Metody i narzędzia zarządzania projektami

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. Istotą studiów jest praktyczny wymiar zajęć oraz uwzględnienie w programie w sposób kompleksowy wszystkich aspektów bezpośrednio związanych z pracą zespołu projektowego. Słuchacze będą mieli również okazję udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. W procesie kształcenia bardzo dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zarządzania projektami. 

ADRESACI

Oferta studiów adresowana jest do szerokiego kręgu osób, które zaangażowane są lub chcą w przyszłości zaangażować się w realizację projektów realizowanych przez firmy komercyjne, instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe.

KORZYŚCI

W trakcie zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem metod i technik stosowanych w zarządzaniu projektami: Program obejmuje zaznajomienie uczestników zarówno z tzw. technikami „twardymi”, wykorzystywanymi np. w planowaniu i kontroli realizacji projektu, jak też metodami określanymi jako „miękkie”, ważnymi szczególnie w budowaniu zespołu projektowego. Istotne miejsce w programie zajmują zajęcia, których celem jest umożliwienie słuchaczom pozyskania umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w kolejnych fazach cyklu życia projektu. W trakcie studiów bardzo silny nacisk kładziony jest na ukształtowanie umiejętności pracy w grupie. Już w trakcie pierwszego modułu słuchacze są proszeni o utworzenie zespołów projektowych, w których pracują w trakcie całego toku studiów. Zajęcia realizowane na kolejnych modułach pozwalają uczestnikom na zapoznanie się z problemami, przed którymi staje zespół projektowy w poszczególnych fazach cyklu życia projektu. Tematy podejmowane w ramach zajęć (formułowanie koncepcji projektu, finansowa analiza projektu, metody analizy strategicznej, planowanie i harmonogramowanie projektu, budowa zespołu projektowego, zarządzanie realizacją projektu) stanowią zestaw wiedzy, który jest niezbędny w efektywnym zarządzaniu projektami. Uzyskana wiedza oraz nabyte umiejętności będą stanowiły duży atut przy ubieganiu się przez słuchaczy o pracę w organizacjach wykorzystujących projektowy styl zarządzania.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia adresowane są do szerokiego kręgu osób, które są zaangażowane lub chcą w przyszłości zaangażować się w realizację projektów realizowanych przez firmy komercyjne, instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów realizowanych w laboratorium komputerowym. 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do zarządzania projektami10308
Ocena projektu i budowa portfela projektów6184
Zarządzanie zespołem projektowym    

8

24

6
Planowanie i harmonogramowanie projektów

10

30

8
5Zarządzanie realizacją i zamknięcie projektu6184
Razem4012030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przewidywana liczba zjazdów: 10.  

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Praca dyplomowa przygotowywana jest wspólnie przez wszystkich członków zespołu i stanowi podsumowanie projektu realizowanego w trakcie całego toku kształcenia. Końcowa ocena ze studiów to składowa: 50% - ocena pracy dyplomowej, 50% - średnia ocen cząstkowych z zaliczenia poszczególnych modułów. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Maciej Nowak, prof. UE 

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 3450 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia