Kształtowanie i wycena wartości niematerialnych i prawnych we współczesnych przedsiębiorstwach

dwa semestry (184 godziny)

OPIS STUDIÓW

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz pogłębianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie problematyki wartości niematerialnych i prawnych w obrocie gospodarczym.Program studiów zakłada, że słuchacze studiów nie mają wcześniejszego przygotowania we wskazanej tematyce.

W ramach zajęć będą prezentowane problemy w kolejności uwzględniającej poziom zaawansowania, przy założeniu, że słuchacz nie zajmował się wcześniej tematyką wartości niematerialnych i prawnych. W każdym z proponowanych modułów część zajęć będzie miała charakter wprowadzający, stanowiący podstawę kolejnych.

Program studiów został stworzony z myślą o osobach zajmujących się lub zamierzających zajmować się wartościami niematerialnymi i prawnymi w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, podatkowych, bilansowych i ubezpieczeniowych oraz związanych z ich kształtowaniem. Tematyka zajęć obejmuje zarówno etap identyfikowania oraz kształtowania składników wartości niematerialnych i prawnych jak i ich wykorzystania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych w zarządzaniu tym składnikiem aktywów oraz w jego wycenie.

ADRESACI

Program studiów adresowany jest do kadry menedżerskiej, inżynierskiej, księgowych, obecnych oraz potencjalnych pracowników działów finansowych, prawników oraz innych osób zainteresowanych wartościami niematerialnymi i prawnymi w obrocie gospodarczym. Studia kierowane są również do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wartości niematerialnych i prawnych w swojej działalności.

KORZYŚCI

• Zdobycie umiejętności praktycznych wymaganych przy identyfikacji i kształtowaniu oraz wykorzystaniu wartości niematerialnych i prawnych w działalności gospodarczej.

• Zdobycie wsparcia merytorycznego w zakresie ujęcia prawnego, podatkowego, bilansowego, ubezpieczeniowego oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

• Aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy przez finansistów, księgowych, pracowników biur rachunkowo-podatkowych, prawników, inżynierów, menedżerów już pracujących w zawodzie,

• Zdobycie nowych umiejętności (kompetencji) zawodowych przez osoby niezwiązane dotychczas z wykorzystywaniem wartościami niematerialnymi prawnymi w działalności gospodarczej.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów obejmuje kompleksowe zestawienie problematyki pozyskiwania i wykorzystywania składników wartości niematerialnych i prawnych w procesach gospodarczych. W szczególności, założeniem studiów jest dostosowanie formy przekazywania wiedzy do słuchaczy, którzy nie mają przygotowania teoretycznego oraz praktycznego z zakresu wartości niematerialnych i prawnych w obrocie gospodarczym.

Program studiów realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu, prawników specjalizujących się w praktyce gospodarczej w wartościach niematerialnych i prawnych, ekspertów skarbowych oraz biegłych rewidentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Dobór wykładowców zapewnia przekazanie wiedzy w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów - ćwiczeń (96 godziny) oraz w formie aktywnych wykładów (84 godziny). Na każde zajęcia przygotowywane są przez wykładowców autorskie materiały udostępniane słuchaczom z wyprzedzeniem.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wartości niematerialne i prawne jako zasoby przedsiębiorstwa488
Wartości niematerialne i prawne w ujęciu rachunkowości i podatków488
Wycena wartości niematerialnych i prawnych

40

7
Wybrane problemy finansowe w kształtowaniu wartości niematerialnych i prawnych

44

8
5Egzamin końcowy    -4-
Razem8410031

Semestr I - tematyka zajęć

Moduł I

Konstrukcja i klasyfikacja współczesnych przedsiębiorstw; mapowanie procesów w przedsiębiorstwie; outsourcing jako koncepcja pozyskania i wyceny wartości niematerialnych i prawnych; proces transformacji w przedsiębiorstwie jako łańcuch jego wartości; składowe ładu korporacyjnego; relacje z klientami i wybranymi interesariuszami otoczenia; środowisko wirtualne w kształtowaniu wartości niematerialnych i prawnych; zachowania innowacyjne pracowników jako koncepcja definiowania wartości niematerialnych i prawnych; sieciowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa; podmiotowe i organizacyjne składniki kapitału intelektualnego w organizacji; czynniki wspierające i osłabiające wartość kapitału intelektualnego w organizacji; uwarunkowania prawne definiowania wartości niematerialnych i prawnych; uwarunkowania psychologiczne kształtowania wartości niematerialnych i prawnych; przedsiębiorstwa typu 4.0.

Moduł II

Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym - ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (pojęcie, zasady ustalania wartości początkowej, amortyzacji, odpisy z tytułu utraty wartości, prezentacja w sprawozdaniu finansowym); zasady ewidencji w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych - aport, sprzedaż, darowizna; wybrane problemy wartości niematerialnych i prawnych w rachunkowości zarządczej; wartości niematerialne i prawne w podatkach dochodowych; aspekty podatkowe podatku VAT w transakcjach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych; wartości niematerialne i prawne w kontekście pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych. .

(88 godz.)

Semestr II - tematyka zajęć

Moduł III

Wycena składników wartości niematerialnych i prawnych: pojęcie wartości – wartość godziwa a wycena, metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych – wprowadzenie, klasyfikacja (metody dochodowe, rynkowe, kosztowe), wycena znaków towarowych, logo, logotypu, branch, wycena ładu korporacyjnego, wycena know-how, wycena relacji z klientami, w tym procedur negocjacji, wycena składników przedsiębiorstwa w przestrzeni wirtualnej np. e-handlu, wycena pozostałych składników wartości niematerialnych według specyfiki działalności przedsiębiorstwa np. spółki medycznej oraz patenty, licencje, prawa autorskie;

Moduł IV

Wycena i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych obejmujących wartości niematerialne i prawne, podstawy wyceny do różnych celów; alokacja ceny nabycia przedsiębiorstwa na składniki wartości niematerialnych i prawnych; koncepcje ujmowania wartości niematerialnych i prawnych w szacowaniu aktywów nieruchomościowych przedsiębiorstw; przykłady oceny i wyceny specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw z aktywami niematerialnymi (hotel, stacja paliw, zakład produkcyjny, kopalnia odkrywkowa); wartości niematerialne i prawne jako zabezpieczenie transakcji, ubezpieczenie wartości niematerialnych i prawnych – zasady ogólne; znaczenie ubezpieczenia wartości niematerialnych i prawnych w kontekście ubezpieczenia D & O; dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń niematerialnych wobec instytucji; ubezpieczeniowych – spory krajowe oraz międzynarodowe; controlling w zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi - od budżetu do raportu; raportowanie informacji niefinansowych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

(96 godzin)

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia na każdym z dwóch semestrów studiów podyplomowych zostały podzielone tematycznie (tj. wyróżniono 4 moduły tematyczne zgodnie z opisem w programie studiów) oraz z uwzględnieniem narastającego stopnia trudności i szczegółowości wprowadzanych zagadnień.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 15:45 w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz egzamin końcowy po drugim semestrze, pozytywnie zaliczony. Egzamin składa się z części testowej oraz 3 zadań sytuacyjnych. Na część testową składa się 30 pytań jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi. Warunkiem zaliczenia egzaminu na ocenę pozytywną jest uzyskanie minimum 60% łącznych punktów z testu oraz zadań sytuacyjnych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szkoleniowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz specjaliści-praktycy (prawnicy, eksperci skarbowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, dyplomowani księgowi).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE   marzena.strojek@ue.katowice.pl

dr. hab. inż. Joachim Foltys, prof. UE   joachim.foltys@ue.katowice.pl

CZESNE w roku akademickim 2018/2019 

  • 4450 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia