międzynarodowych transakcji detalicznych (B2C). Ponadto potencjał dalszego rozwoju  handlu trasgranicznego pozostaje ogromny, gdyż obecnie zaledwie 52% populacji świata jest użytkownikami Internetu (51,7% wg Internetworldstats.com). 

 

      Rewolucja cyfrowa w sferze prowadzenia handlu niesie ze sobą wiele możliwości i szans dla tych, którzy włączą się w ten nurt. Dokonująca się transformacja w zakresie form prowadzenia działalności pociąga za sobą też wyzwania, zwłaszcza w postaci właściwego rozumienia nowej rzeczywistości. Handel transgraniczny w kanale e-commerce, choć silnie już zakorzeniony i szybko rozwijający się wciąż jest procesem słabo poznanym i często utożsamianym jedynie z tłumaczeniem witryny na język obcy. Detaliczny handel online jest w rzeczywistości zjawiskiem nowym w handlu zagranicznym i nie można do niego stosować tradycyjnych norm i rozwiązań.

Polska - wielki potencjał i niewykorzystane możliwości
w cross-border e-commerce

     Bacznie obserwujemy polskie podmioty i widzimy, z jednej strony, niechęć do sprzedaży na rynkach zagranicznych (np. wykluczanie wysyłki towaru za granicę), z drugiej strony, nieudane wejścia na rynki zagraniczne (np. Allegro na rynek niemiecki). Ponadto znaczna część podmiotów ciągle traktuje e-commerce jako działalność dla nich mało istotną lub uważa, że mając dostęp do Internetu, ma tym samym dostęp do rynku światowego. Konsekwencją tego jest fakt, że tylko 4% polskich przedsiębiorstw sprzedaje elektronicznie do innych państw UE i jedynie 2% do państw trzecich (aktualne dane Eurostat). Natomiast, polskie firmy, które już osiągają sukcesy w sprzedaży transgranicznej odczuwają i skarżą się na problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, co ogranicza możliwości ich dalszego rozwoju. Mamy też świadomość, że w warunkach bardzo silnej konkurencji cenowej jaka istnieje w handlu online na rynku krajowym, ekspansja zagraniczna w e-commerce otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami zupełnie nowe możliwości.
    Stale rosnący popyt konsumentów w poszczególnych państwach (w tym Chinach) na zagraniczne produkty nabywane w kanale e-commerce oraz budowa europejskiego jednolitego rynku cyfrowego stanowią dla polskich podmiotów szczególnie sprzyjające uwarunkowania do wykorzystania przewag, jakie już posiadają w tej dziedzinie. W szczególności jest to konkurencyjność jakościowa (jako „made in EU”) na rynkach wschodzących oraz bardzo wysoka konkurencyjność cenowa na rynku UE (zob. tabela).

 Uwaga: kolory prezentują przejście od wartości najmniejszych (kolor ciemnoczerwony) do wartości największych (kolor ciemnoniebieski). Opis metodologii w źródle.

Źródło: K. Śledziewska i in., Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w Unii Europejskiej w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MSZ, Digital Economy Lab (DELab) UW, Warszawa 2016.

   Wyjątkowe szanse tworzone przez światowy rynek e-commerce oraz posiadane już przewagi konkurencyjne polskich podmiotów pozostają w dużym stopniu niewykorzystane. Mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców i chcąc przyczyniać się do rozwoju oraz osiągania sukcesów w ekspansji zagranicznej polskich firm opracowaliśmy program studiów, który ma dostarczyć specyficznej wiedzy, umiejętności i wykształcić kompetencje stanowiące podstawę profesjonalizacji i osiągnięcia realnego sukcesu w transgranicznym handlu online.