Komisja ds. oceny ryzyka realizacji projektów

Komisja jest organem opiniodawczym Rektora. Powoływana jest na okres kadencji władz Uczelni. Członków Komisji powołuje Rektor stosownym zarządzeniem. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym Audytor Wewnętrzny Uniwersytetu a także przedstawiciele władz Uniwersytetu, pracownicy jednostek organizacyjnych, eksperci lub inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

 

Skład Komisji

(zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. zarządzenie zmieniające nr 13/19 z dnia 18 lutego 2019 r.)

 

 1. dr hab. Robert Wolny, prof. UE - przewodniczący
 2. Kanclerz dr inż. Robert Życiński - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE - członek
 4. dr hab. Artur Świerczek, prof. UE - członek
 5. Agata Furlepa-Głuchowska - członek
 6. Katarzyna Haśnik - członek
 7. Małgorzata Majeranowska - członek
 8. Kinga Okrzesik-Faruga - członek
 9. Ewa Strojniak - członek

 

Dla skutecznego działania Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji przy obligatoryjnej obecności Przewodniczącego lub Zastępcy. Komisja dokonuje oceny ryzyka złożonych wniosków w drodze głosowania,  bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

Sekretariat Komisji jest prowadzony przez pracowników Biura Zarządzania Projektami. Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio przez Biuro bądź mailowo na adres:

ryzyko.projektow@ue.katowice.pl
 

Najbliższe terminy posiedzeń

 • 11.04.2019 r. godz 8:30 

terminy składania projektów do oceny:

 1. 13.03.2019 r. - w przypadku projektów partnerskich i/lub z wymaganym wkładem własnym 
 2. 27.03.2019 r. - w przypadku pozostałych projektów)

 • 16.05.2019 r. godz 8:30 

terminy składania projektów do oceny:

 1. 17.04.2019 r. - w przypadku projektów partnerskich i/lub z wymaganym wkładem własnym 
 2. 30.04.2019 r. - w przypadku pozostałych projektów

 • 27.06.2019 r. godz 8:30 

terminy składania projektów do oceny:

 1. 29.05.2019 r. - w przypadku projektów partnerskich i/lub z wymaganym wkładem własnym 
 2. 12.06.2019 r. - w przypadku pozostałych projektów

 

Procedura oceny ryzyka wniosków

Kierownik projektu (pracownik Uniwersytetu inicjujący przygotowanie projektu na poziomie aplikowania, po uzyskaniu dofinansowania pełni rolę kierownika zarządzającego projektem),  przygotowuje i składa Komisji ds. oceny ryzyka realizacji projektu:

 

 • informację o planowanej realizacji projektu, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/18 (dostępny także w zakładce Regulacje),
 • wniosek o finansowanie (dofinansowanie) projektu oraz szczegółowy budżet i harmonogram jego realizacji,
 • projekt umowy konsorcjum/partnerstwa, jeżeli projekt zakłada formalne partnerstwo.

 

W załączniku nr należy zwrócić uwagę, że wymaga on opinii Działu Finansowo-Księgowego w zakresie kwalifikowalności VAT oraz opinii jednostki merytorycznej. Opinie te winny być podłączone do dokumentów składanych do Komisji.

Kierownik projektu jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej (dopuszczalny jest skan podpisanych dokumentów) wyżej wymienione dokumenty, za pośrednictwem Biura Zarządzania Projektami, nie później niż:

 • 4 tygodnie – w przypadku projektów z wymaganym wkładem własnym Uniwersytetu oraz projektów partnerskich,

 • 2 tygodnie – w przypadku projektów bez wymaganego wkładu własnego Uniwersytetu,

przed obowiązującym terminem złożenia wniosku projektowego w instytucji finansującej lub u lidera konsorcjum.

Komisja ocenia ryzyko realizacji projektu  po zapoznaniu się z dokumentami w terminie 10 dni od daty ich otrzymania.

Ocena ryzyka realizacji projektu dokonywana przez Komisję uwzględnia w szczególności:

 • wpływ realizacji projektu na bieżącą działalność Uniwersytetu
 • poprawność wskaźników w projekcie (produktu, rezultatu, oddziaływania) z punktu widzenia możliwości ich osiągnięcia,
 • przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
 • wielkość wkładu własnego, kosztów niekwalifikowanych,
 • formę i wysokość zabezpieczeń wykonania projektu.

Ocena ryzyka realizacji projektu jest dokonywana przez Komisję w postaci rekomendacji dla Rektora:

 • pozytywna – do  podpisu przez Rektora,
 • negatywna – wraz ze wskazaniem uwag i zagrożeń.

Na podstawie rekomendacji, Rektor podejmuje decyzję dotyczącą planowanej realizacji projektu. Decyzja Rektora jest ostateczna.

W przypadku negatywnej rekomendacji Kierownik projektu może, po uzupełnieniu  dokumentów i uwzględnieniu uwag, wnioskować do Komisji o ponowną ocenę, z zachowaniem ścieżki procedowania, zgodnie z zarządzeniem 51/18.

Jeżeli jednak projekt uzyska akceptację Rektora na realizację, Kierownik projektu składa wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Biura Zarządzania Projektami,  celem dalszego procedowania, w tym zawarcia umowy konsorcjum bądź umowy partnerstwa.

Wniosek w sprawie dofinansowania projektu podpisują, Rektor lub z jego upoważnienia Prorektor, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora.

Niezwłocznie po podpisaniu wniosku przez Rektora, obowiązkowe jest poinformowanie: Działu Analiz – o konieczności wprowadzenia zmian do planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu, Biura Zamówień Publicznych – o konieczności wprowadzenia zmian do planu zamówień publicznych oraz uzgodnienia procedur postępowania w odniesieniu do planowanych w projekcie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami i wprowadzenia do planu zamówień publicznych, wszystkich innych jednostek, właściwych do zgłaszania potrzeb do planu rzeczowo – finansowego

i planu zamówień publicznych – o konieczności wprowadzenia zmian do tych planów.

 

Po złożeniu projektu do instytucji finansującej czekamy na ogłoszenie wyników.