Rekrutacja

Rekrutacja na semestr letni została zakończona. 

W najbliższych dniach osoby, które złożyły komplet dokumentów, zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji. 

Informacje dotyczące rekrutacji

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w Dziale Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji. 

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości (wraz z oryginałami do wglądu),
  • podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów skierowane do Przewodniczącego Kolegium Finansów dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE.

 2. Osoby ubiegające się o zniżkę składają podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Kartę Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki.
 3. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 4. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Kandydaci - zagraniczne dyplomy oraz cudzoziemcy

Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz kompletu dokumentów składanych w Dziale Rekrutacji:

 • kwestionariusza (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji,
 • dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.