Handel transgraniczny na rynku elektronicznym

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

    Jest to pierwszy w Polsce specjalistyczny program studiów dotyczący ekspansji na rynki zagraniczne w kanale e-commerce. Jego misją jest uświadomienie i pokonanie barier, które ograniczają, a czasami wręcz uniemożliwiają prowadzenie handlu transgranicznego (cross-border e-commerce). Internet jest siecią globalną, ale tylko w znaczeniu technicznym i nie zlikwidował różnic językowych, kulturowych, prawnych, infrastrukturalnych  czy  walutowych  dla  działalności  międzynarodowej.  Wszystkie  te  bariery nadal istnieją, a nawet stały się bardziej istotne w elektronicznym zawieraniu transakcji z podmiotami zagranicznymi, gdyż brak bezpośredniego kontaktu istotnie utrudnia zdobycie zaufania i budowanie relacji. Prowadzenie handlu transgranicznego tylko pozornie nie różni się od krajowego e-commerce. W rzeczywistości natomiast wymaga szczególnej wiedzy i kompetencji w zdobywaniu klientów zagranicznych oraz prowadzenia bezpiecznego pod względem ekonomicznym i prawnym biznesu. Trudności z wchodzeniem na rynki zagraniczne w kanale e-commerce potwierdza znikome obecnie zaangażowanie polskich firm w tę działalność.  Chcemy  to  właśnie zmienić i włączyć krajowe podmioty w wyznaczanie globalnych szlaków handlu online.
    Kluczowym   czynnikiem   sukcesu   w   transgranicznym   handlu   elektronicznym   jest  integracja  wiedzy  i umiejętności z różnych obszarów, a w szczególności biznesu międzynarodowego i jego uwarunkowań, umiejętnego wykorzystania technologii internetowych i zagadnień prawnych. Program w pełni odpowiada tym potrzebom i przygotowany został pod patronatem merytorycznym Izby Gospodarki Elektronicznej. Studia prowadzone są także we współpracy z firmami IAI S.A. oraz Benhauer Sp. z o.o.. Do realizacji programu zaangażowaliśmy pracowników naukowych specjalizujących się w problematyce handlu transgranicznego, usługodawców dla branży e-commerce oraz podmiot z sukcesem prowadzący już handel transgraniczny na wielu rynkach zagranicznych. Niemal wszystkie moduły są ukierunkowane na wymiar międzynarodowy (transgraniczny) handlu internetowego i rozpoznanie specyfiki rynków zagranicznych w poszczególnych obszarach.

ADRESACI

• Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową na rynku krajowym i chcący wykorzystać potencjał rynków zagranicznych poprzez sprzedaż transgraniczną,

• Przedsiębiorcy chcący rozwijać lub poprawić skuteczność i efektywność prowadzonego już transgranicznego handlu internetowego,

• Kierownicy i specjaliści działów handlowych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych rozwijających własne kanały e-commerce B2C na rynki zagraniczne, w tym także z dużych firm prowadzących sprzedaż wielokanałowo,

• Osoby planujące rozpocząć transgraniczną sprzedaż internetową lub chcące zostać specjalistami cross-border e-commerce,

• Filolodzy i inne osoby znające języki obce, które chciałyby związać swoją karierę z ekspansją na rynki zagraniczne w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce.

KORZYŚCI

Studia dostarczą słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do skutecznego prowadzenia transgranicznego handlu internetowego. W szczególności absolwenci będą:

• potrafili stworzyć własny sklep internetowy dedykowany na rynek zagraniczny przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji oraz znali inne modele zagranicznej sprzedaży internetowej,

• potrafili analizować, efektywnie kształtować i integrować poszczególne obszary transgranicznej sprzedaży,

• zdolni zaplanować i zrealizować skuteczną promocję na rynkach zagranicznych (w tym marki polskiej),

• znali uwarunkowania prawne i praktyki w obszarach: podatkowo-celnym, ochrony konkurencji i konsumenta, własności przemysłowej i certyfikacji,

• identyfikowali szanse wynikające z rozwoju rynków zagranicznych i technologii dla e-commerce,

• mogli nawiązać kontakty i wymienić wzajemnie doświadczenia branżowe (networking).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

    Handel transgraniczny osadzony jest w problematyce biznesu międzynarodowego. Jest to jednak zupełnie nowe zjawisko w handlu międzynarodowym, które pomimo, że wykorzystuje globalną sieć, to jest niezwykle silnie uwarunkowane czynnikami kulturowymi i specyfiką poszczególnych rynków. Najczęstszym błędem jest nadmierna koncentracja na globalnym zasięgu narzędzi wykorzystywanych w handlu elektronicznym i jego automatyzacji, co sprawia, że tracimy z pola widzenia wszystkie pozostałe czynniki i wtedy właśnie dochodzi do zderzenia z faktycznie istniejącym silnym zróżnicowaniem świata. Wyzwania, problemy, często spotykane pierwsze negatywne doświadczenia na rynkach zagranicznych rodzą obawy i niechęć polskich firm do sprzedaży transgranicznej. Tymczasem, według  Izby Gospodarki Elektronicznej  handel  transgraniczny  to  „najciekawsze i bardzo dynamicznie rozwijające się zjawisko w branży e-commerce na całym świecie”. Widząc niedostateczne wykorzystanie potencjału rozwoju transgranicznego e-commerce przez polskie podmioty chcemy przełamać bariery, które są tego przyczyną.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz specjalnie dedykowanych aplikacji.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Modele sprzedaży transgranicznej 662
Biznes międzynarodowy 4-1
Jednolity rynek cyfrowy

2

2

1
Analityka internetowa

8

8

3
5Potencjał i uwarunkowania rynków zagranicznych dla handlu elektronicznego442
6Międzynarodowy marketing internetowy883
7Logistyka w elektronicznym handlu transgranicznym442
8Płatności w elektronicznym handlu transgranicznym621
9Prawo ochrony konkurencji i konsumenta na rynkach zagranicznych842
10Regulacje podatkowo-celne w elektronicznym handlu transgranicznym662
11Certyfikacja produktów i prawo własności przemysłowej na rynkach zagranicznych8-1
12Akulturacja zachowań nabywczych konsumentów8-2
13Zarządzanie marką międzynarodową -81
14Biznesplan projektu transgranicznego sklepu internetowego 532
15English for cross-border e-commerce442
16Technologie przyszłości dla e-commerce   171
17Seminarium-122
Razem827830

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

2 semestry, zajęcia w weekendy co dwa tygodnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Praca dyplomowa (przygotowanie i prezentacja projektu własnego sklepu do sprzedaży transgranicznej przy wykorzystaniu udostępnionej aplikacji)

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę stanowią pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce e-commerce i biznesu międzynarodowego oraz praktycy zajmujący się transgranicznym handlem e-commerce oraz jego regulacjami i wymaganiami.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Sylwia Talar,   sylwia.talar@ue.katowice.pl
Dr Katarzyna Czech,   katarzyna.czech@ue.katowice.pl

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 3150 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł