Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju

Zbliżenie na ręce kilku osób oraz na stół, na którym leżą dokumenty, długopisy, laptopy i notatniki.

dwa semestry (128 godzin)

Opis studiów

Studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju to prestiżowy i unikalny w skali całego kraju kierunek, który powstał we współpracy z Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI) i Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK), uzyskał też patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Przy zaangażowaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju mają kształcić specjalistów, którzy nie tylko będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, ale także będą liderami potrafiącymi zastosować tę wiedzę w praktyce (w ramach swojej działalności zawodowej i społecznej).

Ten szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych znajduje odbicie w programie studiów, w którym duży udział mają zajęcia warsztatowe (ćwiczenia) prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych i nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponadto program studiów został przygotowany tak, aby umożliwić dostosowanie toku nauki do indywidualnych preferencji językowych słuchacza (studia w języku polskim lub polskim i angielskim).

Unikalny wkład w powstanie i rozwój kierunku wnoszą organizacje partnerskie: 

SCORAI jest międzynarodową siecią naukowców i praktyków zaangażowanych w budowanie dobrze prosperującego i ekologicznie zdrowego społeczeństwa poprzez zmianę sposobu konsumpcji. Do podstawowych inicjatyw tej sieci należy wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy o zrównoważeniu, wpływanie na politykę i wspieranie kampanii społecznych służących realizacji celów zrównoważonego rozwoju (szczegółowe informacje: https://scorai.net/about/).

ECK należy do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Są to współfinansowane przez Komisję Europejską niezależne biura, których celem jest bezpłatne udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. ECC-Net obejmuje 30 centrów we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wraz z pozostałymi centrami konsumenckimi odgrywa kluczową rolę w realizacji unijnej polityki zrównoważonej konsumpcji, w tym we wprowadzaniu Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i Europejskiej Agendy Cyfrowej (Digital Agenda for Europe) (szczegółowe informacje: https://konsument.gov.pl/o-nas/).

FOB  jest organizacją ekspercką działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR (corporate social responsibility/społecznej odpowiedzialności biznesu). Misja Forum Odpowiedzialnego Biznesu brzmi „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” (szczegółowe informacje: http://odpowiedzialnybiznes.pl/kim-jestesmy/). 

Partnerzy kierunku:

 

Patron kierunku:

Adresaci

Uczestnikiem studiów podyplomowych Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju może być każdy absolwent wyższej uczelni (studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich) o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności studia skierowane są do:

 • pracowników instytucji i organizacji rządowych/samorządowych zajmujących się wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz ochroną konsumentów,
 • pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych (NGO) działających w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej/etycznej/odpowiedzialnej/proekologicznej konsumpcji, ochrony środowiska,
 • młodych pracowników nauki oraz absolwentów studiów magisterskich zainteresowanych problematyką zrównoważenia,
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dyrektorów szkół oraz pracowników kuratoriów realizujących zadania edukacyjne w zakresie upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju,
 • twórców ekologicznych inicjatyw typu start-up oraz menedżerów i pracowników działów CSR/marketingu/ komunikacji społecznej/zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści

Jedną z najważniejszych korzyści, jaką uzyskują osoby wybierające kierunek Sustainability leader / Lider zrównoważonego rozwoju jest jego unikalność. Obecnie na polskim rynku edukacyjnym nie ma porównywalnej oferty studiów podyplomowych przygotowujących uczestników do pełnienia roli lidera w podejmowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym.

Wartość dodana studiów na kierunku Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju przejawia się także w:

 • ich internacjonalizacji – uczestnicy mają możliwość zaangażowania się w międzynarodowe projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju/konsumpcji, uzyskania dostępu do wzorcowych rozwiązań praktycznych (benchmark), nawiązania współpracy z międzynarodowymi organizacjami eksperckimi, a tym samym zbudowania trwałych relacji z grupą ekspertów zajmujących się problematyką zrównoważenia,
 • ich interdyscyplinarnym charakterze – podobnie, jak sama koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego kierunek łączy wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, tj. ekonomii, zarządzania, psychologii, prawa,
 • ich elastyczności, czyli możliwości indywidualizacji toku studiów zarówno pod względem ich treści, jak i języka wykładowego (wybór ścieżki polskojęzycznej lub mieszanej, polsko- i anglojęzycznej),
 • możliwości zwiększenia kompetencji językowej uczestników w zakresie języka angielskiego (przy wyborze ścieżki dwujęzycznej),
 • możliwości nabycia praktycznych umiejętności w zakresie przywództwa w inicjowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw – dzięki ofercie zajęć eksperckich realizowanych w interaktywnej, warsztatowej formie oraz konsultowanej w trybie zdalnym pracy nad pracami końcowymi.

Źródłem opisanych korzyści są przede wszystkim:

 • współpraca ze SCORAI, która zapewnia słuchaczom kontakt ze światowej klasy wykładowcami/ekspertami w dziedzinie zrównoważonej konsumpcji, a także dostęp do najnowszej wiedzy i międzynarodowych doświadczeń praktycznych w zakresie podejmowania zrównoważonych inicjatyw,
 • współpraca z ECK, która umożliwia słuchaczom kontakt z ekspertami z zakresu europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki konsumenckiej Unii Europejskiej,
 • współpraca z FOB, która daje słuchaczom możliwość kontaktu z ekspertami zajmującymi się stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia).

W zależności od wybranej przez uczestnika ścieżki studiów ich dokumentem końcowym jest:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w języku polskim i angielskim wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI),
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w całości w języku polskim wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK).

W każdym z wymienionych przypadków istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa w języku angielskim.

Założenia studiów

Studia Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju realizowane są w trzech modułach. Na pierwszy z nich składają się przedmioty o charakterze ogólnym wykładane w języku polskim. Ten etap kształcenia obejmuje wszystkich uczestników studiów i dotyczy pierwszego semestru zajęć.

Kończąc pierwszy semestr uczestnik decyduje o kontynuacji nauki w języku polskim lub o wyborze kursu anglojęzycznego. W drugim semestrze ma tym samym możliwość realizowania odpowiednio modułu II lub III.

Problematyka zajęć oferowanych w ramach modułu II (polskojęzycznego) koncentruje się na polityce zrównoważonego rozwoju w różnych wymiarach przestrzennych i tematycznych.

Zagadnienia ujęte w module III (anglojęzycznym) są przede wszystkim związane z problematyką zrównoważonej konsumpcji i jej uwarunkowań.

Zgodnie z planem studiów na kierunku Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju głównym ich założeniem jest  przygotowanie absolwenta dysponującego ogólną wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz pogłębioną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń, w tym zajęć warsztatowych prowadzonych przez ekspertów i praktyków. Zajęcia odbywają się w formie blended learning (część zajęć odbywa się stacjonarnie, a część online).

W przypadku zajęć stacjonarnych wykorzystywane są metody:

 • wykładu aktywnego z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusji, mnemotechnik (mapa myśli),
 • ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • ćwiczeń aktywnych z wykorzystaniem studiów przypadku, dyskusji (w tym debaty oxfordzkiej), mnemotechnik (metoda łańcuchowa, mapy myśli), gier dydaktycznych, odgrywania ról, interaktywnych quizów, moderowanej pracy grupowej, burzy mózgów.

Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są w formie aktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem metody dziennika i interaktywnych quizów, a także indywidualnych konsultacji z opiekunem pracy końcowej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł I (1 semestr, zajęcia w języku polskim)    
1Jak być liderem: trening zdolności przywódczych   664
2Ekonomia ekologiczna   

8

2

3
3Etyka w biznesie    1043
4Pomiar zrównoważonej konsumpcji  442
5Międzynarodowe porównania wzorców zrównoważonej konsumpcji  262
6Zrównoważenie a gospodarka cyfrowa   442
Moduł II do wyboru (2 semestr, zajęcia w języku polskim) 
7Praktyki e-commerce w zrównoważonej gospodarce 663
8Transport pasażerski oraz turystyka w świetle agendy zrównoważonego rozwoju -123
9Wyzwania dla społecznie odpowiedzialnego biznesu na rynku komunikacji elektronicznej622
10Zrównoważenie w przestrzeni miejskiej   622
11Badania zrównoważonych zachowań  483
12Seminarium projektowe (e-learning)  -41
Moduł III do wyboru (2 semestr, zajęcia w języku angielskim)    
13Sustainability Marketing 442
14Sustainable lifestyles    422
15Current directions in sustainable consumption research622
16Applying behavioral economics in sustainability    863
17Internet research methods for sustainability   442
18Sustainable products design-82
19Project seminar (e-learning)  -41
Razem56/6060/5630/30

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online). W ramach studiów zapewniony jest catering.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkami ukończenia studiów są:

 • aktywny udział w zajęciach zorganizowanych w formie stacjonarnej – frekwencja minimum 75%, oraz w formie e-learningu – frekwencja minimum 90%,
 • zaliczenie poszczególnych modułów, co umożliwia zdobycie 32 punktów ECTS,
 • przygotowanie pracy końcowej i jej ustna prezentacja.

Kadra dydaktyczna

Kadrę wykładowców stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych, renomowanych uczelni w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzą doświadczeni eksperci, w tym pracownicy Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kierownik studiów

dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE, e-mail: jolanta.zralek@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 4600 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Jak się zapisać?

Brak kierunku w rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice  

 

 

Rejestracja na studia