Profesjonalne zarządzanie instytucją kultury

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Podczas studiów słuchacze poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz zyskają umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania instytucją kultury. Przewidziana programem studiów problematyka została ujęta w 6 modułów tematycznych: Organizacja i zarządzanie instytucja kultury, Wiedza o kulturze, Prawne aspekty działalności instytucji kultury, Techniczno-administracyjne aspekty działalności instytucji kultury, Marketing instytucji kultury, Finansowanie instytucji kultury. W celu zwiększenia efektywności procesu edukacyjnego ograniczono ilość uczestników w grupie do 15 osób oraz położono nacisk na aktywne formy przekazywania wiedzy – aktywny wykład, warsztaty. Jakość zapewnia również dobór kadry prowadzącej zajęcia – obok specjalistów na co dzień badających problematykę zarządzania instytucją kultury, prowadzącymi zajęcia są praktycy – pracownicy i współpracownicy instytucji kultury.

ADRESACI

Pracownicy instytucji kultury;

Osoby planujące aplikowanie na stanowiska kierownicze w instytucjach kultury.

KORZYŚCI

Poznanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej zarządzania instytucją kultury oraz zyskanie praktycznych umiejętności adaptowania różnych rozwiązań zgodnie z potrzebami i specyfiką zarządzanej instytucji kultury oraz sytuacji w jej otoczeniu.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej zdolnej do zarządzania instytucjami kultury. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez przekazanie podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych związanych ze specyficzną problematyką zarządzania instytucja kultury w współczesnym świecie. Główny nacisk podczas zjazdów zostanie położony na zdobywanie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w danym zakresie.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Aktywny wykład, warsztaty

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
IOrganizacja i zarządzanie instytucją kultury16196
1. Wprowadzenie do zarządzania organizacją 
2. Biznes plan i studium wykonywalności projektu

 

 

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji kultury 

 

 

4. Zarządzanie projektem w kulturze
5. Seminarium egzaminacyjne
IIWiedza o kulturze8113
1. Wstęp do kultury
2. Rynek kultury w Polsce i organizacja imprez kulturalnych
3. Seminarium egzaminacyjne
IIIPrawne aspekty działalności instytucji kultury2076
1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Prawo zamówień publicznych
3. Ustawa o finansach publicznych
4. Prawo autorskie
5. Prawo pracy
6. Seminarium egzaminacyjne
IVTechniczno-administracyjne aspekty działalności instytucji kultury-152
1. Utrzymanie obiektów
2. Prawo budowlane, przepisy bhp i p.poż. i ich zastosowanie w instytucji kultury 
3. Seminarium egzaminacyjne
VMarketing instytucji kultury163311
1. Zachowania podmiotów na rynku kultury
2. Promocja i budowanie wizerunku instytucji kultury
3. PR w kulturze
4. Nowoczesne narzędzia promocji w kulturze
5. Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych
6. Społeczna odpowiedzialność instytucji kultury
7. Badania marketingowe na rynku instytucji kultury
8. Seminarium egzaminacyjne
VIFinansowanie instytucji kultury-152
1. Źródła finansowania instytucji kultury i projektów kulturalnych
2. Mechanizmy pozyskiwania funduszy zewnętrznych
3. Seminarium egzaminacyjne
Razem6010030

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zjazdy weekendowe, Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zdanie z wynikiem pozytywny przewidzianych programem studiów egzaminów

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach specjalizujący się w poruszanych podczas studiów zagadnieniach oraz praktycy, którzy dzięki doświadczeniu w poszczególnych obszarach działalności instytucji kultury dostarczą narzędzi niezbędnych do adaptacji poznanych zagadnień teoretycznych do realiów funkcjonowania instytucji.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE