Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi

dwa semestry (216 godzin)

OPIS STUDIÓW

Program studiów został stworzony z myślą o osobach pracujących lub zamierzających pracować w komórkach księgowości na różnych szczeblach, osobach prowadzących biura rachunkowe lub w nich pracujących, a także dla przedstawicieli kadry zarządzającej chcących poszerzyć swoją wiedzę z rachunkowości. W celu poszerzenia możliwości aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach przyjęte są trzy tryby prowadzenia zajęć: zajęcia prowadzone bezpośrednio w salach wykładowych w budynkach uczelni, warsztaty komputerowe prowadzone w specjalistycznych salach komputerowych uczelni oraz zajęcia zdalne (online).  W trzecim z wymienionych trybów słuchacze nie przyjeżdżają na uczelnię w celu odbycia zajęć. 

Prezentowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu przekazanie podstaw prawnych i metodycznych rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji współczesnych problemów ewidencji księgowej w praktyce rachunkowości. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym przygotowują do ewidencji operacji księgowych, ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zakres problemowy studiów obejmuje również rachunek kosztów ze szczególnym uwzględnieniem obliczania kosztu wytworzenia produktu. 

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz poszerzanie umiejętności praktycznych słuchaczy studiów. W ramach zajęć uwzględniono warsztaty komputerowe prowadzone z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Symfonia SAGE. Studia w zaktualizowanym (w 2017 r.) zakresie uwzględniają potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2020 r. oferujemy w ramach przewidzianej na studiach liczby godzin  prowadzenie 48 godzin zajęć w formie kształcenia na odległość, z wykorzystaniem Google Meet.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają wykształcenia z zakresu rachunkowości, jak i do absolwentów szeroko pojmowanych kierunków ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego i podatków. Studia kierowane są również do obecnych oraz potencjalnych pracowników działów finansowych, którzy korzystają z informacji tworzonych w działach rachunkowości. Adresatami studiów są także menedżerowie, którzy pragną zaznajomić się z rachunkowością przedsiębiorstw prowadzących działalność w otoczeniu gospodarczym ukształtowanym przez obowiązujące prawo handlowe i podatkowe.

KORZYŚCI

  1. Zdobycie umiejętności praktycznych wymaganych w pracy w działach finansowych, w tym posługiwania się programem finansowo-księgowym Symfonia SAGE potwierdzonych świadectwem kwalifikacji wydanym przez SAGE.
  2. Zdobycie - w przypadku kadry menedżerskiej - wsparcia merytorycznego w zakresie rachunkowości finansowej z elementami rachunku kosztów, podatków oraz prawa gospodarczego.
  3. Aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy przez księgowych i pracowników biur rachunkowo-podatkowych już pracujących w zawodzie,
  4. Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością.
  5. Tematyka zajęć w module „Wprowadzenie do rachunkowości”, realizowanych w pierwszym semestrze studiów, jest zgodna z zakresem tematycznym I stopnia edukacji na czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Natomiast układ zajęć w drugim semestrze jest oparty na materiale wymaganym na II stopniu certyfikacji zawodu księgowego, tj. samodzielnego księgowego.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu końcowego ze znajomości programów Systemu Symfonia (Symfonia Finanse i księgowość, Symfonia kadry i płace, Symfonia handel) wydane przez SAGE.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów obejmuje kompleksowe zestawienie problematyki rachunkowości finansowej w powiązaniu z podatkami i prawem gospodarczym. W szczególności, założeniem studiów jest dostosowanie formy przekazywania wiedzy do słuchaczy, którzy nie mają przygotowania teoretycznego oraz praktycznego z zakresu rachunkowości poprzez wprowadzenie modułu „Wprowadzenie do rachunkowości”. Program studiów realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu oraz w ścisłej współpracy z wykładowcami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, co służy przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości finansowej z umiejętnościami praktycznymi organizacji rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, absolwent studiów jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości.

Celem studiów jest:

  1. przedstawienie zasad i problematyki współczesnej rachunkowości finansowej, w tym pogłębionej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej i zagadnień rachunkowości podatkowej;
  2. rozwijanie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów ewidencji księgowej, wyceny oraz rozliczeń podatkowych w jednostce gospodarczej z wykorzystaniem środowiska komputerowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów (132 godziny, w tym warsztaty komputerowe) oraz w formie aktywnych wykładów (84 godziny). Z podanej liczby godzin, 48 godzin przeprowadzanych jest w formie zajęć zdalnych bez konieczności przyjazdu na uczelnię. 

W ramach studiów, słuchacze otrzymują dwa podręczniki z rachunkowości, których treści dostosowane są do prezentowanego materiału. Ponadto, na każde zajęcia przygotowywane są przez wykładowców autorskie materiały udostępniane słuchaczom z wyprzedzeniem. W komunikacji wykładowców ze słuchaczami wykorzystywana jest m. in. platforma e-learningowa Moodle, a dla zajęć zdalnych Google Meet.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 16-2
Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej12286
Wprowadzenie do rachunkowości  

10

22

5
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa

40

48

14
5Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej6103
6Rachunkowość finansowa w środowisku komputerowym z wykorzystaniem programu Symfonia SAGE-242
Razem8413232

Semestr I:

Moduł „Wprowadzenie do rachunkowości”: teoretyczne podstawy rachunkowości, zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi formalne i organizacja ksiąg rachunkowych, ewidencja podstawowych procesów gospodarczych (zakup, produkcja, sprzedaż), zasady ustalania wyniku finansowego. (32 godz.)

Moduł „Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej”: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych), podatek od towarów i usług, przygotowywanie i rozliczanie listy płac – warsztaty praktyczne. (40 godz.)

Moduł „Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”: podstawy Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, współpraca przedsiębiorców z bankami i innymi instytucjami. (16 godz.)

Semestr II:

Moduł „Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa”: ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego, obrót materiałowy i towarowy, rozliczanie produkcji, sprzedaż wyrobów gotowych, ewidencja rozrachunków, w tym kredytów bankowych i zobowiązań finansowych, ewidencja aktywów inwestycyjnych i aktywów pieniężnych; ewidencja kapitałów, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rachunkowość przekształceń jednostek gospodarczych, rachunkowość w sytuacjach kryzysowych, zagadnienia podatkowe w rachunkowości – rezerwy, różnice kursowe, podatek odroczony, środowisko informatyczne w rachunkowości, inwentaryzacja. Sprawozdawczość finansowa, w tym: wymogi formalno-prawne sprawozdawczości finansowej, wycena bilansowa, zasady sporządzania sprawozdań finansowych, elementy sprawozdania finansowego, sporządzanie i czytanie sprawozdań finansowych. (88 godz.)

Moduł „Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej”: istota i klasyfikacja kosztów, rozliczanie kosztów pośrednich, ustalanie kosztu wytworzenia produktu, tradycyjne rachunki kosztów. (16 godz.)

Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania Systemy Symfonia prowadzonego przez certyfikowanego trenera Systemu Symfonia – praca w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych (Symfonia finanse i księgowość), ewidencji kadrowo-płacowej (Symfonia kadry i płace), sprzedaży i gospodarki magazynowej (Symfonia Handel). (24 godz.)

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia na każdym z dwóch semestrów studiów podyplomowych zostały podzielone tematycznie (tj. wyróżniono 6 modułów tematycznych zgodnie z opisem w programie studiów) oraz z uwzględnieniem narastającego stopnia trudności i szczegółowości wprowadzanych zagadnień. 

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 – 15:45 w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub w formie zdalnej w tych samych godzinach. Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych na terenie uczelni.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie 2 pisemnych egzaminów (jeden po każdym semestrze). Każdy egzamin składa się z 40 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 2 zadań sytuacyjnych. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szkoleniowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz specjaliści-praktycy (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, w tym certyfikowany trener Symfonia SAGE).

KIEROWNIK STUDIÓW

dr. hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE    marzena.strojek@ue.katowice.pl

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE    ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3175 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł