Przejdź do menu Przejdź do treści

Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO)

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

3 semestry (306 godzin)

Patronat nad studiami podyplomowymi MBA "Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO)" objął: Wydział Ekonomii VSB - Technical University of Ostrava oraz ING HUBS Poland.

Opis studiów

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych. Studia realizowane są we współpracy z partnerem: Fundacją Rybnicką.

Celem realizacji programu MBA dla NGO jest: 

 • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową,
 • wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem,
 • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie,
 • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi.

Program Master of Business Administration (MBA) dla Organizacji Pozarządowych (NGO) pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem.

Adresaci

Grupą docelową są liderzy (członkowie zarządów) organizacji pozarządowych.

Uczestnicy studiów muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe (o dowolnym profilu i specjalności);
 • posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową lub zarządzaniu projektami;
 • powinni być aktywnymi członkami zarządu organizacji pozarządowych, liderami swoich organizacji.

Kandydaci na studia MBA dla NGO powinni:

 • zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 • uzupełnić swój profil w systemie i załączyć dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • zamieścić w systemie swoje CV i podanie z opisem motywacji do podjęcia studiów MBA dla NGO.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie także wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, w czasie której przedstawi koncepcję wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa.

Korzyści

Atutem studiów MBA dla NGO jest dostęp do "know-how" i "case studies" innych, większych organizacji, a także możliwość stworzenia porozumienia organizacji reprezentowanych przez uczestników – "Klubu NGO-sowych MBA" w ramach którego po zakończeniu realizacji zadania będą mogły odbywać się wydarzenia edukacyjne, np. kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; kulturalne oraz integracyjne.

Studia MBA dla NGO prowadzone będą wyłącznie w oparciu o (inter)aktywne metody nauczania takie jak: analizy przypadków ("case studies"), symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, gry decyzyjne i treningi kierownicze.

Po ukończeniu studiów uczestnik:

 • posiądzie wiedzę z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, nauczy się sporządzania biznes planu, tworzenia strategii organizacji, zasad jej monitorowania i ewaluacji,
 • pozna techniki samodoskonalące umiejętności przywódcze oraz nauczy się zarządzać zespołem,
 • pogłębi wiedzę na temat istotnych aspektów i zmian regulacji prawnych oraz zasad etyki dotyczących działalności organizacji pozarządowej.
 • pozyska umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem projektami, pozyskiwania funduszy na działalność, budżetowania działań,
 • uzyska umiejętności wypełniania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowej,
 • nauczy się metod komunikacji i współpracy z różnymi podmiotami na rynku m.in. jednostkami samorządowymi, biznesem,
 • pozna zasady i narzędzia promocji organizacji samorządowej w sposób tradycyjny i w Internecie,
 • nauczy się zasad negocjacji i mediacji,
 • będzie rozumiał jak przedstawione zagadnienia mogą pozytywnie wpłynąć na jego prace, pracę zespołu i całej organizacji.

Możliwości dofinansowania

Na studia MBA mogą Państwo jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, starać się o dofinansowanie w różnych jednostkach.

Jedną z możliwości stanowi Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środkami z tego funduszu dysponują Powiatowe Urzędy Pracy. Urząd, w ramach dostępnych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, może dofinansować rozwój pracowników, w tym kursy i studia podyplomowe (jak nasze MBA). Aby uzyskać środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń, należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, który jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Więcej informacji można uzyskać na stronach Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy.

Kolejną z możliwości dofinansowania studiów MBA są także środki możliwe do pozyskania w ramach różnych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Wiele regulaminów dopuszcza bowiem przeznaczenie chociaż części pozyskanych środków na tzw. rozwój instytucjonalny organizacji, a czymże innym jest zdobycie przez osoby współpracujące z daną organizacją profesjonalnych kwalifikacji związanych z zarządzaniem, pozwalających na zwiększenie efektywności działania danej organizacji? Jeżeli chcą Państwa aplikować w jakimś konkursie grantowym to warto zaplanować w budżecie środki na najbliższą edycję naszych studiów MBA.

Jeżeli są Państwo obecnie osobami bezrobotnymi można starać się o dofinansowanie skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych. Dodatkowo osobie biorącej udział w zajęciach przysługuje stypendium. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

Studia oczywiście może również dofinansować pracodawca.

Dofinansowanie na studia można także otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Dyplom MBA ukończenia studiów podyplomowych.

Założenia studiów

Studia odbywają się w systemie trrzysemestralnym – łącznie 306 godzin, 60 ECTS). Studia zostały podzielone na dziewięć modułów, tj.:

 1. Zarządzanie
 2. Ekonomia i przedsiębiorczość
 3. Finanse i rachunkowość
 4. Prawo i etyka
 5. Przywództwo i zasoby ludzkie
 6. Komunikacja i marketing
 7. Zarządzanie II
 8. Informatyka
 9. Zajęcia projektowe

Metody prowadzenia zajęć

Program MBA dla NGO to wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne niezbędne to zrozumienia oraz poznania zagadnień związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową. Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze.

W trakcie studiów uczestnicy będą mieli m.in. za zadanie wypracować i wdrożyć standardy działania w swoich organizacjach, dotyczące np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy. Zaliczenie kolejnych semestrów studiów również będzie wymagało realizacji projektów, np. pisania wniosków o dotacje i granty, wdrażania rozwiązań w konkretnych organizacjach na podstawie "case studies" opracowanych w oparciu o wcześniej zgłoszone przez te organizacje problemy, organizacji akcji fundraisingowych czy crowdfundingowych, organizacji społecznych kampanii informacyjnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, wdrażania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, tworzenia federacji organizacji pozarządowych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Nowoczesne trendy w zarządzaniu   621
Analiza strategiczna w organizacji pozarządowej262
3Zarządzanie kryzysowe w organizacji pozarządowej262
4Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej262
5Partycypacja społeczna w praktyce   262
6Ekonomia menedżerska  621
7Przedsiębiorczość (myślenie przedsiębiorcze)   262
8Tworzenie biznesplanu organizacji pozarządowej262
9Strategia organizacji pozarządowej 442
10Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych  262
11Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowej i fundraising262
12Rachunkowość zarządcza 482
13Budżetowanie działalności organizacji pozarządowej262
14Rachunkowość i prawo podatkowe organizacji pozarządowej282
15Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce621
16Etyka pracy w organizacji pozarządowej621
17Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej262
18Zarządzanie zespołem  2102
19Coaching - profilowanie cech Lidera organizacji pozarządowej2102
20Techniki negocjacji i mediacji  282
21Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz z biznesem 441
22Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych2102
23Komunikacja społeczna, współpraca z mediami i promocja NGO  2102
24Marketing organizacji pozarządowej   442
25Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej2102
26Zarządzanie rozwojem organizacji pozarządowej262
27Społeczna odpowiedzialność biznesu621
28Zarządzanie wolontariatem i wolontariuszami262
29Zamówienia publiczne    442
30Monitoring i ewaluacja w organizacjach pozarządowych262
31Wybrane zagadnienia informatyki w funkcjonowaniu organizacji pozarządowej262
32Gra biznesowa-102
33Warsztaty projektowe - spotkania i rozmowy z liderami organizacji pozarządowych  -202
 Razem9221460

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele za pośrednictwem usługi Google Classroom i Meet.

Kryteria ukończenia studiów

 • Obrona/egzamin - warunkiem ukończenia studiów jest realizacja i prezentacja projektu polegającego na wdrożeniu zmiany społecznej w lokalnych społecznościach, w których działają przedstawiciele Organizacji Pozarządowych - uczestnicy studiów.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna składa się ze specjalistów praktykujących w obszarze wykładanego przedmiotu. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

dr inż. Kamila Bartuś, e-mail: kamila.bartus@ue.katowice.pl 

mgr Arkadiusz Trzebuniak, e-mail: arkadiusz.trzebuniak@uekat.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 10 500 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO)" na rok akademicki 2024/25. Harmonogram może ulec zmianie. 

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca