Etapy rekrutacji dla osób z zagranicznym dyplomem

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Jeżeli jesteś kandydatem posiadającym obywatelstwo inne niż polskie i chcesz aplikować na programy w języku angielskim postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie dla kandydatów zagranicznych.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK.
Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Zeskanuj wszystkie wymagane dokumenty i wyślij na adres rekrutacja@ue.katowice.pl:

 • oryginał dyplomu (sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja),
 • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na język polski lub angielski,
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (magisterskich/II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie),
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w j. angielskim).

Pracownicy Działu Rekrutacji zweryfikują uprawnienia do podjęcia studiów w Polsce na podstawie przedstawionego dokumentu.  

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Uzupełnij ewentualne braki w twojej aplikacji w systemie IRK, następnie dostarcz komplet dokumentów w terminie wskazanym w terminarzu rekrutacji:

 • oryginał dyplomu,
 • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na język polski lub angielski,
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (magisterskich/II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie),
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w j. angielskim).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Ważne informacje

 • Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. (zgodnie z terminarzem). Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach. 

Kandydaci na kierunek Informatyka

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Informatyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunkach informatycznych lub pokrewnych, którzy posiadają kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. programowania, baz danych czy metod ilościowych lub kandydaci, którzy posiadają udokumentowane, minimum 2-letnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tworzeniem oprogramowania lub administrowaniem systemami informatycznymi.

Weryfikacja posiadanych kompetencji następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (lub innym dokumentem określającym program kształcenia) lub dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.

Z weryfikacji zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli kierunki posiadające w swojej nazwie słowa: informatyka, matematyka, fizyka, mechatronika, elektronika, automatyka.

Kandydaci na kierunek Finanse i Rachunkowość -  Rachunkowość ścieżka ACCA

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na specjalność Rachunkowość –ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych, którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości wymagane do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej specjalności.

Weryfikacja posiadanych kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem określającym program kształcenia.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki i specjalności w języku angielskim

przyjmowani są na podstawie:
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- po złożeniu kompletu dokumentów,
- udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

 • zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem, co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem, co najmniej 55%);
 • lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;
 • lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
 • lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;
 • lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [zapoznaj się z listą certyfikatów].
 • W przypadku braku możliwości udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie B2, może on zostać zweryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Kontakt

Informacji o naborze na studia I i II stopnia udziela Dział Rekrutacji  

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7012
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl