Rekrutacja

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w Dziale Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji. 

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości (wraz z oryginałami do wglądu),
  • podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów skierowane do Przewodniczącego Kolegium Finansów dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE.

 2. Osoby ubiegające się o zniżkę składają podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Kartę Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki.
 3. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 4. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w pok. 2/17 i 2/18. Podania nie muszą być składane osobiście przez kandydatów na studia, nie potrzebne jest również upoważnienie. UWAGA: Podanie oraz dyplom ukończenia studiów muszą być podpisane osobiście przez kandydata.

Dokumenty można składać według poniższego harmonogramu:

 • poniedziałek - czwartek 8:00 - 14:00

Istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej listem poleconym na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rekrutacja na studia podyplomowe
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentów rekrutacyjnych pocztą, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot (np. przez notariusza).

Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz kompletu dokumentów składanych w Dziale Rekrutacji:

 • kwestionariusza (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji,
 • dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.

Status przyjęty

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe zostaną poinformowani o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje te zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez konkretne Kolegia. 

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, jednak nie złożył dokumentów.

Status wstępnie przyjęty

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i dopełnili wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Kierownika Kolegium. O uruchomieniu kierunku będą Państwo informowani droga mailową po zakończeniu naboru.

Status nieprzyjęty z opisem nie utworzono kierunku/specjalności

Status dotyczy kandydatów na kierunki, które nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z płatnością, podpisaniem umowy, harmonogramem zajęć itp., zostaną przesłane Państwu mailowo przez opiekunów Kolegiów z Biura Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych. Zachęcamy również do aktywowania konta w Wirtualnej Uczelni.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z 
Działem Rekrutacji:

32 257- 7012
podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/17 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul.Bogucicka 5, Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych - KONTAKT