UE Katowice z wyróżnieniem "HR Excellence in Research"

Komisja Europejska nadała Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach wyróżnienie "HR Excellence in Research". Wyróżnienie świadczy o tym, iż Uczelnia zapewnia najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzi procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty, zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jego przyznanie potwierdza atrakcyjność warunków pracy i rozwoju kariery naukowców na UE Katowice.


UE Katowice z wyróżnieniem "HR Excellence in Research"

Niezależni recenzenci Komisji Europejskiej ocenili, iż kompleksowa analiza i plan działania UE Katowice spełniają wszystkie wymagania "HR Excellence in Research", które jest jednym z działań KE w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R), nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Znakiem tym wyróżniane są instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu.

Korzyści z posiadania Wyróżnienia "HR Excellence in Research" to m.in. potwierdzenie respektowania transparentnych zasad przy rekrutacji pracowników, premiowanie uczelni w konkursach grantowych oraz potwierdzenie gotowości naszej Uczelni do aplikowania i realizowania projektów naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej.

Nagroda odzwierciedla zaangażowanie w ciągłe doskonalenie polityki kadrowej zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, w szczególności zobowiązanie do zapewnienia uczciwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął procedurę wdrożeniową "HR Excellence in Research" w październiku 2017 r. przesyłając do Komisji Europejskiej, podpisaną przez JM Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu. Inicjatorem procedury wdrożeniowej była dr hab. Barbara Kos, prof. UE, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej. Oficjalną odpowiedź KE przesłała już miesiąc później, zachęcając Uczelnię do kontynuowania procedury wdrożeniowej. Powołany przez Rektora specjalny Zespół ds. wdrożenia Karty i Kodeksu, składający się zarówno z pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych przygotował wymaganą dokumentację.

Decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia "HR Excellence in Research" Komisja Europejska podjęła po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Uniwersytet strategią HR i planem działania. Wyróżnienie "HR Excellence in Research" to proces ciągły, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu, dokonywaną przez zagranicznych ekspertów.

Przed Uczelnią stają teraz nowe wyzwania mające na celu wdrożenie zaplanowanych działań. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Action Plan, Gap Analysis na stronie Logo HR: ue.katowice.pl/logoHR

Więcej o wyróżnieniu "HR Excellence in Research":