Inwestowanie na rynku Forex

dwa semestry (172 godziny)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności wspomagających procesy inwestycyjne na międzynarodowym rynku walutowym (Forex). Rynek Forex jest jednym z najsilniej rozwijających się w ostatnich latach rynków, który przyciąga znaczną liczbę inwestorów instytucjonalnych i indywidulanych. Jednocześnie poziom edukacji związanej z inwestowaniem na rynku Forex jest bardzo niski. Studia podyplomowe Inwestowanie na rynku Forex pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze zasady funkcjonowania rynku Forex, metody analizy zjawisk rynkowych oraz zasady zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Szczególny nacisk zostanie położony, obok doskonalenia technik inwestycyjnych, na właściwe zrozumienie ryzyka związanego z inwestycjami na międzynarodowym rynku walutowym, a także metod zarządzania nim.

ADRESACI

Wszyscy zainteresowani wiedzą dotyczącą rynku Forex oraz doskonaleniem umiejętności inwestycyjnych. Warunkiem rekrutacji jest posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

KORZYŚCI

Doskonalenie umiejętności inwestycyjnych, lepsze zrozumienie mechanizmów rynkowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów został stworzony z myślą o osobach pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu rynku Forex. Cechą charakterystyczną programu jest orientacja na zajęcia warsztatowe z zakresy doskonalenia umiejętności inwestycyjnych i lepszego zrozumienia mechanizmów rynkowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Obok wykładów proponowane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem wybranych platform inwestycyjnych (łącznie 98 godzin). Zajęcia prowadzą praktycy rynkowi (w tym reprezentujący instytucje finansowe). Wszystkie warsztaty odbywają się w salach komputerowych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zasady funkcjonowania rynku Forex883
Dane makroekonomiczne i ich źródła 16-3
Stopy procentowe i polityka pieniężna banku centralnego

12

-

2
Koniunktura gospodarcza i metody jej badania

8

 -

2
5Podstawy analizy technicznej442
6Analiza fundamentalna rynku Forex 883
7Analiza techniczna rynku Forex 16244
8Psychologia inwestowania na rynku Forex883
9Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex-82
10Studia przypadków -163
11Obsługa internetowych systemów zawierania transakcji (MT4) -163
Razem809230

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zjazdy w soboty i niedziele (ok. 10)

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin

KADRA DYDAKTYCZNA

Praktycy rynkowy, przedstawiciele instytucji finansowych, wykładowcy UE Katowice

KIEROWNIK STUDIÓW

mgr Jolanta Pasionek

dr Wojciech Zembura

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł