Zniżki w opłacie czesnego

Czesne na studiach podyplomowych dotyczy płatności dokonywanych w dwóch ratach.

Dla osób płacących czesne w całości stosuje się upust w wysokości 3% kwoty czesnego.

Kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez złożenia podania wraz z dokumentami poświadczającymi prawo do zniżki określonymi w poniższej tabeli:

Wysokość zniżki *

Osoba uprawniona
do zniżki

Dokumenty poświadczające status osoby uprawnionej do zniżki

30%

Student Uniwersytetu w czasie trwania studiów II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

20%

Członek rodziny pracownika Uniwersytetu według następujących zasad: pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej oraz do trzeciego stopnia w linii bocznej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej

Kopia skróconego odpisu aktu małżeństwa lub urodzenia

(a w przypadku ich braku – oświadczenie pracownika Uniwersytetu)

20%

Absolwent Uniwersytetu, który ukończył studia I, II lub III stopnia

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 

10%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu wybierający drugi kierunek studiów podyplomowych

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

20%

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu wybierający trzeci i kolejny kierunek studiów podyplomowych

Karta Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

20%

Laureat konkursu organizowanego pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dyplom uzyskania I, II lub III miejsca

10%

Pracownik innej szkoły wyższej

Zaświadczenie o zatrudnieniu


*Zniżka może zostać przyznana wyłącznie z jednego tytułu, wskazanego przez kandydata