Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji

  1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w Biurze Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji:

    • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
    • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Biurze Rekrutacji. 

  2. Osoby ubiegające się o zniżkę składają podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Kartę Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki.
  3. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
  4. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Kandydaci - zagraniczne dyplomy oraz cudzoziemcy

Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Sprawdź, na jakich zasadach możesz studiować w Polsce -> Rekrutacja dla cudzoziemców

Warunki rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe