Prawo medyczne z elementami finansów jednostek ochrony zdrowia

dwa semestry (168 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia o charakterze doskonalącym, których program ukierunkowany jest na prezentację ryzyka prawnego prowadzenia działalności podmiotów leczniczych oraz możliwości ograniczenia tego ryzyka z uwzględnieniem skutków finansowych możliwych rozwiązań oraz bezpieczeństwa prawnego osób zatrudnionych oraz wykonujących usługi medyczne na rzecz podmiotów leczniczych.

Zagadnienia stanowiące o treściach prezentowanych w trakcie studiów ważne są dla dwóch grup interesariuszy. Z jednej strony, specyfika sektora ochrony zdrowia wymaga szczególnego podejścia do zagadnień świadczenia usług medycznych wysokiej jakości, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa w obszarze prawnym oraz zarządzania finansami jednostki ochrony zdrowia. Z drugiej strony, dla merytorycznej pomocy w przypadku roszczeń pacjentów - będących klientami sektora ochrony zdrowia – koniecznym jest umiejętność wskazania podstawowych mechanizmów funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia, w tym w szczególności interpretacji prawa oraz zasad i norm dotyczących prowadzenia, oceny i kontroli dokumentacji medycznej.

ADRESACI

Studia dedykowane dla: lekarzy, prawników, finansistów obsługujących podmioty lecznicze, członków organizacji zajmujących się ochroną praw pacjentów oraz menedżerów ochrony zdrowia.

Studia skierowane są również do farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, osób pełniących funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, właścicieli DPS, Zakładów Opiekuńczo Leczniczych itp.

Podstawowe wymagania wobec kandydatów dotyczą ukończenia studiów wyższych oraz ukierunkowania zainteresowań na zagadnienia prawno-finansowe odpowiedzialności z zakresu świadczeń zdrowotnych.

KORZYŚCI

Kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie w zakresie zasad prawnych pozwalających bezpiecznie wykonywać obowiązki zawodowe, z ograniczeniem narażenia na odpowiedzialność prawną oraz w powiązaniu z zagadnieniami finansowymi z obszaru ochrony zdrowia.

Celem studiów jest rozwijanie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów w ramach odpowiedzialności prawnej, finansowej, z zakresu prawa medycznego.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów obejmuje kompleksowe zestawienie problematyki odpowiedzialności w trakcie wykonywania usług w sektorze ochrony zdrowia w powiązaniu z zagadnieniami finansów, które są nierozłącznie związane z tą odpowiedzialnością. W szczególności, założeniem studiów jest dostosowanie formy przekazywania wiedzy do słuchaczy, którzy nie mają przygotowania teoretycznego oraz praktycznego z zakresu prawa i finansów jednostek prowadzących działalność w obszarze ochrony zdrowia.

Program studiów realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu oraz w ścisłej współpracy z praktykami z obszaru prawa i finansów w ochronie zdrowia, tj. adwokatami, radcami prawnymi oraz osobami związanymi z wymiarem sprawiedliwości (w tym z biegłymi sądowymi, lekarzami orzecznikami). W związku z powyższym, absolwent studiów jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach, których zakres obejmuje zagadnienia odpowiedzialności prawnej i finansowej w ochronie zdrowia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń (76 godzin, w tym warsztaty komputerowe) oraz w formie aktywnych wykładów (92 godziny). W ramach studiów, słuchacze otrzymują dwa podręczniki, których treści dostosowane są do prezentowanego materiału. Ponadto, na każde zajęcia przygotowywane są przez wykładowców autorskie materiały udostępniane słuchaczom z wyprzedzeniem. W komunikacji wykładowców ze słuchaczami wykorzystywana jest m. in. platforma e-learningowa Moodle.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1 Odpowiedzialność prawna w medycynie3025
Prawa pacjenta (z elementami etyki i zasad negocjacji)12125
Organizacja i udzielanie świadczeń zdrowotnych (z elementami opiniowania sądowo-lekarskiego i zasadami prowadzenia dokumentacji lekarskiej)

12

12

5
Prowadzenie spółki prawa handlowego w ochronie zdrowia (z elementami ochrony konkurencji)   

18

6

5
5 Zatrudnienie w służbie zdrowia884
6 Elementy finansów w ochronie zdrowia (z zastosowaniem narzędzi informatycznych)12366
Razem927630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia na każdym z dwóch semestrów studiów podyplomowych zostały podzielone tematycznie (tj. wyróżniono 6 modułów tematycznych zgodnie z opisem w programie studiów) oraz z uwzględnieniem narastającego stopnia trudności i szczegółowości wprowadzanych zagadnień.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 15:45 w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych na terenie uczelni.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą ukończenia studiów jest test jednokrotnego wyboru z trzema lub czterema podpowiedziami, który zawiera pytania dotyczące każdego z przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w tym z wbudowanymi przypadkami praktycznymi do rozwiązania.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz doświadczeni praktycy: prawnicy (adwokaci, radcy prawni) i lekarze (biegli sądowi, lekarze orzecznicy).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej 

dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE, Katedra Prawa i Ubezpieczeń

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3220 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł