Kolejny etap w pozyskiwaniu prestiżowej akredytacji AACSB

Informujemy, że nasz Uniwersytet otrzymał pozytywną ocenę wniosku kwalifikacyjnego (tzw. eligibility application), uzyskując tym samym zgodę do przystąpienia do kolejnego etapu ubiegania się o akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).


Kolejny etap w pozyskiwaniu prestiżowej akredytacji

Przygotowaniem aplikacji zajmował się powołany przez JM Rektora Zespół Ekspertów we współpracy z przedstawicielami całej społeczności akademickiej. W najbliższym czasie AACSB wyznaczy zewnętrznego konsultanta, który wraz z Zespołem rozpocznie działania mające na celu opracowanie wstępnego raportu samooceniającego (initial self-evaluation report iSER).

aacsn

AACSB to jedna z trzech akredytacji międzynarodowych, o które Uczelnia stara się od kilku lat. Pozostałe dwie to CEEMAN IQA (przyznany Uczelni na 6 lat w dniu 6 lutego 2020 r.) oraz EPAS dla kierunku International Business (studia drugiego stopnia).

Uzyskanie prestiżowej akredytacji AACSB oznacza, iż instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane przez międzynarodową społeczność zrzeszoną w AACSB International. Wiąże się to z wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą instytucję edukacyjną, jej pracowników, jak również przez studentów kształcących się na wszystkich szczeblach nauczania.  Przedmiotem certyfikacji są programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, odpowiedzialność społeczna, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa oraz obsługa administracyjna.

AACSB to najstarsza na świecie, globalna instytucja non-profit akredytująca szkoły wyższe realizujące programy nauczania z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Członkami są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania.

Więcej: www.aacsb.edu

Wizyta Komisji AACSB na UE Katowice w listopadzie 2019 r.