Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość – ścieżka ACCA

2 semestry (240 godzin)  lub  3 semestry (304 godziny)

Opis studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotowanie do zdobycia pełnej kwalifikacji ACCA.

Program został przygotowany z myślą o osobach, które chcą połączyć dyplom uczelni z kwalifikacją ACCA.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. 

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. 

Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga: 

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających doświadczenie zawodowe, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz chcą rozpocząć uzyskiwanie kwalifikacji ACCA.    

Korzyści

Uczestnicy studiów podyplomowych Rachunkowość – ścieżka ACCA będą mieli możliwość:

 • poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • uzyskania 9 zwolnień z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills, w procesie uzyskiwania prestiżowej kwalifikacji ACCA,
 • zdobycia podwójnego dyplomu- dyplom ukończenia studiów podyplomowych (UE) + Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA) - Advanced Diploma in Accounting and Business: 1) 2 egzaminy spośród Applied Skills zdane w ACCA w przypadku posiadania wszystkich zwolnień, 2) Ethics and Professional Skills Module,
 • uczestniczenia w programie Accelerate.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z potwierdzeniem zdania egzaminów, które uprawniają do uzyskania zwolnień w ACCA.  

Założenia studiów

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobycie prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą. 

Celem dydaktycznym studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i pracowników służb finansowo-księgowych z zakresu finansów i rachunkowości. 

Celem praktycznym studiów jest poszerzanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów, w procesie przygotowania, analizy i interpretacji danych finansowo-księgowych oraz podejmowania decyzji. 

Celem studiów jest osiągnięcie przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, która ułatwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach, umiejętności oraz kompetencji społecznych opisanych w projekcie studiów a skierowanych na podejmowanie decyzji, przeprowadzanie analiz finansowych i interpretację otrzymanych wyników.

Metody prowadzenia zajęć

Studia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz aktywnych warsztatów z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji i oprogramowania MS Excel oraz Qlik. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi.    

Program

Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA w trybie trzysemestralnym skierowane są do absolwentów studiów wyższych po kierunkach innych niż Finanse i Rachunkowość (rozpoczęcie semestru I w październiku).

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
MODUŁ I: Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej
1Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej24408
MODUŁ II: Rachunkowość zarządcza
 2 Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem12204
3Projektowanie systemów rachunku kosztów    12204
MODUŁ III. Strategie podatkowe
4Strategie podatkowe

12

12

3
MODUŁ IV: Sprawozdawczość finansowa
5Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

16

32

5
6Sprawozdawczość skonsolidowana  883
MODUŁ V: Rewizja finansowa
7Rewizja finansowa12204
MODUŁ VI: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
8Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa24327
Razem12018438

Zwolnienia z I semestru

Absolwenci studiów wyższych po kierunku Finanse i Rachunkowość oraz kierunkach pokrewnych mogą ubiegać się o zwolnienie z pierwszego semestru. Podstawą uzyskania zwolnienia jest dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w przypadku studentów, którzy studia ekonomiczne ukończyli na kierunku pokrewnym, decyzję o zwolnieniu z pierwszego semestru podejmuje Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju po przeanalizowaniu stosownych dokumentów, w szczególności dyplomów ukończenia studiów wyższych, łącznie z suplementami). Osoby ubiegające się o zwolnienie z semestru I powinny złożyć podanie o zwolnienie skierowane do Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, studia podyplomowe realizowane są przez dwa semestry zgodnie z poniższym programem studiów. 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
2Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)12123
3Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
4Rewizja finansowa (F8)

12

20

4
5Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem9614430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online). Uczestnicy mają możliwość korzystania z zasobów ACCA, które znajdują się na stronie ACCA: www.accaglobal.com

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zrealizowanie określonego w sylabusach programu kształcenia, obecność na zajęciach (75%) oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminów końcowych, ze wszystkich realizowanych przedmiotów, akredytowanych przez ACCA i uprawniających do uzyskania zwolnień w ACCA. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% ustalonych punktów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści - praktycy    

Kierownik studiów

dr Iwona Kumor,  e-mail: iwona.kumor@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 8200 zł (cena za trzy semestry przy płatności w dwóch ratach)
 • 7200 zł (cena za dwa semestry przy płatności w dwóch ratach, dotyczy osób zwolnionych z pierwszego semestru)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Komunikatywność oraz bardzo szeroki zakres wiedzy, a także szeroki wachlarz przykładów."
 • "Pani doktor prowadzi zajęcia w sposób bardzo uporządkowany. Tempo przekazywania treści dostosowuje do słuchaczy. Stosuje przemyślane przykłady co pozwala wciągnąć do rozmowy szeroki zakres studentów." 

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

POTWIERDZENIE AKREDYTACJI ACCA

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3