Handel zagraniczny

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia transakcji w handlu zagranicznym oraz sposobów zaistnienia i funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

W ramach studiów podyplomowych Handel zagraniczny realizowane są dwa bloki tematyczne (grupy modułów):

I. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

II. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Pierwszy blok tematyczny pn. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych obejmuje zagadnienia makroekonomiczne istotne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności na rynkach zagranicznych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają wiedzę w zakresie procesów dokonujących się w gospodarce światowej.

Drugi blok tematyczny pn.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych obejmuje zagadnienia szczegółowe związane z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych, m.in. dotyczące realizacji kontraktów, rozliczeń międzynarodowych, logistyki, prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności, pozyskiwania środków z funduszy UE.

ADRESACI

Studia są przeznaczone dla specjalistów przedsiębiorstw o różnym profilu (produkcyjnym, handlowym, usługowym), które działają na rynkach zagranicznych lub przygotowują się do funkcjonowania w skali międzynarodowej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę. 

KORZYŚCI

Absolwent studiów podyplomowych:

• posiada poszerzoną wiedzę w zakresie uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych,

• posiada pogłębioną wiedzę w zakresie sposobów wejścia i realizacji działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych,

• dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu techniki i organizacji handlu zagranicznego oraz finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

• posiada umiejętność realizowania transakcji handlu zagranicznego i wykorzystania instrumentów ograniczających ryzyko prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych,

• jest przygotowany do podjęcia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

wykłady, ćwiczenia, gra symulacyjna 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zagraniczna polityka handlowa16-2
Gra symulacyjna 883
Finanse międzynarodowe

8

-

1
Negocjacje w biznesie międzynarodowym 

8

8

3
5Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym  441
6Marketing w handlu międzynarodowym883
7Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne552
8Logistyka i transport w handlu międzynarodowym12-2
9Technika i organizacja handlu zagranicznego 11114
10Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego883
11Rozliczenia międzynarodowe10103
12Ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym10-2
13Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców331
Razem1116530

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

2 semestry, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu po zrealizowaniu każdego z bloków tematycznych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE 

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4200 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł