Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

dwa semestry (200 godzin)

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do opracowywania, wdrażania i ewaluowania strategii społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Drugim istotnym celem proponowanych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie oraz uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Ostatnim jest przygotowanie słuchaczy do opracowania raportu społecznego dla potrzeb organizacji.

Po ukończeniu studiów słuchacz:

• rozumie znaczenie CSR dla organizacji i społeczeństwa,

• potrafi opracować strategię CSR dla organizacji,

• zna i potrafi wykorzystać standardy ISO-SN 260000, SA 8000, AA 1000,

• potrafi opracować raport CSR zgodnie z zasadami GRI 4,

• potrafi dokonać analizy potrzeb interesariuszy w procesie opracowania i wdrażania strategii CSR,

• potrafi opracować kodeks etyczny i procedurę antymobbingową w organizacji,

• potrafi przeprowadzić audyt etyczny i audyt CSR w organizacji.

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim) zainteresowanych rozwojem organizacji poprzez nowoczesną strategię społecznej odpowiedzialności. Studia adresowane są do menedżerów i zarządzających różnymi organizacjami, którzy budują lub planują budować organizację społecznie odpowiedzialną. Kierunek ten jest także skierowany do osób, które z racji swych obowiązków zawodowych są zobowiązane do opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii CSR w organizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Blok I: Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowy paradygmat zarządzania organizacją
1 Strategiczne podejście do zarządzania odpowiedzialnością organizacji8-2
2 Międzynarodowe i krajowe regulacje SOB

8

-

1
3 Indeksy SOP w Polsce i na świecie

6

2

1
4 Makroekonomiczne zmiany i ich znaczenie dla rozwoju SOP8-1
5 Zarządzanie strategiczne a SOB442
Blok II Strategie podejmowania wyzwań społecznych
6 Diagnoza społeczna. Interpretacja wyników badań społecznych621
7 Strategie rozwiązywania konfliktów społecznych i ekologicznych 442
8 Budowanie relacji z interesariuszami622
9 Miejsce pracy jako obszar społecznej odpowiedzialności. Dobre praktyki621
Blok III. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce zarządzania organizacją
10 Przedsiębiorczość i kreatywność na rzecz zrównoważonego rozwoju441
11 Społeczna odpowiedzialność w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi441
12 Standardy odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce621
13 Narzędzia CSR4122
14

Budowanie programu odpowiedzialnego biznesu

-81
Blok IV. Dylematy i decyzje etyczne w biznesie
15

Konflikt interesów i odpowiedzialność w biznesie

8-2
16

Istota oraz sposoby realizacji etyki biznesu

8-2
Blok V. Odpowiedzialne strategie w marketingu społecznym i komunikacji
17

Komunikacja marketingowa i zmiany świadomości konsumenckiej

881
18

Public relations a społeczna odpowiedzialność biznesu

8-1
19

Media społecznościowe i odpowiedzialność biznesu

8-1
20 Inwestycje odpowiedzialne społecznie8-1
Blok VI. Środowisko naturalne jako obszar społecznej odpowiedzialności
21

Prawo i standardy ochrony środowiska

8-1
22 Globalizacja i zrównoważony rozwój8-1
Blok VII. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
23 Metody i techniki ewaluacji projektów SOP441
Razem:1465430

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Adamus-Matuszyńska

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł