Przewodnik dla kandydatów na kierunek Logistyka

Rekrutacja prowadzona jest na studia II stopnia

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka (3-semestralna) mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem kierunku i programem studiów.

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka (3 semestry) mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Na I rok studiów drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który:

 • posiada na dyplomie ukończenia studiów wyższych ocenę wyższą niż ocena graniczna ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną,
 • złożył dokumenty w terminie.

zobacz więcej:

Uchwała nr 62/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Obwieszczenie Rektora 

 1. Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl, wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Kandydaci logują się w systemie IRK i wpłacają opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto widoczne w systemie. 

 2. Wgraj zdjęcie do podania, nawet jeżeli nie będziesz ubiegać się o nową legitymację. Pamiętaj aby spełniało wymogi, które są opisane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

 3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu. Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. 

 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie. Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.
  Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2021/2022 i nie zostaną zakwalifikowane do przyjęcia lub zostaną przyjęte i zrezygnują, mogą złożyć podanie na studia niestacjonarne bez konieczności ponownego uiszczania opłaty rekrutacyjnej.
  UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. 

 5. Złóż komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji przed zakończeniem rekrutacji.

 6. Sprawdź wyniki. Po zakończeniu rekrutacji w systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailową z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi 85 zł.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr konta widoczny w systemie. 

Zalecamy wykorzystanie blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonanie przelewu przez Internet.

Pamiętaj! Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2021r. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 
tel. +48 32257-7152, +48 32257-7012. 

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę. 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku cudzoziemców lub zagranicznego wykształcenia należy dostarczyć:

 • Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille. Sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja.
 • Tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j. polski lub j. angielski.
 • Zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich (II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na dyplomie lub suplemencie).
 • Dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B2.
 • Paszport.
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (jeśli dotyczy).
 • Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (jeśli dotyczy).

Więcej informacji na tej stronie.

 

 * Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.