Przedsiębiorczość dla nauczycieli

 

Cel studiów

Celem głównym studiów jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz zdobycie i rozwinięcie umiejętności nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości"

Cele szczegółowe

  1. Projekt studiów przewiduje stworzenie intensywnej ścieżki teoretyczno-praktycznej dla uzyskania merytorycznych kwalifikacji potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207). Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 977). Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (Uchwała nr 12P/2014/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych pn. Przedsiębiorczość dla nauczycieli, prowadzonego na Wydziale Zarządzania).
  2. Pogłębienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów podyplomowych obejmujące zagadnienia dot. sposobów organizacji przedsiębiorstw, roli państwa w gospodarce, planowania kariery zawodowej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych
  3. Pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości
  4. Rozwój umiejętności w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.