Rachunkowość – ścieżka ACCA

2 semestry (240 godzin)  lub  3 semestry (304 godziny)

OPIS STUDIÓW

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie.

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga:

• zdobycia wiedzy – 9 egzaminów z poziomu Fundamentals (F1-F9) oraz 5 egzaminów z poziomu Professional (P1-P3) i dwa do wyboru z (P4-P7)

• 3 letniego doświadczenia zawodowego (finanse, rachunkowość)

• ukończenia modułu etycznego Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA posiadają akredytację ACCA dla wszystkich przedmiotów z poziomu Fundamentals tj. F1-F9.

Ukończenie studiów umożliwia studentom połączenie dyplomu uczelni z kwalifikacją ACCA.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających doświadczenie zawodowe, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz chcą rozpocząć uzyskiwanie kwalifikacji ACCA.

KORZYŚCI

Studenci studiów podyplomowych Rachunkowość – ścieżka ACCA będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości oraz uzyskania zwolnień z 9 modułów poziomu Fundamentals (F1-F9), w procesie uzyskiwania prestiżowej kwalifikacji ACCA .

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z kwalifikacją ACCA. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobycie prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą.

Celem dydaktycznym studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i pracowników służb finansowo-księgowych z zakresu finansów i rachunkowości.

Celem praktycznym studiów jest poszerzanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów, w procesie przygotowania, analizy i interpretacji danych finansowo-księgowych oraz podejmowania decyzji.

Celem studiów jest osiągnięcie przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, która ułatwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach, umiejętności oraz kompetencji społecznych opisanych w projekcie studiów a skierowanych na podejmowanie decyzji, przeprowadzanie analiz finansowych i interpretację otrzymanych wyników

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz aktywnych warsztatów z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji i oprogramowania MS Excel oraz Qlik. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi.

POTWIERDZENIE AKREDYTACJI ACCA

PROGRAM STUDIÓW III SEM.

Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA w trybie trzysemestralnym skierowane są do absolwentów studiów wyższych po kierunkach innych niż Finanse i Rachunkowość (rozpoczęcie semestru I w październiku)

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej (F1-F4)24408
Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)

12

12

3
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
5Rewizja finansowa (F8)12204
6Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem12018438

PROGRAM STUDIÓW II SEM.

Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA - dwusemestralne skierowane są do absolwentów studiów wyższych po kierunku Finanse i Rachunkowość oraz kierunkach pokrewnych. W przypadku studentów, którzy studia ekonomiczne ukończyli na kierunku innym niż Finanse i Rachunkowość decyzję o przyjęciu na studia dwusemestralne podejmuje Dziekan po przeanalizowaniu stosownych dokumentów, w szczególności dyplomów ukończenia studiów wyższych, łącznie z suplementami.

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
2Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)12123
3Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
4Rewizja finansowa (F8)

12

20

4
5Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem9614430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia są organizowane na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia uzyskały akredytację ACCA. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele od godziny 9.00 – 15.30. Materiały pomocnicze do poszczególnych modułów słuchacze będą otrzymywali tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Słuchacze otrzymają wybrane książki związane z tematyką studiów.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zrealizowanie określonego programu kształcenia oraz pozytywne zdanie wszystkich egzaminów objętych akredytacją i uprawniających do uzyskania zwolnień z egzaminów ACCA .Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% ustalonych punktów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści - praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Iwona Kumor

CZESNE w roku akademickim 2019/2020 (3 sem.)

  • 7900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

Rejestracja na studia