Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego

dwa semestry (216 godzin)

OPIS STUDIÓW

Projektowane studia podyplomowe zawierają prezentację założeń koncepcyjnych oraz szczegółowych rozwiązań międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego na tle aktualnych polskich regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i finansów jednostek sektora publicznego. Wybrany zakres tematyczny studiów zawiera aktualną teorię w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, które mogą być wykorzystane w praktyce w procesie dostosowania rachunkowości jednostek sektora publicznego do jednolitych standardów rachunkowości określonych dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

ADRESACI

Studia kierowane są do osób:

-  których zakres obowiązków obejmuje podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności w zakresie rachunkowości  jednostek sektora publicznego,

- chcących poszerzyć swoją wiedzę z  zakresu rachunkowości jednostek sektora publicznego,

- które ukończyły studia wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne) i które pragną uzyskać nowe umiejętności i kwalifikacje  zawodowe.

KORZYŚCI

Poszerzenie wiedzy kierowników oraz pracowników służb finansowo – księgowych
w zakresie zasad harmonizacji rachunkowości sektora publicznego.

Nabycie i rozwijanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów
w procesie wdrażania jednolitych standardów  rachunkowości w jednostkach sektora publicznego.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach przewiduje się prowadzić w formie wykładów aktywnych połączonych
z metodami aktywizującymi w postaci analizy praktycznych przypadków i zajęć warsztatowo-treningowych służących rozwiązywaniu problemów. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1 Prawne i zarządcze aspekty funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych 43138
Podstawowe zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w Polsce 34228
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego w teorii i praktyce

65

39

14
Razem1427430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia będą się odbywać w soboty/niedziele w godz. 9.00-15.30 w Katowicach

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie egzaminu po zakończeniu każdego modułu.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści-praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Dorota Adamek - Hyska

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

Rejestracja na studia