Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi

dwa semestry (216 godzin)

OPIS STUDIÓW

Program studiów został stworzony z myślą o osobach pracujących lub zamierzających pracować w komórkach księgowości na różnych szczeblach, osobach prowadzących biura rachunkowe lub w nich pracujących, a także dla przedstawicieli kadry zarządzającej chcących poszerzyć swoją wiedzę z rachunkowości.

Prezentowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu przekazanie podstaw prawnych i metodycznych rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji współczesnych problemów ewidencji księgowej w praktyce rachunkowości. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym przygotowują do ewidencji operacji księgowych, ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz poszerzanie umiejętności praktycznych słuchaczy studiów. W ramach zajęć uwzględniono warsztaty komputerowe prowadzone z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Symfonia SAGE. Studia w zaktualizowanym (w 2017 r.) zakresie uwzględniają potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają wykształcenia z zakresu rachunkowości, jak i do absolwentów szeroko pojmowanych kierunków ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego i podatków. Studia kierowane są również do obecnych oraz potencjalnych pracowników działów finansowych, którzy korzystają z informacji tworzonych w działach rachunkowości. Adresatami studiów są także menedżerowie, którzy pragną zaznajomić się z rachunkowością przedsiębiorstw prowadzących działalność w otoczeniu gospodarczym ukształtowanym przez obowiązujące prawo handlowe i podatkowe.

KORZYŚCI

1. Zdobycie umiejętności praktycznych wymaganych w pracy w działach finansowych, w tym posługiwania się programem finansowo-księgowym Symfonia SAGE potwierdzonych świadectwem kwalifikacji wydanym przez SAGE.

2. Zdobycie - w przypadku kadry menedżerskiej - wsparcia merytorycznego w zakresie rachunkowości finansowej z elementami rachunku kosztów, podatków oraz prawa gospodarczego.

3. Aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy przez księgowych i pracowników biur rachunkowo-podatkowych już pracujących w zawodzie,

4. Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością.

5. Tematyka zajęć w module „Wprowadzenie do rachunkowości”, realizowanych w pierwszym semestrze studiów, jest zgodna z zakresem tematycznym I stopnia edukacji na czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Natomiast układ zajęć w drugim semestrze jest oparty na materiale wymaganym na II stopniu certyfikacji zawodu księgowego, tj. samodzielnego księgowego.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu końcowego ze znajomości programów Systemu Symfonia (Symfonia finanse i księgowość, Symfonia kadry i płace, Symfonia handel) wydane przez SAGE.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów obejmuje kompleksowe zestawienie problematyki rachunkowości finansowej w powiązaniu z podatkami i prawem gospodarczym. W szczególności, założeniem studiów jest dostosowanie formy przekazywania wiedzy do słuchaczy, którzy nie mają przygotowania teoretycznego oraz praktycznego z zakresu rachunkowości poprzez wprowadzenie modułu „Wprowadzenie do rachunkowości”. Program studiów realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu oraz w ścisłej współpracy z wykładowcami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, co służy przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości finansowej z umiejętnościami praktycznymi organizacji rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, absolwent studiów jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości.

Celem studiów jest:

1) przedstawienie zasad i problematyki współczesnej rachunkowości finansowej, w tym pogłębionej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej i zagadnień rachunkowości podatkowej;

2) rozwijanie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów ewidencji księgowej, wyceny oraz rozliczeń podatkowych w jednostce gospodarczej z wykorzystaniem środowiska komputerowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów (132 godziny, w tym warsztaty komputerowe) oraz w formie aktywnych wykładów (84 godziny). W ramach studiów, słuchacze otrzymują dwa podręczniki z rachunkowości, których treści dostosowane są do prezentowanego materiału. Ponadto, na każde zajęcia przygotowywane są przez wykładowców autorskie materiały udostępniane słuchaczom z wyprzedzeniem. W komunikacji wykładowców ze słuchaczami wykorzystywana jest m. in. platforma e-learningowa Moodle.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 16-2
Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej12286
Wprowadzenie do rachunkowości  

10

22

5
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa

40

48

14
5Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej6103
6Rachunkowość finansowa w środowisku komputerowym z wykorzystaniem programu Symfonia SAGE-242
Razem8413232

Semestr I:

Moduł „Wprowadzenie do rachunkowości”: teoretyczne podstawy rachunkowości, zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi formalne i organizacja ksiąg rachunkowych, ewidencja podstawowych procesów gospodarczych (zakup, produkcja, sprzedaż), zasady ustalania wyniku finansowego. (32 godz.)

Moduł „Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej”: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych), podatek od towarów i usług, przygotowywanie i rozliczanie listy płac – warsztaty praktyczne. (40 godz.)

Moduł „Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”: podstawy Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, współpraca przedsiębiorców z bankami i innymi instytucjami. (16 godz.)

Semestr II:

Moduł „Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa”: ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego, obrót materiałowy i towarowy, rozliczanie produkcji, sprzedaż wyrobów gotowych, ewidencja rozrachunków, w tym kredytów bankowych i zobowiązań finansowych, ewidencja aktywów inwestycyjnych i aktywów pieniężnych; ewidencja kapitałów, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rachunkowość przekształceń jednostek gospodarczych, rachunkowość w sytuacjach kryzysowych, zagadnienia podatkowe w rachunkowości – rezerwy, różnice kursowe, podatek odroczony, środowisko informatyczne w rachunkowości, inwentaryzacja. Sprawozdawczość finansowa, w tym: wymogi formalno-prawne sprawozdawczości finansowej, wycena bilansowa, zasady sporządzania sprawozdań finansowych, elementy sprawozdania finansowego, sporządzanie i czytanie sprawozdań finansowych. (88 godz.)

Moduł „Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej”: istota i klasyfikacja kosztów, rozliczanie kosztów pośrednich, ustalanie kosztu wytworzenia produktu, tradycyjne rachunki kosztów. (16 godz.)

Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania Systemy Symfonia prowadzonego przez certyfikowanego trenera Systemu Symfonia – praca w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych (Symfonia finanse i księgowość), ewidencji kadrowo-płacowej (Symfonia kadry i płace), sprzedaży i gospodarki magazynowej (Symfonia Handel). (24 godz.)

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia na każdym z dwóch semestrów studiów podyplomowych zostały podzielone tematycznie (tj. wyróżniono 6 modułów tematycznych zgodnie z opisem w programie studiów) oraz z uwzględnieniem narastającego stopnia trudności i szczegółowości wprowadzanych zagadnień.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 15:45 w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych na terenie uczelni.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie 2 pisemnych egzaminów (jeden po każdym semestrze). Każdy egzamin składa się z 40 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 2 zadań sytuacyjnych. Warunkiem zaliczenia każdego egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów, będących sumą algebraiczną punktów z testu oraz punktów za zadania sytuacyjne.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szkoleniowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz specjaliści-praktycy (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, w tym certyfikowany trener Symfonia SAGE).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr. hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE    marzena.strojek@ue.katowice.pl

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE    ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 3175 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł