Specjalista ds. PR i Brand Manager

dwa semestry (136 godzin)

OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów Specjalista ds. PR i Brand Manager to studia doskonalące, które powstały w odpowiedzi na tendencję w biznesie i na rynku pracy w Polsce. Chodzi o rosnące zainteresowanie profesjonalnym zarządzaniem wizerunkiem organizacji komercyjnych i publicznych, co z kolei wynika z kilku przesłanek. Międzynarodowe korporacje traktują Polskę jako najważniejszy rynek Europy Środkowej, co skłania je do poszukiwania osób z dobrym wyczuciem w zakresie tego rynku i potrafiących szybko a nawet z wyprzedzeniem reagować na zmiany konsumenckie i w strategiach konkurencji.

Rynek polski stał się swoistą „bazą wypadową” dla działalności w innych krajach regionu. Na rynku tym można zauważyć wzmożoną aktywność w zakresie innowacji produktowych i procesowych. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku widać wyraźną ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych – znalazło to wyraz w dodatnim bilansie handlowym, a także rozpoznawalności polskich marek wśród konsumentów na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej. Coraz częściej polskie przedsiębiorstwa ze sfery B2B dążą do poprawy swojej pozycji w międzynarodowych łańcuchach wartości. Jest to trudny i czasochłonny proces i wiąże się z inwestycjami zarówno w sferze technologii jak i sferze marketingu, ponieważ wymaga budowania marki, a nierzadko rebrandingu, czyli strategii skierowanej na zmianę wizerunku firmy.

W tym samym czasie wiele organizacji publicznych zaczęło w sposób bardziej świadomy dbać o swój wizerunek zarówno w bezpośrednich kontaktach z interesariuszami jak i w odniesieniu do mediów interaktywnych, zwłaszcza platform społecznościowych. Wszystko to stworzyło lukę na rynku pracy w zakresie specjalistów z obszaru zarządzania wizerunkiem.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. PR bądź Brand Managera, czyli stanowisk związanych z zarządzaniem marką przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.

KORZYŚCI

Nacisk położony na rozwój praktycznych umiejętności Słuchaczy, zminimalizowana liczba godzin wykładów, na rzecz zajęć praktycznych, prowadzonych przez naszych doświadczonych trenerów, jak i praktyków biznesu.

Egzaminy w formie praktycznej, pozwalającej na rozwinięcie własnych kompetencji i uzyskanie sprzężenia zwrotnego od egzaminatora. Nie ma pracy dyplomowej, ale zajęcia poszczególnych modułów odbywają się w części w formie prezentowanych prac projektowych!

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętym Public Relations i zarządzaniem marką. Słuchacze zyskają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w organizacjach, instytucjach i firmach (kreowanie wizerunku w mediach i korporacjach, współpraca z otoczeniem społecznym instytucji, zarządzanie relacjami z mediami, tworzenie strategii komunikacyjnych, badania skuteczności działań wizerunkowych.

Kolejnym celem studiów jest usystematyzowanie wiedzy słuchaczy w zakresie marketingu, zwłaszcza o zagadnienia związane z najnowszymi trendami w zakresie tworzenia marki i zarządzania nią (narzędzia do tworzenia marki, projektowanie i interpretowanie wyników badań marketingowych, wiedza z zakresu rebrandingu).

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu specjalisty ds. PR oraz zawodów pokrewnych oraz do osób aspirujących na stanowiska związane z zarządzaniem marką.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi. Liczbę wykładów ograniczono do koniecznego minimum, a zajęcia w większości mają charakter warsztatów, treningów i gier dydaktycznych. Na zajęciach omawiane są studia przypadków, prowadzone są dyskusje na zasadzie burzy mózgów. Słuchacze zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a atmosfera zajęć sprzyja wymianie myśli i wspólnych doświadczeń. Również egzaminy mają charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, gdzie słuchacze np. nagrywają wystąpienie publiczne, podchodzą do symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej na rzeczywiste stanowisko w korporacji, uczestniczą w symulowanych sytuacji biznesowych, itd. Dzięki takiej formule zajęć, Słuchacze nie tylko lepiej rozwijają swoje kompetencje, ale również nawiązują relacje biznesowe i interpersonalne.

PROGRAM STUDIÓW

Program SdsPRiBM powstał przede wszystkich na podstawie analizy ofert pracy dla dwóch stanowisk: specjalisty ds. PR oraz Brand Managera. Te dwa stanowiska mają cechy wspólne ale również cechy specyficzne i takie właśnie założenie wpłynęło na 3 elementową strukturę programu studiów.

W pierwszym module pt. „Akademia komunikacji” nacisk został położony na rozwój praktycznych umiejętności interpersonalnych, a szczególny nacisk położono na kwestie związane z wystąpienia przed kamerą. Współczesne media są coraz bardziej interaktywne oraz atrakcyjne pod względem wizualnym, co wymaga rozwoju specyficznych kompetencji marketingowych. Coraz więcej organizacji małych i średnich naśladuje korporacje i uatrakcyjnia swoje profile społecznościowe filmami skierowanymi do klientów. Nagrania video stały się też ważnym elementem budowy marki personalnej, czyli przydają się wszystkim osobom pragnącym świadomie kształtować ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Bloki zajęć w module I:

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Wystąpienia przed kamerą

Drugi moduł studiów pt. „Akademia umiejętności specjalisty ds. PR” koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z pracą w branży public relations, zarówno w korporacjach, jak i organizacjach publicznych i w odniesieniu do prowadzenia własnej agencji profesjonalnej. Zgodnie z tendencjami obserwowanymi w branży PR nacisk został położony nie tylko na umiejętności związane z kontaktami z przedstawicielami szeroko rozumianych mediów ale również na umiejętności związane z budowaniem własnej obecności w mediach, w tym zwłaszcza mediach interaktywnych. W modelu tym umieszczono również elementy uniwersalne, które można wykorzystać zarówno na rzecz wizerunku organizacji jak i w zakresie kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej. W tym duchu umieszczono tutaj zarówno zajęcia odnoszące się do budowania zespołu, jak i coachingu i tzw. personal brandingu.

Bloki zajęć w module II:

 1. Nowoczesne strategie i plany promocji
 2. Budowa kontaktów z mediami
 3. Agencja PR – prowadzenie i kontakty
 4. Kształtowanie wizerunku w Internecie i mediach społecznościowych
 5. Budowanie zespołu i coaching
 6. Personal branding
 7. Audyt strategiczny osób i organizacji

Trzeci moduł pt. „Akademia umiejętności brand managera” poświęcony jest w całości zarządzaniu marką we współczesnych organizacjach, w tym zwłaszcza w zakresie rozwoju innowacji produktowych, radykalnych (zupełnie nowe produkty) i częściowych (ulepszenia produktowe). Zajęcia w ramach tego modułu prowadzą Słuchacza przez problematykę badań wizerunku maki (online i offline), strategii innowacji produktowych w odniesieniu do sfery B2B i B2C jak i złożone zagadnienia rebrandingu.

Bloki zajęć w module III:

 1. Badania pierwotne marki offline
 2. Badania marki online
 3. Wprowadzanie produktów na rynek B2B
 4. Wprowadzanie produktów na rynek B2C
 5. Rebranding
 6. Wprowadzanie brandu na rynek
 7. Audyt zdolności na rynku pracy

Nacisk na rozwój praktycznych umiejętności Słuchaczy znajduje wyraz nie tylko w przewadze zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi Słuchaczy, ale również w stosowanych metodach oceny wiedzy i kompetencji Słuchaczy w ramach poszczególnych modułów dydaktycznych. Każdy moduł zajęciowy kończy się egzaminem, który opiera się zarówno na weryfikacji wiedzy w formie testu pisemnego ale również ocenie indywidualnego bądź zespołowego zadania praktycznego (np. przeprowadzenie wystąpienia publicznego, opracowanie strategii wizerunkowej, opracowanie strategii wprowadzenia produktu na rynek, czy udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko związane z zarządzaniem wizerunkiem).

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 3400 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanego przy ulicy Bogucickiej. Zajęcia prowadzone są w trybie ośmiogodzinnych spotkań weekendowych, mniej więcej raz na dwa tygodnie. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.00.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach, jest zaliczenie egzaminów o charakterze praktycznym i teoretycznym, z zakresu treści objętych programem nauczania. Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech kolejnych modułów tematycznych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Nasza kadra dydaktyczna, to zarówno wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i doświadczeni i trenerzy umiejętności miękkich, a także praktycy biznesu. W trosce o jakość kształcenia i satysfakcję naszych Słuchaczy, corocznie następuje rotacja kadry, w oparciu o wyniki anonimowych ewaluacji studenckich przeprowadzanych po każdym semestrze. Zajęcia prowadzą wykładowcy otrzymujący wysokie noty Słuchaczy. Ponieważ to kierunek uruchamiany po raz pierwszy, zapraszamy do zapoznania się z opiniami Słuchaczy na temat prowadzonych przez nas innych studiów podyplomowych:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wiik/katedra-zarzadzania-relacjami-organizacji/rekomendacje/opinie-sluchaczy-studiow-podyplomowych-menedzer-ds-kluczowych-klientow-i-dyrektor-sprzedazy.html 

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Maciej Mitręga

dr Anna Wieczorek