Zarządzanie zrównoważoną mobilnością miasta

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Zrównoważona mobilność to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed polskimi miastami. Studia podyplomowe przygotują słuchaczy do zarządzania (oraz analizy sprawności zarządzania) mobilnością w miastach. W tym celu przedstawione zostaną organizacyjne, techniczne, społeczne i prawne zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarach metropolitalnych. Szczególny nacisk podczas procesu kształcenia będzie położony na metody diagnozowania zachowań komunikacyjnych oraz identyfikacji narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności (w tym wykorzystanie systemów ITS).

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy na temat zarządzania zrównoważoną mobilnością miejską oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi kreowania popytu na zrównoważone formy przemieszczania się.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą również wiedzę w zakresie integracji transportu, organizacji publicznego transportu zbiorowego, logistyki miejskiej, a także Inteligentnych Systemów Transportowych. Słuchacze zdobędą, między innymi, umiejętność planowania zrównoważonej mobilności, w tym analizy i oceny istniejących rozwiązań oraz wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań telematycznych wykorzystywanych w procesie zarządzania mobilnością miejską.

Szczególną cechą absolwentów studiów podyplomowych jest zdolność do interdyscyplinarnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także znajomość nowoczesnych technologii i trendów rozwojowych.

ADRESACI

Studia skierowane są głównie do:

• pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, województwa, związki międzygminne),

• pracowników jednostek transportu zbiorowego,

• pracowników sektora bankowego,

• pracowników sektora IT, w szczególności firm informatycznych i komunikacyjnych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych w miastach,

• pracowników firm doradczych i konsultingowych.

     

KORZYŚCI

• Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania mobilnością miejską oraz nowoczesnych narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności w miastach,

• Zdobycie umiejętności planowania zrównoważonej mobilności, w tym analizy i oceny istniejących rozwiązań oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań telematycznych w procesie zarządzania mobilnością miejską,

• Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów teoretyków i praktyków z zakresu transportu zbiorowego, telematyki transportu oraz zarządzania mobilnością w miastach.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• Zaprezentowanie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zarządzania zrównoważoną mobilnością w miastach,

• Omówienie problemów integracji transportu, organizacji systemu transportu publicznego oraz logistyki miejskiej,

• Zapoznanie studentów z metodami badań preferencji i zachowań komunikacyjnych,

• Omówienie koncepcji smart city oraz telematycznych narzędzi zarządzania zrównoważoną mobilnością miejską,

• Przedstawienie zasad gromadzenia i analizy danych na potrzeby budowy modeli ruchu i prognozowania ruchu,

• Zaprezentowanie zasad przygotowania projektów umów, pocedur zarządzania ryzykiem i umowami, w szczególności w przedsięwzięciach informatycznych takich jak dostawa i wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych w miastach.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (wykłady aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków, dobrych praktyk, dyskusji, ćwiczenia w formie warsztatów).

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Mobilność w europejskiej i krajowej polityce transportowej8-2
Preferencje i zachowania transportowe w miastach622
Integracja transportu – narzędzia, procesy, bariery

8

-

2
Organizacja transportu zbiorowego w miastach   

6

2

2
5Metropolizacja w Polsce (uwarunkowania przestrzenne i prawne)8-2
6Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) w miastach20124
7Modelowanie i prognozowanie ruchu miejskiego osób622
8Innowacje logistyki miejskiej (przepływy ładunków)   442
9Planowanie zrównoważonej mobilności (diagnozowanie, misja, programy, monitoring)20204
10Prawne aspekty wdrażania narzędzi równoważenia mobilności8-2
11Zarządzanie umowami i ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych8-2
12Metody konsultacji i dialogu społecznego8-2
13Seminarium-86
Razem1105034

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia podyplomowe Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach trwają 2 semestry i są prowadzone w trybie studiów dla osób aktywnych zawodowo tj. w soboty i niedziele w blokach 8-godzinnych w godzinach 9:00-16:00. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć dydaktycznych oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców stanowią praktycy transportu zbiorowego, eksperci telematyki transportu oraz posiadający doświadczenie praktyczne wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3650 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł