Zniżki w opłacie czesnego

Czesne na studiach podyplomowych dotyczy płatności dokonywanych w dwóch ratach. Dla osób płacących czesne w całości stosuje się upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego.

Ponadto kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez złożenia podania wraz z Kartą Absolwenta lub dokumentami poświadczającymi prawo do zniżki określonymi w poniższej tabeli.

Aby zniżka została naliczona, konieczne jest złożenie w toku rekrutacji kompletnej dokumentacji uprawniającej do jej otrzymania .

Wysokość zniżki* 

Osoba uprawniona
do zniżki

Dokumenty poświadczające status osoby uprawnionej do zniżki

zniżka 30%

Student Uniwersytetu** w czasie trwania studiów II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta 

zniżka 30%

Pracownik Uniwersytetu**

Zaświadczenie o zatrudnieniu

zniżka 20%

Członek rodziny pracownika Uniwersytetu** według następujących zasad:

pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej oraz do trzeciego stopnia w linii bocznej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej

Kopia skróconego aktu małżeństwa lub urodzenia, a w przypadku ich braku - oświadczenie pracownika Uniwersytetu**

zniżka 20%

Absolwent Uniwersytetu**, który ukończył studia I, II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów

zniżka 10%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu** wybierający drugi kierunek studiów podyplomowych

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

zniżka 20%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu** wybierający trzeci i kolejny kierunek studiów podyplomowych 

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

zniżka 20%

Pracownik wydelegowany przez firmę lub instytucję, z którą Uniwersytet** ma podpisaną umowę/porozumienie o współpracy

Pismo delegujące pracownika

zniżka 10% 

Członek rodziny pracownika firmy lub instytucji, z którą Uniwersytet** ma podpisaną umowę/porozumienie o współpracy - do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej

Kopia skróconego aktu małżeństwa lub urodzenia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie lub instytucji, z którą Uniwersytet** ma podpisaną umowę/porozumienie o współpracy

*Zniżka może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu wskazanego przez kandydata

**Uniwersytet oznacza Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kartę Absolwenta jest wydawana bezpłatnie po wypełnieniu formularza elektronicznego.