Przewodnik dla kandydatów na kierunek Logistyka

Rekrutacja prowadzona jest na studia II stopnia

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka na Wydziale Ekonomii mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

[zobacz opis kierunku]

Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 obowiązuje elektroniczna rejestracja

Kandydaci wypełniają podanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Do podania należy wgrać zdjęcie spełniające wymogi, które są opisane w systemie IRK.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr konta widoczny w systemie. 

Zalecamy wykorzystanie blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonanie przelewu przez Internet.

Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019, nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia składają dokumenty w Biurze Rekrutacji od 22 lutego do 8 marca 2019 r. 

Terminy przyjmowania dokumentów: 

 • poniedziałek: 8:00 - 15:00,
 • wtorek: 8:00 - 15:00,
 • środa: 8:00 - 15:00,
 • czwartek: 8:00 - 18:00,
 • piątek: 8:00 - 15:00,
 • sobota 2 marca: 9:00-14:00.

Biuro Rekrutacji ul. Bogucicka 5, pokój 2/17 w budynku CNTI, 40-287 Katowice 
tel. +48 32257-7152, +48 32257-7158 
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 

1. Podanie na studia wydrukowane z systemu

Nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.  

2. Oryginał dyplomu i suplementu (które przedstawisz do wglądu) oraz kopię.

W przypadku cudzoziemców: 

  • Kserokopię dyplomu, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille. Zabierz ze sobą także oryginał, który przedstawisz do wglądu w komisji.

  • Tłumaczenie dyplomu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie. Tłumaczenie dyplomu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie.

   3. Dowód osobisty (który przedstawisz do wglądu). 

   W przypadku cudzoziemców: 

   • Kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) – oryginał tego dokumentu, również należy przedstawić do wglądu. 

   4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 

   Dodatkowo w przypadku cudzoziemców:

   • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku polskim (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

   • Zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji).

   Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

   Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

   Ważne informacje dla kandydatów na studia

   • Wszelkie informacje dla kandydatów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w IRK.
   • Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019, nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

   Aktywacja konta w Wirtualnej Uczelni

   Logowanie do Wirtualnej Uczelni będzie możliwe po przyjęciu na studia.

   Wirtualna Uczelnia (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi.

   Wydanie legitymacji studenckiej

   Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

   Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 17 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

   W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu (na Wydziale) lub o kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl

   Warto wiedzieć

   Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 dostępne będą w Wirtualnej Uczelni.

   Warto rozważyć

   Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

   Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

   Uniwersytet Ekonomiczny od zawsze wspiera pasję studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. 

   Informacje dla osób niepełnosprawnych

   Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, mogą wypełnić poniższy formularz i przekazać informacje, które ułatwią Uczelni udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia (m.in. dostosowanie sali i planu zajęć do ich potrzeb).

   Wypełnienie niniejszego formularza i przekazanie danych jest dobrowolne.

   Formularz dla osób niepełnosprawnych