Handel zagraniczny

dwa semestry (140 godzin)

OPIS STUDIÓW

Współpraca gospodarcza z partnerami zagranicznymi to nie tylko sposób na zapewnienie przewagi konkurencyjnej firmie, ale też źródło nieograniczonych wręcz możliwości dla rozwoju biznesu. To także w ostatnich latach dynamicznie rozwijany obszar aktywności polskich przedsiębiorstw. Wraz z coraz intensywniejszą ekspansją zagraniczną i rosnącym umiędzynarodowieniem firm rośnie zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach w tej dziedzinie.

Studia podyplomowe „Handel Zagraniczny” odpowiadają na te potrzeby oferując doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i zajęć praktycznych. W programie studiów uwzględniono kompleksowy zakres zagadnień składających na specyfikę współpracy handlowej z podmiotami zagranicznymi, począwszy od uwarunkowań prowadzenia handlu zagranicznego, poprzez kształtowanie strategii, organizowanie transakcji i realizowanie poszczególnych jej etapów (w tym m.in. negocjacje, zawieranie umów, obsługa logistyczna, finansowanie), po różne sposoby ograniczania ryzyka, aspekty prawne i wykorzystanie nowych elektronicznych kanałów (e-commerce) dla rozwoju międzynarodowej działalności.

ADRESACI

Studia są kierowane do osób indywidualnych i firm. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być absolwent szkoły wyższej co najmniej pierwszego stopnia studiów (z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera). Program kierunku jest adresowany w szczególności do:

 • menedżerów i specjalistów zaangażowanych w rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych lub współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • właścicieli, pracowników małych i średnich firm planujących ekspansję zagraniczną lub chcących poprawić skuteczność i efektywność prowadzonych interesów z klientami zagranicznymi,
 • osób znających języki obce (np. absolwentów kierunków humanistycznych), chcących uzupełnić swoje kompetencje językowe wiedzą i umiejętnościami z dziedziny handlu zagranicznego i praktycznie je wykorzystać, podejmując aktywność zawodową w nowych obszarach i obejmując nowe stanowiska.   

KORZYŚCI

Uczestnicy na kierunku „Handel Zagraniczny” zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające im pewniej prowadzić działalność we współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym m.in. podejmować strategiczne i operacyjne decyzje, ograniczać ryzyko, zwiększać efektywność, rozwiązywać bieżące problemy.

 • Dzięki uzyskanym kompetencjom mogą zdecydowanie łatwiej rozwijać kontakty zagraniczne.
 • Studia pozwalają także przygotować się do podjęcia nowych działań, funkcji i wyzwań w pracy wykonywanej w międzynarodowym środowisku.
 • Udział w zajęciach daje wyjątkową możliwość nawiązania nowych relacji z osobami o bogatych doświadczeniach i wymiany know-how między uczestnikami studiów.
 • Zdobyte kwalifikacje ułatwiają i przyśpieszają karierę zawodową oraz otwierają nowe drogi awansu.

W trakcie zajęć zapewniona jest usługa gastronomiczna.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest przedstawienie uwarunkowań prowadzenia działalności międzynarodowej i strategii wejścia na rynki zagraniczne. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie realizacji transakcji w handlu zagranicznym oraz sposobów zaistnienia i funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem zróżnicowanych metod nauczania (m.in. gra symulacyjna, projekty, case study).

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Uwarunkowania handlu zagranicznego   611

Prawne aspekty handlu zagranicznego

12-2
Ochrona własności przemysłowej   

2

2

1
Ryzyko walutowe 

3

4

1
5Strategie ekspansji zagranicznej 573
6Marketing międzynarodowy    663
7Negocjacje w środowisku wielokulturowym    6104
8Handel transgraniczny w kanale e-commerce    843
9Transakcje handlu zagranicznego    1084
10Logistyczna obsługa handlu zagranicznego z symulacją łańcucha dostaw  6104
11Rozliczenia międzynarodowe351
12Zarządzanie ryzykiem międzynarodowym  221
13Ubezpieczenia w handlu zagranicznym    421
14Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców    331
Razem766430

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3950 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.
W ramach studiów zapewniony jest catering. 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Zaliczenie pisemnego egzaminu zintegrowanego na koniec każdego semestru.
 • Udział w zajęciach na poziomie min. 80% - przy niższej frekwencji wykonanie dodatkowych zadań ustalonych odpowiednio do nieobecności. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu specjalizujący się w problematyce handlu zagranicznego oraz praktycy zajmujący się przedmiotową działalnością.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, e-mail: malgorzata.dziembala@ue.katowice.pl

dr Sylwia Talar, e-mail: sylwia.talar@ue.katowice.pl

Harmonogram

Rejestracja na studia