Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia mają charakter doskonalący i składają się z dziewięciu modułów:

Moduł I - Wiedza o kulturze, sztuce i turystyce kulturowej

Moduł II - Prawne aspekty funkcjonowania sektora kultury, sztuki i turystyki kulturowej

Moduł III - Polityka kulturalna i turystyczna Polski i UE

Moduł IV - Zarządzanie organizacjami kultury i turystyki

Moduł V - Zarządzanie wiedzą w organizacjach kultury i turystyki kulturowej. Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu kulturą, sztuką i turystyką kulturową

MODUŁ VI - Marketing i komunikacja marketingowa w zarządzaniu organizacjami kultury i turystyki kulturowej 

MODUŁ VII - Zarządzanie finansami w organizacjach i instytucjach kultury

MODUŁ VIII - Trening kompetencji psychologicznych i społecznych menedżera kultury - sztuka komunikacji i mediacji  

Moduł IX - seminarium dyplomowe

ADRESACI

Studia są adresowane do osób pracujących w instytucjach kultury/sztuki/turystyki kulturowej każdego z trzech sektorów (publiczny, komercyjny, non-profit).

W szczególności kierowane są one do:

• osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla, publicznych organizacji i instytucji kultury i sztuki, a także pracowników - animatorów, planistów i organizatorów imprez i wydarzeń kulturalnych pracujących w tych instytucjach (np. muzeów, teatrów, filharmonii, bibliotek),

• właścicieli i menedżerów firm biznesu działających w sferze kultury i sztuki, jak również ich pracowników odpowiedzialnych za realizację ofert kulturalnych tych firm (np. prywatnych galerii sztuki, oficyn wydawniczych, kin i teatrów prywatnych, impresariatów itp.),

• animatorów i organizatorów przedsięwzięć turystyki kulturowej, oferujących zwiedzającym atrakcje dawnej, jak i współczesnej kultury materialnej, specyficzne dla danego obszaru (miasta, regionu, rejonów wiejskich itp.), a więc osób pracujących zarówno w wyżej wymienionych podmiotach, jak i społecznych organizacjach turystyki, lokalnych towarzystwach społeczno-kulturalnych itp.,

• kierowników i pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za rozwój kultury na swoim terenie oraz jej udostępnianie mieszkańcom tych jednostek, jak i odwiedzającym (turystom, biznesmenom-inwestorom);

     

KORZYŚCI

Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

• współczesnej kultury i sztuki a także turystyki kulturowej, jak i w zakresie sposobów wykorzystania istniejącego dorobku dziedzictwa kulturowego do kształtowania produktów kultury/sztuki i turystyki kulturowej, oferowanych różnym grupom konsumentów kultury, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami, a także służących lansowaniu tzw. kultury wysokiej, w tym wśród młodzieży i studentów,

• diagnozy strategicznej, w tym rynkowej, oraz ekonomiczno - finansowej sytuacji przedsiębiorstw usług kulturalnych oraz organizacji instytucji publicznych kultury i sztuki, niezbędnej dla planowania strategii rozwoju i działania tych podmiotów w zidentyfikowanych i prognozowanych warunkach,

• mechanizmów diagnozowania ekonomicznych, finansowych i prawnych funkcjonowania publicznej sfery kultury i sztuki w polskiej gospodarce rynkowej (na tle rozwiązań w innych krajach) oraz rozwoju biznesu w tej sferze, w koegzystencji z sektorem publicznym,

• sposobów, metod i technik skutecznego i efektywnego zarządzania publicznymi/społecznymi oraz biznesowymi organizacjami kultury/sztuki i turystyki kulturowej-w zmiennym, dynamicznym, niepewnym środowisku ekonomicznym, w tym rynkowym i konkurencyjnym, prawnym, społecznym oraz kulturowym,

• metod opracowania i wdrażania strategii rozwoju, podstawowych strategii marketingowych i finansowych przedsiębiorstw i organizacji publicznych kultury i sztuki oraz turystyki kulturowej, w tym sposobów tworzenia tzw. montażu finansowego, a więc pozyskiwania różnych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,

• metod badania marketingowego rynków docelowych konsumentów produktów kultury/sztuki i turystyki kulturowej (zarówno krajowych jak i międzynarodowych), rynków donatorów/sponsorów publicznych jak i prywatnych kultury i sztuki, a także rynków kooperatorów/dostawców cząstkowych produktów kultury,

• metod planowania, organizowania, promowania i realizacji imprez i wydarzeń kulturalnych (na poziomach kierowniczym i wykonawczym), w tym metod kierowania personelem operacyjnym tych imprez i wydarzeń.

Absolwenci studiów podyplomowych znacząco poszerzając swoją wiedzę i umiejętności zwiększą swoje szanse zatrudnienia w różnych instytucjach kultury, sztuki i mediów, w tym szczególnie w:

• agencjach reklamowych i public relations,

• firmach producenckich i menadżerskich zajmujących się planowaniem i przeprowadzeniem wydarzeń kulturalno - artystycznych,

• kinach, teatrach, operach i filharmoniach,

• biurach wystaw, galeriach sztuki i muzeach, wydziałach kultury i promocji administracji samorządowej i państwowej,

     

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej jest:

• wyposażenie uczestników studiów w kompleksową wiedzę profesjonalną oraz kompetencje i praktyczne umiejętności menedżerskie i marketingowe, niezbędne w zarządzaniu organizacjami, zarówno publicznymi, niekomercyjnymi jak i biznesowymi, firmami, działającymi w różnych branżach sfery kultury i sztuki, a także turystyki kulturowej;

• przygotowanie uczestników do wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych dla sporządzania biznes - planów, projektów planów strategii marketingowych, planów organizacji konkretnych imprez i wydarzeń kulturalnych, projektu adaptacji obiektu dawnej czy współczesnej kultury na cele turystyki kulturowej etc.

• zapewnienie uczestnikom udziału w forum wymiany praktycznych doświadczeń tak w okresie trwania studiów, jak i po jego zakończeniu (np. za pomocą specjalnie zorganizowanej tematycznej grupy dyskusyjnej w Internecie).

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1

Wiedza o kulturze, sztuce i turystyce kulturowej

Dziedzictwo kulturowe Polski i Śląska;Kultura i sztuka XX i XXI wieku ( przemiany sztuki współczesnej ujęte w kontekście kulturowym); Turystyka kulturowa na początku XXI w.; Cyberkultura;

842

Prawne aspekty funkcjonowania sektora kultury, sztuki i turystyki kulturowej

Prawo własności intelektualnej; Ochrona dóbr kultury; Prawo i negocjacje w obrocie produktami kultury i sztuki Prawo w turystyce;

842

Polityka kulturalna i turystyczna Polski i UE

Polityka kulturalna państwa i samorządów terytorialnych; Krajowa i regionalna polityka turystyczna Polityka UE w dziedzinie kultury;

6

4

2

Zarządzanie organizacjami kultury i turystyki

Współczesne metody zarządzania organizacjami; Zarządzanie biznesem w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej;  Zarządzanie produktami markowymi w turystyce kulturowej Zarządzanie projektami kultury i sztuki;

10

10

3
5

Zarządzanie wiedzą w organizacjach kultury i turystyki kulturowej. Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu kulturą, sztuką i turystyką kulturową

Strategie zarządzania wiedzą w instytucjach (organizacjach) kultury;  Portale internetowe jako źródło wiedzy w organizacji kultury i turystyki; Technologie wiedzy w organizacji kultury, sztuki /turystyki; Technologie informatyczne w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej; Uwarunkowania skutecznego wykorzystania technologii informatycznych do wspomagania zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej; Wyspecjalizowane systemy informatyczne wykorzystywane w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej; Zintegrowane systemy informatyczne w organizacjach kultury, sztuki i turystyki kulturowej; Przygotowanie organizacji sektora kultury, sztuki i turystyki kulturowej do realizacji projektu informatycznego;

10165
6

Marketing i komunikacja marketingowa w zarządzaniu organizacjami kultury i turystyki kulturowej

Podstawy marketingu i negocjacji biznesowych; Koncepcje marketingu a negocjacje – cechy charakterystyczne; Zachowania konsumentów i marketing kultury; Badania marketingowe w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej; Marketing i organizacja wydarzeń; Kształtowanie wizerunku podmiotów kultury i sztuki; Komunikacja wizualna Promocja wydarzeń w mediach; Planowanie i realizacja złożonych PR-owych kampanii;

10205
7

Zarządzanie finansami w organizacjach i instytucjach kultury

Publiczne i prywatne finanse kultury;  Metody pozyskiwania funduszy unijnych; Zarządzanie finansowe w projektach;

10144
8

Trening kompetencji psychologicznych i społecznych menedżera kultury – sztuka komunikacji i mediacji

Komunikacja interpersonalna; Wystąpienia publiczne (ćwiczenia w wygłoszeniu wystąpienia) Savoir –vivre w biznesie; Kształtowanie wizerunku własnego - znaczenie wizerunku zewnętrznego dla kształtowania wizerunku menedżera kultury, elementy wizerunku zewnętrznego; Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej;

4123
9Seminarium dyplomowe-104
Razem669430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia odbywają się na UE w Katowicach w cyklu sobotnio-niedzielnym

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie testów po każdym z modułów oraz zdanie egzaminu końcowego. Studia podyplomowe kończone są indywidualnymi pracami dyplomowymi, obroną tych prac i egzaminem. Przewidziane są seminaria dyplomowe do wyboru z obszaru zarządzania i marketingu w kulturze/turystyce kulturowej albo w formie przygotowanego do realizacji projektu z dziedziny kultury/turystyki kulturowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi UE w Katowicach, ASP w Katowicach oraz innych uczelni krajowych, a także praktycy – przedstawiciele różnych podmiotów sektora kultury i turystyki.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Zbigniew Spyra

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3400 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł