Rachunkowość – ścieżka ACCA

Zbliżenie na kalkulator i dokumenty finansowe

 

Gwarancja uruchomienia kierunku!

2 semestry (240 godzin)  lub  3 semestry (304 godziny)

Opis studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotowanie do zdobycia pełnej kwalifikacji ACCA.

Program został przygotowany z myślą o osobach, które chcą połączyć dyplom uczelni z kwalifikacją ACCA.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. 

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. 

Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga: 

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających doświadczenie zawodowe, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz chcą rozpocząć uzyskiwanie kwalifikacji ACCA.    

Korzyści

Uczestnicy studiów podyplomowych Rachunkowość – ścieżka ACCA będą mieli możliwość:

 • poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • uzyskania 9 zwolnień z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills, w procesie uzyskiwania prestiżowej kwalifikacji ACCA,
 • zdobycia podwójnego dyplomu- dyplom ukończenia studiów podyplomowych (UE) + Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA) - Advanced Diploma in Accounting and Business: 1) 2 egzaminy spośród Applied Skills zdane w ACCA w przypadku posiadania wszystkich zwolnień, 2) Ethics and Professional Skills Module,
 • uczestniczenia w programie Accelerate.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z potwierdzeniem zdania egzaminów, które uprawniają do uzyskania zwolnień w ACCA.  

Założenia studiów

Celem głównym studiów jest kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobycie prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą. 

Celem dydaktycznym studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i pracowników służb finansowo-księgowych z zakresu finansów i rachunkowości. 

Celem praktycznym studiów jest poszerzanie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów, w procesie przygotowania, analizy i interpretacji danych finansowo-księgowych oraz podejmowania decyzji. 

Celem studiów jest osiągnięcie przyjętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, która ułatwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach, umiejętności oraz kompetencji społecznych opisanych w projekcie studiów a skierowanych na podejmowanie decyzji, przeprowadzanie analiz finansowych i interpretację otrzymanych wyników.

Metody prowadzenia zajęć

Studia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz aktywnych warsztatów z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji i oprogramowania MS Excel oraz Qlik. Wykłady wspomagane będą wizualnymi technikami dydaktycznymi.    

Program

Studia podyplomowe Rachunkowość – ścieżka ACCA w trybie trzysemestralnym skierowane są do absolwentów studiów wyższych po kierunkach innych niż Finanse i Rachunkowość (rozpoczęcie semestru I w październiku).

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
MODUŁ I: Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej
1Wprowadzenie do rachunkowości finansowej i zarządczej24408
MODUŁ II: Rachunkowość zarządcza
 2 Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem12204
3Projektowanie systemów rachunku kosztów    12204
MODUŁ III. Strategie podatkowe
4Strategie podatkowe

12

12

3
MODUŁ IV: Sprawozdawczość finansowa
5Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

16

32

5
6Sprawozdawczość skonsolidowana  883
MODUŁ V: Rewizja finansowa
7Rewizja finansowa12204
MODUŁ VI: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
8Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa24327
Razem12018438

Zwolnienia z I semestru

Absolwenci studiów wyższych po kierunku Finanse i Rachunkowość oraz kierunkach pokrewnych mogą ubiegać się o zwolnienie z pierwszego semestru. Podstawą uzyskania zwolnienia jest dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w przypadku studentów, którzy studia ekonomiczne ukończyli na kierunku pokrewnym, decyzję o zwolnieniu z pierwszego semestru podejmuje Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju po przeanalizowaniu stosownych dokumentów, w szczególności dyplomów ukończenia studiów wyższych, łącznie z suplementami). Osoby ubiegające się o zwolnienie z semestru I powinny złożyć podanie o zwolnienie skierowane do Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, studia podyplomowe realizowane są przez dwa semestry zgodnie z poniższym programem studiów. 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Projektowanie systemów rachunku kosztów (F5)24408
2Strategie podatkowe przedsiębiorstw (F6)12123
3Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdawczość skonsolidowana (F7)

24

40

8
4Rewizja finansowa (F8)

12

20

4
5Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (F9)24327
Razem9614430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w soboty i niedziele. Uczestnicy mają możliwość korzystania z zasobów ACCA, które znajdują się na stronie ACCA: www.accaglobal.com

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zrealizowanie określonego w sylabusach programu kształcenia, obecność na zajęciach (75%) oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminów końcowych, ze wszystkich realizowanych przedmiotów, akredytowanych przez ACCA i uprawniających do uzyskania zwolnień w ACCA. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie 51% ustalonych punktów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści - praktycy    

Kierownik studiów

dr Iwona Kumor,  e-mail: iwona.kumor@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 8200 zł (cena za trzy semestry przy płatności w dwóch ratach)
 • 7200 zł (cena za dwa semestry przy płatności w dwóch ratach, dotyczy osób zwolnionych z pierwszego semestru)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • kandydaci, którzy uzyskali zwolnienie z semestru I uzyskają zniżkę wynikającą z nierealizowania modułu I

Rekomendacje

 • "Komunikatywność oraz bardzo szeroki zakres wiedzy, a także szeroki wachlarz przykładów."
 • "Pani doktor prowadzi zajęcia w sposób bardzo uporządkowany. Tempo przekazywania treści dostosowuje do słuchaczy. Stosuje przemyślane przykłady co pozwala wciągnąć do rozmowy szeroki zakres studentów." 

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych Rachunkowość ścieżka ACCA, rok akademicki 2022/23:

3 semestry - Rachunkowość - ścieżka ACCA     

Harmonogram może ulec zmianie. 

Jak się zapisać?

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 trwa do 30.09.2022 i odbywa się całkowicie online za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatówzapisz się już teraz bez wychodzenia z domu!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice  

 

 

POTWIERDZENIE AKREDYTACJI ACCA

Rejestracja na studia