Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi

Zbliżenie na otwarty laptop i dokumenty finansowe

dwa semestry (216 godzin)

Studia objęte są patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach.

Opis studiów

Program studiów został stworzony z myślą o osobach pracujących lub zamierzających pracować w komórkach księgowości, w tym prowadzących biura rachunkowe lub w nich pracujących, a także osobach prowadzących działalność gospodarczą i kadry menedżerskiej. Zakres studiów jest dostosowany do celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z rachunkowości. W ramach ułatwienia i zróżnicowania możliwości aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach przyjęte są trzy tryby prowadzenia zajęć: zajęcia prowadzone bezpośrednio w salach wykładowych w budynkach uczelni, warsztaty komputerowe prowadzone w specjalistycznych salach komputerowych uczelni oraz zajęcia zdalne (online).  W trzecim z wymienionych trybów słuchacze nie przyjeżdżają na uczelnię w celu odbycia zajęć. 

Prezentowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu przekazanie podstaw prawnych i metodycznych rachunkowości finansowej ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji współczesnych problemów ewidencji księgowej, wyceny i rozrachunków w praktyce oraz rachunkowości podatkowej. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym przygotowują do ewidencji operacji księgowych, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych. Zakres problemowy studiów obejmuje również rachunek kosztów ze szczególnym uwzględnieniem obliczania kosztu wytworzenia produktu. 

 

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz poszerzanie umiejętności praktycznych uczestników studiów. W ramach zajęć uwzględniono warsztaty komputerowe prowadzone z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Symfonia SAGE. Studia w zaktualizowanym (w 2021 r.) zakresie uwzględniają potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2020 r. oferujemy w ramach przewidzianej na studiach liczby godzin prowadzenie 32 godziny zajęć w formie kształcenia na odległość, z wykorzystaniem Google Meet.

Adresaci

 • Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które nie posiadają wykształcenia z zakresu rachunkowości.
 • Zapraszamy też absolwentów szeroko pojmowanych kierunków ekonomicznych pragnących zaktualizować swoją wiedzę z zakresu obecnych wymogów prowadzenia rachunkowości i w tym zakresie prawa gospodarczego i podatków.
 • Studia kierowane są również do obecnych oraz potencjalnych pracowników działów finansowo-księgowych, którzy korzystają z informacji generowanych przez system rachunkowości lub pragną nabyć takie umiejętności.
 • Adresatami studiów są także przedsiębiorcy oraz menedżerowie, którzy pragną zaznajomić się z rachunkowością podmiotów prowadzących działalność w otoczeniu gospodarczym ukształtowanym przez obowiązujące prawo o rachunkowości, handlowe i podatkowe.

Korzyści

 • Zdobycie umiejętności praktycznych wymaganych w pracy w działach finansowych, w tym posługiwania się programem finansowo-księgowym Symfonia SAGE potwierdzonych świadectwem kwalifikacji wydanym przez SAGE.
 • Zdobycie - w przypadku kadry menedżerskiej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą - wsparcia merytorycznego w zakresie rachunkowości finansowej z elementami rachunku kosztów, podatków oraz prawa gospodarczego.
 • Aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy przez księgowych i pracowników biur rachunkowo-podatkowych już pracujących w zawodzie,
 • Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością.
 • Tematyka zajęć w module „Wprowadzenie do rachunkowości”, realizowanych w pierwszym semestrze studiów, jest zgodna z zakresem tematycznym I stopnia edukacji na czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Natomiast układ zajęć w drugim semestrze jest oparty na materiale wymaganym na II stopniu certyfikacji zawodu księgowego, tj. samodzielnego księgowego.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu końcowego ze znajomości programów Systemu Symfonia (Symfonia Finanse i księgowość, Mała księgowość) wydane przez SAGE.

Założenia studiów

Program studiów obejmuje kompleksowe zestawienie problematyki rachunkowości finansowej w powiązaniu z podatkami i prawem gospodarczym. W szczególności, założeniem studiów jest dostosowanie formy przekazywania wiedzy do słuchaczy, którzy nie mają przygotowania teoretycznego oraz praktycznego z zakresu rachunkowości poprzez wprowadzenie odpowiednio rozbudowanego modułu „Wprowadzenie do rachunkowości”.

Program studiów realizowany jest przez pracowników Uniwersytetu oraz - w ramach  ścisłej współpracy -  przez wykładowców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także specjalistów - praktyków, co służy przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości finansowej z umiejętnościami praktycznymi organizacji rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, absolwent studiów jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości.

Celem studiów jest:

 • przedstawienie zasad i problematyki współczesnej rachunkowości finansowej, w tym pogłębionej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej i zagadnień rachunkowości podatkowej,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów ewidencji księgowej, wyceny oraz rozliczeń podatkowych w jednostce gospodarczej z wykorzystaniem środowiska komputerowego.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów (140 godziny, w tym warsztaty komputerowe) oraz w formie aktywnych wykładów (76 godziny). W programie uwzględniono zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej (4 spotkania).

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 8-1
Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej12245
Wprowadzenie do rachunkowości  

10

30

6
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa

40

44

14
5Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej6103
6Rachunkowość finansowa w środowisku komputerowym z wykorzystaniem programu Symfonia SAGE-323
Razem7614032

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, a część w formie online).

Kryteria ukończenia studiów

Podstawą ukończenia studiów jest zdanie 2 pisemnych egzaminów (jeden po każdym semestrze) oraz udział w warsztatach komputerowych. Każdy egzamin składa się z 40 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru z 3 lub 4 podpowiedziami oraz z wbudowanymi zadaniami. Pytania testowe są oceniane według następujących zasad:

 • odpowiedź prawidłowa (1 punkt)
 • odpowiedź nieprawidłowa (-0,5 punktu)
 • brak odpowiedzi (zero punktu)

Warunkiem zaliczenia każdego egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, będących sumą algebraiczną punktów dodatnich i ujemnych z obydwu testów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szkoleniowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz specjaliści-praktycy (adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident, certyfikowany trener Symfonia SAGE).

Kierownicy studiów

dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE, e-mail: marzena.strojek@ue.katowice.pl

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, e-mail: ewa.maruszewska@ue.katowice.pl

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 3800 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia