Zniżki i dofinansowanie w opłacie czesnego

Czesne na studiach podyplomowych dotyczy płatności dokonywanych w dwóch ratach. Dla osób płacących czesne w całości stosuje się upust w wysokości 3% kwoty czesnego.

Informujemy, że na kierunki studiów podyplomowych prowadzonych na UE Katowice można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 80% dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw! 

Ponadto kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez złożenia podania wraz z dokumentami poświadczającymi prawo do zniżki określonymi w poniższej tabeli.

Wysokość zniżki*/dofinansowania 

Osoba uprawniona
do zniżki/dofinansowania

Dokumenty poświadczające status osoby uprawnionej do zniżki/dofinansowania

dofinansowanie do 80% Pracownicy MŚP  Potwierdzenie rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych Czytaj więcej

zniżka 30%

Student Uniwersytetu w czasie trwania studiów II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

zniżka 20%

Członek rodziny pracownika Uniwersytetu według następujących zasad: pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej oraz do trzeciego stopnia w linii bocznej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej

Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa lub urodzenia

(a w przypadku ich braku – oświadczenie pracownika Uniwersytetu)

zniżka 20%

Absolwent Uniwersytetu, który ukończył studia I, II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 

zniżka 10%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu wybierający drugi kierunek studiów podyplomowych

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

zniżka 20%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu wybierający trzeci i kolejny kierunek studiów podyplomowych

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

zniżka 20%

Laureat konkursu organizowanego pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dyplom uzyskania I, II lub III miejsca

zniżka 10%

Pracownik innej szkoły wyższej

Zaświadczenie o zatrudnieniu

*Zniżka może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu, wskazanego przez kandydata