Projekty w obszarze HR

2 semestry (180 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności opracowywania (wykraczających poza bieżącą działalność personalną) projektów w obszarze HR, tj. kompetencji dotyczących:

 • standaryzacji procesów personalnych i logistyki personalnej,
 • projektowania strategii personalnych,
 • opracowywania koncepcji controllingu personalnego,
 • stosowania zindywidualizowanego marketingu personalnego,
 • sposobów różnicowania projektów szkoleniowych,
 • etapów projektowania wynagrodzeń,
 • koncepcji wspierania produktywności pracowników wiedzy,
 • projektowania misji zagranicznych pracowników, tj. projektów HR-owych w otoczeniu międzynarodowym,
 • badań pracowników (z wykorzystaniem metody eksperymentu),
 • ustalania zakresu programów work-life balance i programów lojalnościowych,
 • etapów modyfikowania kultury organizacyjnej,
 • kształtowania warunków sprzyjających twórczości w warunkach gospodarki kreatywnej i funkcjonowania organizacji kreatywnych,
 • sposobów diagnozy, oceny i redukcji ryzyka personalnego,
 • organizacji zespołów projektowych,
 • planowania sieciowego,
 • oceny projektów i związanego z nimi ryzyka,
 • cyklu życia projektu w obszarze HR.

ADRESACI

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych, interesujących się projektami odzwierciedlającymi trendy w HR. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani nieszablonowym spojrzeniem na problematykę HR i uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w systemie projektowym.

KORZYŚCI

Nabycie umiejętności realizacji projektów z zakresu bardzo zróżnicowanej problematyki HR (od projektowania strategii personalnej i badań eksperymentalnych poprzez projekty szkoleń, wynagrodzeń (np. dla pracowników kreatywnych) i programy praca – życie oraz programy lojalnościowe po marketing i controlling personalny oraz projektowanie ekspatriacji) i z różnych szczebli zarządzania (tj. operacyjnego, taktycznego i strategicznego); nabycie umiejętności organizowania zespołu projektowego o odpowiedniej strukturze organizacyjnej (np. strukturze chirurgicznej) oraz planowania wszystkich działań związanych z jego funkcjonowaniem (od rekrutacji zespołu aż do jego rozwiązania); nabycie umiejętności prognozowania cyklu życia projektu, a także jego planowania z wykorzystaniem metody CPM oraz diagnozowania oceny i redukcji ryzyka projektów (m.in. z wykorzystaniem metody FMEA).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia mają nauczyć – obok regularnego realizowania działań personalnych - realizowania projektów zorientowanych na podwyższanie produktywności pracowników i jednocześnie podwyższenia jakości i funkcjonowania w środowisku pracy.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykład aktywny, ćwiczenia aktywne, analiza notatek, opracowywanie projektów.

PROGRAM STUDIÓW

Lp. PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Projekty standaryzacji procesów personalnych552
2Projektowanie strategii personalnych331
3Projekt controllingu personalnego

5

5

2
4Ryzyko projektów HR-owych

4

 -

1
5Projekty badań eksperymentalnych551
6Organizacja projektowa61
7Projektowanie wynagrodzeń551
8Programy work-life balance772
9Projekty na bazie CPM-101
10Projekty zarządzania wiedzą552
11Programy lojalnościowe552
12Różnicowanie projektów szkoleniowych882
13Projekty przekształcania kultury organizacyjnej552
14Zindywidualizowany marketing552
15Projekty ekspatriacji i repatriacji pracowników552
16Projektowanie multigeneracyjnych zespołów552
17Projekty zarządzania ryzykiem personalnym772
18Projekty kształtowania klimatu kreatywności552
Razem909030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia będą się odbywały w soboty lub niedziele (według preferencji słuchaczy). Liczba zjazdów w pierwszym semestrze wynosi 12, a w drugim - 11. Przedmioty będą prowadzone kolejno: od ogólniejszych do szczegółowych. W czasie dwóch zjazdów liczba godzin będzie wynosiła 6, na pozostałych 21 zjazdach - 8 godzin. Zajęcia będą odbywały się na terenie kampusu UE w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Słuchacze prezentują ustnie projekt z obszaru HR, (współ)opracowany przez siebie i wybrany spośród różnych opracowanych w trakcie 2-semestralnych studiów w ramach zajęć projektowych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcy i praktycy reprezentujący takie dyscypliny naukowe, jak ekonomia, zarządzanie oraz psychologia. Reprezentują oni różne generacje, są autorami wielu, cenionych także przez praktyków, książek z zakresu HR. Dysponują odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym oraz stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.

KIEROWNIK STUDIÓW

Prof. dr hab. Anna Lipka

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

 • 3350 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia