Projekty w trakcie realizacji:

CEEPUS "Education Without Frontiers"

W projekcie biorą udział uczelnie z następujących krajów: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Projekt zakłada pięć kluczowych obszarów, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzynarodowym, wzmocnienie współpracy badawcze, wzrost mobilności nauczycieli, internacjonalizacja,...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-AT-0050-14-1819
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2018 r. - 30.09.2019 r. 82.000,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "International Experience for International Business Education"

Projekt kierowany jest do studentów i nauczycieli kierunku International Business. Sieć uzyskała pozytywną rekomendację dla kontynuowania działań w roku 2017/18. W ramach projektu prowadzone są działania zmierzające do opracowania w przyszłości programów wymiany krótkoterminowej (wizyt studyjnych i szkół letnich) i włączenia ich w działania sieci w kolejnych latach. Celem...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-PL-056-14-1819
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2018 r. - 30.09.2019 r. 17 000,00 EUR Prof. UE dr hab. Justyna Matysiewicz, Wydział Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "Regional Development Network"

Projekt powstał na bazie współpracy trzech uczelni: UE Katowice, University of Bratislava oraz Masaryk University in Brno. Projekt zakłada współpracę w kilku kluczowych obszarach w ramach sieci. Należą do nich: wymiana studentów oraz nauczycieli; działania mające na celu wdrożenie wspólnego programu studiów (Joint degree) „Master in Urban and Regional Studies”; organizacja...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-PL-056-14-1819
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2018 r.- 30.09.2019 r. 27 000,00 EUR Dr Adam Polko, Wydział Ekonomii Biuro Współpracy Międzynarodowej

DIALOG "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego"

Cel projektu: działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do realizacji projakościowego kierunku zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. W przypadku uczelni ekonomicznych oznacza to przede wszystkim konieczność wzmocnienia kompetencji pozwalających na prowadzenie badań, których efekty będą miały istotne międzynarodowe oddziaływanie, także w warstwie publikacyjnej. Dotychczasowy model w znacznie większym stopniu akcentował bowiem działalność dydaktyczną oraz naukową o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. W celu umożliwienia uczelniom ekonomicznym racjonalnej adaptacji do nowych uwarunkowań regulacyjnych konieczne jest podjęcie szeregu działań obejmujących wszystkie wymiary ich funkcjonowania. Począwszy od wzmocnienia zdolności do nawiązywania współpracy i prowadzenia badań o zasięgu międzynarodowym, poprzez przygotowanie wewnętrznych mechanizmów motywacyjnych zapewniających odpowiednie bodźce dla pracowników nauki, a skończywszy na wspieraniu rozwoju kompetencji tych pracowników w obszarach niezbędnych do realizacji celów naukowych stawianych w nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Proces dostosowawczy będzie wymagał wypracowania nowych standardów współpracy z otoczeniem gospodarczym, administracją publiczną oraz innymi interesariuszami.


Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Wartość całego projektu 1 953 193,00 PLN. Wartość dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 364 683,00PLN.

 

 

Źródło finansowania DIALOG
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: Nr umowy 0063/DLG/2017/10 nr rej. Dialog 0063/2017
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-10-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
23.10.2017 r. - 22.10.2019 r. 1 953 193,00 PLN. Wartość dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 364 683,00PLN. dr hab. Barbara Kos, prof. UE Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Erasmus Mundus "Green Tech WB: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societes in Western Balkans"

Projekt Green-Tech ma na celu promowanie wzajemnego ubogacania i lepszego zrozumienia między krajami Unii Europejskiej a krajami z obszaru Bałkanów Zachodnich, poprzez wymianę osób, wiedzy i umiejętności na poziomie akademickim. Skupia się na promowaniu mobilności studentów, zwiększeniu mobilności pracowników akademickich i administracyjnych oraz wymianie najlepszych praktyk i know-how.

 

Instytucja koordynująca: Universidade de Vigo (Hiszpania)

Partnerzy projektu: University Fan S Noli i Korçё (Albania), University of Vlora “Ismail Qemali (Albania), Agricultural University of Tirana (Albania), University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), Dzemal Bijedic University of Mostar (Bośnia i Hercegowina), University of Zenica (Bośnia i Hercegowina), University of  Chemical Technology and Matallurgy (Bułgaria), University of Donja Gorica (Czarnogóra), University of Montenegro (Czarnogóra), Public University:”Kadri Zeka” Gjilan (Kosowo), University of Mitrovica „Isa Boletini” (Kosowo), University of Kragujevac (Serbia), University of Nis (Serbia), University of Split (Chorwacja), University of Ljubljana (Słowenia)

 

 

Źródło finansowania Erasmus Mundus
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: nd
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12-11-2014
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
15.07.2014 r. - 14.07.2018 r. 2 921 875,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness (Consume-aware)"

Projekt ma na celu podnoszenie jakości i innowacyjności szkolnictwa wyższego w tematyce ochrony konsumentów oraz zwiększenie świadomości konsumentów na temat ich praw na rynku europejskim.

 

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: Hogeschool West-Vlaanderen Howest (Belgia), Seinajoen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Universite Savoie Mont Blanc (Francja), Budapesti Gazdasagi Egietem (Węgry), Universita degli Studi di Trento (Włochy), Universitatea Din Bucuresti (Rumunia), Isik University (Turcja)

 

 

 

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2016-1-PL01-KA203- 02569
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21-09-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.09.2016r. - 31.08.2019r. 333 780,00 EUR Prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Wydział Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Identification and definition of emerging eCommerce and Online-Marketing job profiles in line with the ICT sectorspecific eCompetence Framework and the EQF and development of ECVET based training curricula for these jobs (e-COMMA)"

Celem projektu jest zdefiniowanie i opisanie wyłaniających się nowych zawodów związanych z tzw. eCommerce oraz Online-Marketing. Efektami projektu będą profile kompetencyjne dla zidentyfikowanych zawodów zgodne z ECVET oraz materiały szkoleniowe.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Partnerzy projektu: Guimel (Francja), Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (Włochy), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , FOM Hochschule (Niemcy).

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015-1-PL01-KA202- 016959
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01-09-2015
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.09. 2015 r. -31.08. 2018 r. 286 100, 00 EUR Dr hab. Agata Austen, Wydział Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2017/2018"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017-1-PL01-KA103-035655
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-07-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2017 r. - 31.05.2019 r. 435 775,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2018/2019"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA103-047627
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20-07-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2018 r. - 31.05.2020 r. 449 445,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2017/2018"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG)

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie spoza Unii Europejskiej:  Albania, Azerbejdżan, Brazylia, Chile, Czarnogóra,...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017-1-PL01-KA107-036318
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-08-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2017 r. - 31.07.2019 r. 164 290,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2018/2019"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG)


Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: w toku

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA107-048733
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20-08-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2018 r. - 31.07.2020 r. 59 895,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Horyzont 2020 "Personalised ICT-tools for the Active Engagament of Consumers Towards Sustainable Energy Eco-Bot"

Celem głównym projektu jest stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego asystenta energii, który będzie dostarczał informacje o aktualnym zużyciu energii  jak również podpowiadał użytkownikowi, jakie działania może podjąć, aby ograniczyć i oszczędzać jej zużycie.

Lider projektu: RiSA Gmbh Niemcy

Partnerzy projektu: BOTEGO A.S. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Plegma Labs S.A. Grecja, Estabanell y Pahisa Energia, S.A.Hiszpania, SEnerCon GmbH Niemcy, DEXMA Sensors S.L Hiszpania, University of Strathclyde Wielka Brytania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska, adelphi research gemeinnützige GmbH Niemcy

Ogólna kwota przyznana na projekt:1 964 145,38 EUR= 8 349 778,42 PLN, w tym dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 726 672,41 PLN.

Źródło finansowania Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 767625
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01-10-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2017 r. - 31.12.2020 r. 726 672,41 PLN dr Sylwia Słupik Biuro Badań i Projektów Naukowych

Ministerstwo Zdrowia "Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych."

Celem projektu jest charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania uczniów szkół podstawowych z mediów cyfrowych (Internetu i telefonu komórkowego) oraz opis zjawiska na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na losowej próbie uczniów klas szóstych szkół podstawowych. W ramach powyżej zakreślonego celu głównego wyznaczono cele szczegółowe, (analizy będą...

Źródło finansowania Program Ministra Zdrowia
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 20/HM/2017
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
02.01.2017 r. - 30.11.2018 r. 114 800,00 PLN dr Katarzyna Aleksandra Warzecha Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych w administracji publicznej - na przykładzie Polski"

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu krytycznych czynników sukcesu (Critical Success Factors – CSF) projektów systemów informatycznych (Information Systems – IS) w administracji publicznej.

Cele poznawcze dotyczą przede wszystkim identyfikacji i systematyzacji czynników sukcesu projektów IS w organizacjach biznesowych i administracji publicznej, oraz porównanie...

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 10
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/19/N/HS4/00749
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03-08-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
03.08.2016 r. - 02.08.2019 r. 87 456 PLN Iwona Kolasa Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Dynamiczne zdolności marketingowe jako czynnik przewagi przedsiębiorstw produkcyjnych"

Projekt ma na celu konceptualizację oraz eksplorację elementów składowych tzw. dynamicznych zdolności marketingowych (DZM). Projekt umożliwi przeprowadzenie testu empirycznego w zakresie powiązań pomiędzy takimi zdolnościami (DZM) a tzw. zwinnością przedsiębiorstwa produkcyjnego (szybkim dostosowywaniem się do zmian w popycie, ang. agility) oraz innowacyjnością przedsiębiorstwa...

Źródło finansowania OPUS; edycja 10
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/19/B/HS4/01699
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11-07-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
11.07.2016 r. - 10.01.2019 r. 210 400,00 PLN dr hab. Maciej Mitręga Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Ekonomia miejskich dóbr wspólnych"

Projekt łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii miejskiej, ekonomii sektora publicznego oraz ekonomii eksperymentalnej. Inspiracją do pojęcia tematu miejskich dóbr wspólnych był dorobek Elinor Ostrom – noblistki z dziedziny ekonomii, która wypracowała zasady samoorganizujących się instytucji potrafiących skutecznie zarządzać środowiskowymi dobrami wspólnymi takimi jak łowiska,...

Źródło finansowania OPUS; edycja 10
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/19/B/HS4/01695
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
14.07.2016 r. - 13.07.2019 r. 205 920,00 PLN dr Adam Tomasz Polko Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Ekonomia polityczna budowania instytucji w kooperacyjnym ładzie gospodarczym - przypadek Szwecji"

Celem projektu jest udowodnienie hipotezy, że nawet we współczesnej gospodarce o globalnym zasięgu i neoliberalnym nastawieniu kooperacyjny układ

instytucjonalny charakteryzuje się wysoka funkcjonalnością, efektywnością i sprawnością w realizowaniu celów gospodarczych i społecznych. Za studium przypadku służy kazus Szwecji, której udaje się jednocześnie notować wysokie stopy...

Źródło finansowania SONATA; edycja 7
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2014/13/D/HS4/01815
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10-03-2015
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
10.03.2015 r. - 09.11.2018 r. 117 819,00 PLN dr Sławomir Czech Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Eksploracja strumieni danych z zastosowaniem algorytmów inteligencji obliczeniowej"

Celem głównym przewidzianego działania jest opracowanie nowego mechanizmu bazującego na inteligencji stadnej, który na bazie współdziałania agentów (np. poprzez feromon znany z algorytmów mrowiskowych), a także pewnej wiedzy dodatkowej (paczek danych) uzyskiwanej w trakcie działania algorytmu będzie umożliwiał eksplorację strumieni danych. Jako strumienie danych rozumie się...

Źródło finansowania Miniatura 1
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/01/X/ST6/01477
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-12-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
23.12.2017 r. - 22.12.2018 r. 24 750,00 PLN dr Jan Michał Kozak Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Koncepcja Customer Engagement w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z klientem. Modele teoretyczny i pomiarowy"

Głównym celem naukowym projektu jest budowa modelu teoretycznego i pomiarowego Customer Engagement (w skrócie CE) oraz ocena możliwości zastosowania w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z klientem. Koncepcja CE jest elementem współczesnego marketingu relacji i nowa perspektywa w zarządzaniu wartością klientów, wprowadzona do teorii zarządzania w 2001 r. W projekcie...

Źródło finansowania OPUS; edycja 7
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2014/13/B/HS4/01614
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-01-2015
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
26.01.2015 r. - 25.01.2019 r. 449 891,00 PLN dr hab. Katarzyna Żyminkowska Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Modele dyskretnych zmiennych ukrytych w badaniu jednorodności społeczno-ekonomicznych danych panelowych"

Głównym celem projektu badawczego jest zbadanie możliwości

wykorzystania modeli dyskretnych zmiennych ukrytych w badaniu jednorodności panelowych danych społeczno-ekonomicznych mierzonych na słabych skalach pomiaru.

Źródło finansowania SONATA; edycja 12
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2016/23/D/HS4/00989
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10-08-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
10.08.2017 r. - 09.08.2020 r. 150 016,00 PLN dr Ewa Maria Genge Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce"

Głównym celem naukowym projektu jest identyfikacja modelu lub modeli internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce, w szczególności rozpoznanie cech realizowanych modeli internacjonalizacji, umożliwiających ich typologię oraz określenie czynników, które wpływają na ich zróżnicowanie.

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 6
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2013/11/N/HS4/03237
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29-07-2014
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
29.07.2014 r. - 28.07.2019 r. 136 247,00 PLN mgr Magdalena Mirosława Grochal-Brejdak Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie, odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz festiwali teatralnych.

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 13
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/25/N/HS4/00828
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-02-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
06.02.2018 r. - 05.02.2021 r. 135 288,00 PLN mgr Dagmara Magdalena Wójcik Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Pomiar poziomu koordynacji sieci - konstrukcja i testowanie skali pomiarowej"

Celem działania jest stworzenie narzędzia mierzącego poziom koordynacji w sieciach, szczególnie specyficznych sieci dostaw zdominowanych i równorzędnych partnerów logistyki społecznej.

Źródło finansowania Miniatura 1
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/01/X/HS4/
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12-12-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
12.12.2017 r. - 11.12.2018 r. 26 158,00 PLN dr Sebastian Marek Twaróg Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych"

Celem projektu jest określenie znaczenia relacji społecznych dla innowacyjności organizacyjnej, osiąganej dzięki współpracy międzyorganizacyjnej (ale także niezależnie od niej) w wybranych sektorach kreatywnych (turystyczny, gier komputerowych i wideo, sztuk performatywnych, samorządowe instytucje kultury – muzea).

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/01051
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29-06-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
29.06.2018 r. - 28.06.2021 r. 491 219 PLN dr hab. Katarzyna Czernek Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Strategie losowania prób wykorzystujące zmienne pomocnicze"

Celem projektu są nowe plany losowania prób lub modyfikacje już znanych. Do tego celu wykorzysta się zmienne pomocnicze. Spośród zmiennych pomocniczych będą wybierane te, które są najsilniej skorelowane ze zmiennymi badanymi. Zmienne pomocnicze zostaną również wykorzystane przy losowaniu prób z populacji pogrupowanej na rozłączne zbiory, co ma prowadzić do podniesienia...

Źródło finansowania OPUS; edycja 11
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2016/21/B/HS4/00666
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24-01-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
24.01.2017 r. - 23.01.2019 r. 129 540,00 PLN prof. dr hab. Janusz Wywiał Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych"

Celem projektu jest wyjaśnienie, w jaki sposób przedsiębiorcze organizacje mogą uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki nie tylko poprzez tworzenie wartości, ale przede wszystkim poprzez zdolność do zatrzymania znacznej części wytworzonej wartości, unikanie niepotrzebnego niszczenia wartości oraz przez rozwiniecie dużej siły przetargowej pozwalającej na przechwytywanie wartości (w...

Źródło finansowania OPUS; edycja 9
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/17/B/HS4/00935
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09-03-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
09.03.2016 r. - 08.03.2019 r. 335 760,00 PLN prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Dyduch Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Uczestnictwo w konsumpcji wspólnej - uwarunkowania i model pomiarowy"

Celem projektu badawczego jest przyrost wiedzy na temat indywidualnych czynników warunkujących skłonność zaangażowania konsumentów we wspólne użytkowanie dóbr poprzez konsumpcję kolaboratywną oraz opracowanie modelu pomiarowego skłonności do uczestnictwa w takim przejawie zaspokajania konsumenckich potrzeb. Wyniki badań wpisują się w najnowsze tendencje w ramach tzw. szkoły...

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 12
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2016/23/N/HS4/03435
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13-09-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
13.09.2017 r. - 12.09.2019 r. 69 000,00 PLN Agnieszka Małecka Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji"

Celem projektu jest zbadanie, czy generowanie systemu oceny ofert negocjacyjnych za pomocą metod holistycznych i bazujące na nim wspomaganie negocjatora (np. w zakresie oceny ustępstw, wizualizacji przebiegu procesu negocjowania, poszukiwaniu efektywnych kompromisów itp.) może być skuteczniejsze, bardziej efektywne, prostsze i bardziej zrozumiałe dla negocjatora, niż działanie...

Źródło finansowania OPUS; edycja 9
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/17/B/HS4/00941
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15-03-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
15.03.2016 r. - 14.09.2018 r. 176 916,00 PLN dr hab. Tomasz Tadeusz Wachowicz Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Wpływ koordynacji sieciowej na przewagę konkurencyjną łańcuchów dostaw"

Celem naukowym projektu badawczego jest rozpoznanie wpływu koordynacji sieciowej na osiąganie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Projekt badawczy przewiduje wykorzystanie badań jakościowych i ilościowych. Badanie jakościowe będzie realizowane za pomocą studiów literaturowych. Przedmiotem analizy będzie problematyka koordynacji sieciowej,...

Źródło finansowania HARMONIA; edycja 7
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/18/M/HS4/00388
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12-05-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
12.05.2016 r. - 11.05.2019 r. 389 760,00 PLN dr hab. Artur Świerczek Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji"

Projekt ma na celu zapełnienie krytycznej luki, która została pozostawiona przez poprzednie badania. Podejmuje się on odpowiedzi na centralne pytanie badawcze: W jaki sposób organizacje osiągają wysoką efektywność? Dotychczas większość badań w tym zakresie koncentrowała się na odpowiedzi na pytanie „co” robią liderzy w swoich branżach, nie odpowiadały jednak na pytanie „jak” to...

Źródło finansowania OPUS; edycja 7
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2014/13/B/HS4/01618
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17-03-2015
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
17.03.2015 r. - 16.09.2018 r. 397 800,00 PLN dr hab. Przemysław Zbierowski Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Zarządzanie siłą w asymetrycznych relacjach między sprzedawcą i nabywcą na rynku business-to-business"

Projekt naukowy łączy badania ilościowe z badaniami jakościowymi. Wszystkie hipotetyczne zależności pomiędzy zmiennymi określonymi w projekcie stanowią logiczną konsekwencje studiów literatury przedmiotu w zakresie takich obszarów wiedzy jak: siła w relacjach B2B, asymetria siły,

zarządzanie/bilansowanie siły, relacyjne strategie marketingowe, miękkie i twarde rodzaje siły,...

Źródło finansowania OPUS; edycja 13
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/25/B/HS4/01669
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-02-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
06.02.2018 r. - 05.02.2020 r. 269 568,00 PLN dr hab. Maciej Mitręga Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Zespoły zarządzające a efektywność zarządzania zasobami ludzkimi"

Głównym celem naukowym projektu staje się określenie wpływu zmiennych charakteryzujących zespoły zarządzające najwyższego szczebla zarządzania (TMT, z ang. top management teams) na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi (efektywności ZZL, z ang. HRM effectiveness), a w konsekwencji na efektywność organizacji.

Źródło finansowania SONATA; edycja 10
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2015/19/D/HS4/00805
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08-07-2016
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
08.07.2016 r. - 07.07.2019 r. 145 920,00 PLN dr Magdalena Anna Majowska Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji"

Ogólnym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób przywództwo pozytywne wpływa na przedsiębiorczość organizacyjną. Główne pytanie badawcze brzmi: Czy pozytywny styl przywództwa jest właściwy dla tworzenia i utrzymywania przedsiębiorczości organizacyjnej? Co jednak dokładnie rozumiemy pod pojęciem przywództwa pozytywnego? W naukach o zarządzaniu zostały zidentyfikowane różne...

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/02172
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-07-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
26.07.2018 r. - 25.07.2021 r. 376 320,00 PLN dr hab. Przemysław Zbierowski Biuro Badań i Projektów Naukowych

PO WER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym:

  • studentów w ramach nowo tworzonych kierunków studiów: stacjonarnych, prowadzonych w języku angielskim „E-comerce” oraz niestacjonarnych: „Rachunkowość i podatki” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne”;
  • studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach ECDL (standard i advanced), udział w wykładach ekspertów zewnętrznych, udział w zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje komunikacyjno-analityczne oraz szkoleniach z języka branżowego, ponadto udział w dodatkowych zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz w wizytach studyjnych i pracodawców;
  • studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska (WE), Logistyka (WZ), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w stażach u pracodawców;
  • nauczycieli akademickich Uniwersytetu poprzez udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych;
  • kadry administracyjnej Uniwersytetu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach podnoszących kompetencje miękkie i twarde, udział w studiach podyplomowych.
Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-03-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
od 01-10-2018 do 30-09-2022 5 130 835,40 zł dr inż. Robert Życiński Biuro Zarządzania Projektami

PO WER 2014-2020 "Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach"

Projekt realizowany przez dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Działania zaplanowane w projekcie są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników dydaktycznych w trzech obszarach: wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, zastosowania w procesie dydaktycznym narzędzi informatycznych, wykorzystania kompetencji...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.04.00-00-D006/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.03.2017 r. - 31.10.2018 r. 600 707,50 PLN prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka Wydział Ekonomii

PO WER 2014-2020 "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2017/2018"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017-1-POWER-HE-035655
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21-08-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2017 r. - 31.05.2019 r. 77 652,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

PO WER 2014-2020 "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2018/2019"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-POWER-HE-047627
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10-08-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2018 r. - 31.05.2020 r. 157 575,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej