Przejdź do menu Przejdź do treści

Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA)

dwa semestry (146 godzin)

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją, a w szczególności zaprezentowanie uczestnikom studiów metod tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów nadzoru korporacyjnego, zwiększających skuteczność działania dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych – członków organów spółek.

Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną, będącą rozszerzeniem programu studiów podyplomowych Master of Corporate Governance/Menadżer Ładu Korporacyjnego, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz innych studiów Master of Business Administration. Specjalizujemy się w doskonaleniu kompetencji zarządczych, a w szczególności umiejętności sprawowania nadzoru w organizacji.

Kadra dydaktyczna składa się z najwybitniejszych specjalistów praktykujących w obszarze wykładanego przedmiotu.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby po ich ukończeniu uczestnik potrafił skutecznie zarządzać  w świecie VUCA, gdzie osiąganie sukcesu  warunkowane jest podejmowaniem szybkich a jednocześnie trafnych  decyzji. Program jest podzielony na pięć modułów, w ramach których zgrupowano przedmioty powiązane tematycznie, tj.:

 1. Moduł: Lider ładu korporacyjnego
 2. Moduł: Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego
 3. Moduł: Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych
 4. Moduł: Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 5. Moduł: Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek

W trakcie licznych zajęć warsztatowych uczestnik realizuje zadania projektowe, pozwalające na wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w niej – niejednorodnych procesów. Takie interdyscyplinarne spojrzenie wzmacnia umiejętności przywódcze i menadżerskie co zwiększa szanse na awans bądź, w przypadku praktykujących menadżerów, zapewnia im komfort wynikający ze świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i możliwości wyboru optymalnego wariantu działania. 

Celem organizatorów studiów jest nie tylko przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania, ale zbudowanie społeczności absolwentów i wykładowców kierunku wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń i tworzenie sieci powiązań biznesowych już w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Podczas pierwszego spotkania z organizatorami w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedkładają Komisji Rekrutacyjnej świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Corporate Governance (MBA) bądź świadectwo ukończenia innych studiów MBA. Jednocześnie dokumentują swoje doświadczenie praktyczne.

Studiuj wśród najlepszych to hasło oddające atmosferę realizowanych przez nas projektów edukacyjnych.

Informacje dodatkowe można znaleźć na stronie kierunku.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i kształtowania ładu korporacyjnego, a w szczególności do:

 • członków rad nadzorczych, 
 • członków zarządów, 
 • absolwentów studiów Master of Corporate Governance (MBA),
 • absolwentów studiów podyplomowych Master of Business Administration,
 • audytorów bądź kontrolerów wewnętrznych, 
 • pracowników nadzoru właścicielskiego,
 • osób zainteresowanych pełnieniem wyżej wymienionych funkcji,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w obszarach objętych programem studiów.

Wymagania wobec kandydatów:

 • ukończone studia wyższe,
 • ukończone menedżerskie studia podyplomowe, Master of Corporate Governance, MBA lub studia o strukturze MBA
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 2 lata:
  • w pracy na stanowisku kierowniczym, samodzielnym bądź specjalistycznym, lub
  • w prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, lub
  • w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej.
 •  odbycie rozmowy kwalifikacyjnej online. 

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z istotnym wzmocnieniem dotychczasowych kompetencji menadżerskich  nabytych w praktyce oraz w trakcie studiów Master of Corporate Governance (MBA) czy innych studiów Master of Business Administration (MBA).

Już w trakcie studiów uczestnicy tworząc aktywną społeczność uczestników, absolwentów i wykładowców Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA), mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w przypadku pojawienia się realnych problemów menadżerskich.

Po ukończeniu studiów uczestnik:

 • pozna techniki samodoskonalące pozwalające na wypracowanie i wzmocnienie pozycji sprawnego lidera projektującego w odpowiedni sposób swój rozwój zawodowy,
 • nabędzie umiejętności rekrutacji najwyższego kierownictwa, organizacji, motywowania i nadzorowania jego pracy, a także pozna techniki rekrutacyjne stosowane przez zawodowych rekruterów,
 • będzie potrafił sprawnie korzystać z narzędzi wspierających procesy zarządzania operacyjnego i strategicznego, a jednocześnie będzie w stanie skutecznie nadzorować osoby realizujące te procesy, 
 • pogłębi wiedzę na temat istotnych aspektów i zmian regulacji prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, tym samym ograniczy ryzyko ich naruszenia i poniesienia surowych konsekwencji takich naruszeń,
 • pozna podstawowe obowiązki członków organów spółek związane z polityką podatkową przedsiębiorstwa, tym samym zminimalizuje ryzyko ich naruszenia, a w konsekwencji ograniczy prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności karnej i karnej-skarbowej,
 • pozna zasady identyfikacji nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, a także zasady wykorzystania operacyjnej rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji. 

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej ze studiów uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
 • Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych pod patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych - IIA (The Institute of Internal Auditors - Polska). 

Założenia studiów

(Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym – łącznie 146 godzin, 37 ECTS). Studia zostały podzielone na pięć modułów, tj.:

 1. Lider ładu korporacyjnego
 2. Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego 
 3. Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych
 4. Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 5. Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek

Ze względu na wagę i znaczenie poszczególnych modułów przypisano im odpowiednie ilości godzin i punktów ECTS:

 1. Moduł I - 7 pkt ECTS
 2. Moduł II - 9 pkt ECTS
 3. Moduł III - 9 pkt ECTS
 4. Moduł IV - 5 pkt ECTS
 5. Moduł V - 7 pkt ECTS

Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną będącą rozwinięciem programu podyplomowych studiów menadżerskich Master of Corporate Governance (MBA) organizowanych przez rybnicką filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BfHYTpnEqRc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>

Program

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł I: Lider ładu korporacyjnego
1Zasady rekrutacji najwyższego kierownictwa  221
Metody i organizacja procesu oceny pracowników     332
Efektywne zarządzanie i delegowanie zadań – perspektywa psychologiczna 

4

4

2
Motywowanie jako element stymulowania rozwoju 

3

3

2
Moduł II Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego
5Zarządzanie strategiczne442
6Zarządzanie zmianą a realizacja strategii przedsiębiorstwa      442
7Społeczna Odpowiedzialność Biznesu       442
8Kluczowe mierniki dokonań44

2

9Konwersatorium-41
Moduł III Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych 
10Prawo handlowe w obrocie gospodarczym662
11Rozstrzyganie sporów w postępowaniu sądowym    -41
12Ochrona własności intelektualnej - aspekty biznesowe4-1
13Aspekty prawne HR-41
14Audyt zgodności w obszarze HR311
15Problemy poufności i ochrony danych osobowych-41
16Zagadnienia korupcyjne-41
17Prawa i obowiązki w wypadku interwencji organów ścigania   -41
Moduł IV Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
18Operacyjna rachunkowość zarządcza – wspomaganie decyzji    442
19Polityka podatkowa w przedsiębiorstwie 622
20Oszustwa finansowe a rzetelność sprawozdania   221
Moduł V Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek
21Umiejętności interpersonalne w nadzorze korporacyjnym – warsztat doskonalący   -82
22Metody zarządzania czasem 221
23Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem242
24Executive challange-82
Razem578937

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie

 • stacjonarnej w soboty i niedziele
 • online.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz realizacja projektu executive challenge.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

Dr Katarzyna Olejko, e-mail: katarzyna.olejko@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 7980 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • dla absolwentów studiów podyplomowych Master of Corporate Governance/Menedżer ładu korporacyjnego edycji 2022/2023 wysokość czesnego wynosi 7580 zł
 • zniżki w opłacie czesnego

Jak się zapisać

Od 28 kwietnia do 30 września 2023 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 (rozpoczęcie zajęć w listopadzie 2023). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego.

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl
tel.: +48 32 4329850 i +48 32 4329851
ul. Rudzka 13 Budynek B, pokój 1.3, 44-200 Rybnik

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3