Rachunkowość – ścieżka ACCA

2 semestry (240 godzin)  lub  3 semestry (304 godziny)

OPIS STUDIÓW

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. 

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. 

Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga: 

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia studentom połączenie dyplomu uczelni z kwalifikacją ACCA.    

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających doświadczenie zawodowe, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz chcą rozpocząć uzyskiwanie kwalifikacji ACCA.    

KORZYŚCI

Studenci studiów podyplomowych Rachunkowość – ścieżka ACCA będą mieli możliwość:

  • poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości oraz uzyskania 9 zwolnień z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills, w procesie uzyskiwania prestiżowej kwalifikacji ACCA,
  • uzyskania dyplomu ACCA: Advanced Diploma in Accounting and Business przed ukończeniem pełnej kwalifikacji – warunek - rezygnacja z dwóch zwolnień: PM (Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Projektowanie systemów rachunku kosztów) i FM (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa) i zdanie egzaminów w ACCA (możliwość wyboru),
  • skorzystanie z programu Accelerate.    

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z potwierdzeniem zdania egzaminów, które uprawniają do uzyskania zwolnień w ACCA.  

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobycie prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą. 

Celem dydaktycznym studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i pracowników służb finansowo-księgowych z zakresu finansów i rachunkowości. 

Celem praktycznym studiów jest poszerzanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów, w procesie przygotowania, analizy i interpretacji danych finansowo-księgowych oraz podejmowania decyzji. 

 

Celem studiów jest osiągnięcie przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, która ułatwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach, umiejętności oraz kompetencji społecznych opisanych w projekcie studiów a skierowanych na podejmowanie decyzji, przeprowadzanie analiz finansowych i interpretację otrzymanych wyników

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz aktywnych warsztatów z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji i oprogramowania MS Excel oraz Qlik. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi.    

POTWIERDZENIE AKREDYTACJI ACCA

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA w trybie trzysemestralnym skierowane są do absolwentów studiów wyższych po kierunkach innych niż Finanse i Rachunkowość (rozpoczęcie semestru I w październiku)

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej (F1-F4)24408
Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)

12

12

3
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
5Rewizja finansowa (F8)12204
6Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem12018438

ZWOLNIENIA Z I SEMESTRU

Absolwenci studiów wyższych po kierunku Finanse i Rachunkowość oraz kierunkach pokrewnych mogą ubiegać się o zwolnienie z pierwszego semestru. Podstawą uzyskania zwolnienia jest dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w przypadku studentów, którzy studia ekonomiczne ukończyli na kierunku pokrewnym, decyzję o zwolnieniu z pierwszego semestru podejmuje Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju po przeanalizowaniu stosownych dokumentów, w szczególności dyplomów ukończenia studiów wyższych, łącznie z suplementami). Osoby ubiegające się o zwolnienie z semestru I powinny złożyć podanie o zwolnienie skierowane do Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, studia podyplomowe realizowane są przez dwa semestry zgodnie z poniższym programem studiów. 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
2Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)12123
3Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
4Rewizja finansowa (F8)

12

20

4
5Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem9614430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia są organizowane w Kolegium Finansów. Studia uzyskały akredytację ACCA. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Materiały pomocnicze do poszczególnych modułów słuchacze będą otrzymywali cztery dni przed rozpoczęciem zajęć. Słuchacze otrzymają wybrane książki związane z tematyką studiów. Słuchacze mają możliwość korzystania z zasobów ACCA, które znajdują się na stronie ACCA: www.accaglobal.com

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zrealizowanie określonego programu kształcenia oraz pozytywne zdanie wszystkich egzaminów objętych akredytacją i uprawniających do uzyskania zwolnień z egzaminów ACCA. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% ustalonych punktów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści - praktycy    

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Iwona Kumor

CZESNE w roku akademickim 2020/2021 (3 sem.)

  • 7900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
  • kandydaci, którzy uzyskali zwolnienie z semestru I uzyskają zniżkę wynikającą z nierealizowania modułu I

CZESNE w roku akademickim 2020/2021 (2 sem.)

  • 6600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł