Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju 

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju to prestiżowy i unikalny w skali całego kraju kierunek, który powstał we współpracy z Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI) i Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK), uzyskał też patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Przy zaangażowaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju mają kształcić specjalistów, którzy nie tylko będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, ale także będą liderami potrafiącymi zastosować tę wiedzę w praktyce (w ramach swojej działalności zawodowej i społecznej). Ten szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych znajduje odbicie w programie studiów, w którym duży udział mają zajęcia warsztatowe (ćwiczenia) prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych i nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponadto program studiów został przygotowany tak, aby umożliwić dostosowanie toku nauki do indywidualnych preferencji językowych słuchacza (studia w języku polskim lub polskim i angielskim).

Unikalny wkład w powstanie i rozwój kierunku wnoszą organizacje partnerskie:


SCORAI jest międzynarodową siecią naukowców i praktyków zaangażowanych w budowanie dobrze prosperującego i ekologicznie zdrowego społeczeństwa poprzez zmianę sposobu konsumpcji. Do podstawowych inicjatyw tej sieci należy wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy o zrównoważeniu, wpływanie na politykę i wspieranie kampanii społecznych służących realizacji celów zrównoważonego rozwoju (szczegółowe informacje: https://scorai.net/about/).


ECK należy do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Są to współfinansowane przez Komisję Europejską niezależne biura, których celem jest bezpłatne udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. ECC-Net obejmuje 30 centrów we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wraz z pozostałymi centrami konsumenckimi odgrywa kluczową rolę w realizacji unijnej polityki zrównoważonej konsumpcji, w tym we wprowadzaniu Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i Europejskiej Agendy Cyfrowej (Digital Agenda for Europe) (szczegółowe informacje: https://konsument.gov.pl/o-nas/).


FOB jest organizacją ekspercką działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR (corporate social responsibility/społecznej odpowiedzialności biznesu). Misja Forum Odpowiedzialnego Biznesu brzmi „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” (szczegółowe informacje: http://odpowiedzialnybiznes.pl/kim-jestesmy/).

ADRESACI

Uczestnikiem studiów podyplomowych Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności studia skierowane są do:

 • pracowników instytucji i organizacji rządowych/samorządowych zajmujących się wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz ochroną konsumentów,
 • pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych (NGO) działających w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej/etycznej/odpowiedzialnej/proekologicznej konsumpcji, ochrony środowiska,
 • młodych pracowników nauki oraz absolwentów studiów magisterskich zainteresowanych problematyką zrównoważenia,
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dyrektorów szkół oraz pracowników kuratoriów realizujących zadania edukacyjne w zakresie upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju,
 • twórców ekologicznych inicjatyw typu start-up oraz menedżerów i pracowników działów CSR/marketingu/ komunikacji społecznej/zarządzania zasobami ludzkimi.

KORZYŚCI

Jedną z najważniejszych korzyści, jaką uzyskują osoby wybierające kierunek Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju jest jego unikalność. Obecnie na polskim rynku edukacyjnym nie ma porównywalnej oferty studiów podyplomowych przygotowujących uczestników do pełnienia roli lidera w podejmowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym. Wartość dodana studiów na kierunku Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju przejawia się także w:

 • ich internacjonalizacji – studenci mają możliwość zaangażowania się w międzynarodowe projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju/konsumpcji, uzyskania dostępu do wzorcowych rozwiązań praktycznych (benchmark), nawiązania współpracy z międzynarodowymi organizacjami eksperckimi, a tym samym zbudowania trwałych relacji z grupą ekspertów zajmujących się problematyką zrównoważenia;
 • ich interdyscyplinarnym charakterze – podobnie, jak sama koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego kierunek łączy wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, tj. ekonomii, zarządzania, psychologii, prawa;
 • ich elastyczności, czyli możliwości indywidualizacji toku studiów zarówno pod względem ich treści, jak i języka wykładowego (wybór ścieżki polskojęzycznej lub mieszanej, polsko- i anglojęzycznej);
 • możliwości zwiększenia kompetencji językowej uczestników w zakresie języka angielskiego (przy wyborze ścieżki dwujęzycznej);
 • możliwości nabycia praktycznych umiejętności w zakresie przywództwa w inicjowaniu i realizacji zrównoważonych inicjatyw – dzięki ofercie zajęć eksperckich realizowanych w interaktywnej, warsztatowej formie oraz konsultowanej w trybie zdalnym pracy nad pracami końcowymi.

Źródłem opisanych korzyści są przede wszystkim:

 • współpraca ze SCORAI, która zapewnia słuchaczom kontakt ze światowej klasy wykładowcami/ekspertami w dziedzinie zrównoważonej konsumpcji, a także dostęp do najnowszej wiedzy i międzynarodowych doświadczeń praktycznych w zakresie podejmowania zrównoważonych inicjatyw,
 • współpraca z ECK, która umożliwia słuchaczom kontakt z ekspertami z zakresu europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki konsumenckiej Unii Europejskiej,
 • współpraca z FOB, która daje słuchaczom możliwość kontaktu z ekspertami zajmującymi się stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej.