Przewodnik dla kandydatów na kierunek Logistyka

Rekrutacja prowadzona jest na studia II stopnia

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka (3-semestralna) mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

[zobacz opis kierunku]

(zapoznaj się z programem studiów)

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka (3 semestry) mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Na I rok studiów drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który:

 • posiada na dyplomie ukończenia studiów wyższych ocenę wyższą niż ocena graniczna ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną,
 • złożył dokumenty w terminie: na studia stacjonarne do 24 lutego 2020 roku, na studia niestacjonarne do 28 lutego 2020 roku.

zobacz więcej:

Uchwała Senatu UE Katowice nr 79/2017/2018

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto widoczne w systemie: od 10 grudnia 2019 r. do 8 lutego 2020 r. 

Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 obowiązuje elektroniczna rejestracja

Kandydaci wypełniają podanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Do podania należy wgrać zdjęcie spełniające wymogi, które są opisane w systemie IRK.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85 zł.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny nr konta widoczny w systemie. 

Zalecamy wykorzystanie blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonanie przelewu przez Internet.

 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

 

 

Kandydaci na kierunek Logistyka składają dokumenty w Biurze Rekrutacji:

na studia stacjonarne do 24 lutego 2020 r. 

na studia niestacjonarne do 28 lutego 2020 r.

Terminy przyjmowania dokumentów: 

 • poniedziałek: 8:00 - 14:00,
 • wtorek: 8:00 - 14:00,
 • środa: 8:00 - 14:00,
 • czwartek: 8:00 - 14:00.

Biuro Rekrutacji ul. Bogucicka 5, pokój 2/17 w budynku CNTI, 40-287 Katowice 
tel. +48 32257-7152, +48 32257-7158 
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 

1. Podanie na studia wydrukowane z systemu

Nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.  

2. Oryginał dyplomu i suplementu (które przedstawisz do wglądu) oraz kopię.

W przypadku cudzoziemców: 

  • Kserokopię dyplomu, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille. Zabierz ze sobą także oryginał, który przedstawisz do wglądu w komisji.

  • Tłumaczenie dyplomu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie. 

   3. Dowód osobisty (który przedstawisz do wglądu). 

   W przypadku cudzoziemców: 

   • Kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) – oryginał tego dokumentu, również należy przedstawić do wglądu. 

   4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 

   Dodatkowo w przypadku cudzoziemców:

   • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku polskim (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

   • Zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji).

   Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

   Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

   Ważne informacje dla kandydatów na studia

   • Wszelkie informacje dla kandydatów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w IRK.

   Aktywacja konta w Wirtualnej Uczelni

   Logowanie do Wirtualnej Uczelni będzie możliwe po przyjęciu na studia.

   Wirtualna Uczelnia (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi.

   Wydanie legitymacji studenckiej

   Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

   Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 22 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

   W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z pracownikami właściwego Dziekanatu lub o kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl

   Warto wiedzieć

   Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 dostępne będą w Wirtualnej Uczelni.

   Warto rozważyć

   Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

   Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

   Uniwersytet Ekonomiczny od zawsze wspiera pasję studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. 

   Informacje dla osób niepełnosprawnych

   Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, mogą wypełnić poniższy formularz i przekazać informacje, które ułatwią Uczelni udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie kształcenia (m.in. dostosowanie sali i planu zajęć do ich potrzeb).

   Wypełnienie niniejszego formularza i przekazanie danych jest dobrowolne.

   Formularz dla osób niepełnosprawnych