Etapy rekrutacji dla osób z zagranicznym dyplomem

Jeżeli jesteś kandydatem posiadającym obywatelstwo inne niż polskie, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Studiów dla cudzoziemców.

Kandydaci z polskim obywatelstwem oraz zagranicznym wykształceniem powinni postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zaloguj się w systemie Dream Apply → www.apply.ue.katowice.pl
 2. Następnie wypełnij formularz rekrutacyjny i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.
 3. Zeskanuj wszystkie wymagane dokumenty i wgraj do systemu:
 • oryginał dyplomu (sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja);
 • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski;
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (magisterskich/II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie);
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w j. angielskim);
 • dowód osobisty albo paszport.

Uwaga! Po rejestracji i wgraniu dokumentów w systemie Dream Apply, utwórz konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Pamiętaj, aby zdjęcie spełniało wymogi → sprawdź szczegóły

Zdjęcie to będzie wykorzystane do Twojej legitymacji studenckiej.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta w systemie Dream Apply. Po kliknięciu przycisku "Prześlij/Submit" pracownik Działu Rekrutacji powiadomi Cię o szczegółach płatności.

Opłata pobierana jest tylko w jednym systemie i obejmuje aplikację na jeden kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Zostaniesz poinformowany o pozytywnej weryfikacji Twoich dokumentów przez pracownika Działu Rekrutacji. Uzupełnij informacje w systemie IRK zgodnie z instrukcjami oraz dostarcz komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Harmonogram rekrutacji

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów.

Ważne informacje

 • Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej.

 • Informacja dotycząca egzaminu wstępnego: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia. Kwalifikacja kandydatów nastąpi na podstawie przeprowadzenia konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Kandydaci na kierunek Informatyka

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Informatyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunkach informatycznych lub pokrewnych, którzy posiadają kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. programowania, baz danych czy metod ilościowych lub kandydaci, którzy posiadają udokumentowane, minimum 2-letnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tworzeniem oprogramowania lub administrowaniem systemami informatycznymi.

Weryfikacja posiadanych kompetencji następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (lub innym dokumentem określającym program kształcenia) lub dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.

Z weryfikacji zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli kierunki posiadające w swojej nazwie słowa: informatyka, matematyka, fizyka, mechatronika, elektronika, automatyka.

Kandydaci na kierunek Finanse i Rachunkowość -  Rachunkowość ścieżka ACCA

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na specjalność Rachunkowość –ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych, którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości wymagane do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej specjalności.

Weryfikacja posiadanych kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem określającym program kształcenia.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki i specjalności w języku angielskim

przyjmowani są na podstawie:
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- po złożeniu kompletu dokumentów,
- udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

 • zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem, co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem, co najmniej 55%);
 • lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;
 • lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
 • lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;
 • lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [zapoznaj się z listą certyfikatów].
 • W przypadku braku możliwości udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie B2, może on zostać zweryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach. W takim przypadku do dokumentów dołącz kserokopię swojego dowodu osobistego.

 

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7012
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl