Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia

W roku akademickim 2019/2020 zostały utworzone nowe kierunki studiów:

 • I stopnia studia niestacjonarne:
  • Rachunkowość i podatki,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • II stopnia studia stacjonarnych
  • E-commerce (studia prowadzone w języku angielskim)

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek o profilu praktycznym. Kształcenie studentów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny.

Program studiów oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie oraz ekonomii i finansów . Dzięki temu studenci zdobędą szeroką wiedzę w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, a także prawa i technik pracy menedżera oraz zarządzania ryzykiem.

Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej.

Co wyróżnia kierunek? Jakie są jego główne atuty?

 • Zdolność do elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia w reakcji na zmieniające się współcześnie wyzwania cywilizacyjne w obszarach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i infrastrukturalnych
 • Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej; dodatkowo na zajęcia zapraszani są przedstawiciele i eksperci z firm lub instytucji
 • Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych jego aspektach
 • Praktyki zawodowe trwające 6 miesięcy
 • Stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Zdobywanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych

KORZYŚCI

Absolwenci mają duże możliwości aktywności zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Absolwenci są przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz instytucjach i firmach prywatnych oferujących profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, związanego m.in. z organizacją imprez masowych, przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską. Ze względu na umiejętności informatyczne połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji, absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego,
 • Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), symulacje zdarzeń;
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi w większości posiadający doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.
 • Zajęcia prowadzone są częściowo w trybie e-learningu oraz w laboratoriach komputerowych, gdzie studenci mają możliwość poznania oprogramowania szyfrowania i ochrony informacji

SPECJALNOŚCI

Ze względu na profil praktyczny i jasno określone cele studiowania - na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” kształcimy bez podziału na specjalności! Gwarantuje to przejrzystość programu kształcenia od momentu podjęcia studiów, natomiast pula przedmiotów do wyboru oferowana tylko studentom kierunku pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Studiując na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” student ma okazję:

 • Do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach,
 • Nabywać praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach sytuacji występujących w praktyce zarządzania bezpieczeństwem
 • Spotkać praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej
 • W trakcie zajęć z przedmiotu Podstawy cyberbezpieczeństwa studenci uzyskają niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate CSX.
 • Kształcenie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” uwzględnia współpracę międzynarodową opartą na wymianie dydaktycznej studentów i pracowników naukowych w ramach programów ERASMUS i CEEPUS z uczelniami oferującymi programy kształcenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, działającymi m.in. w sieci CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies).
 • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów "Bezpieczeństwo wewnętrzne".

2. Rachunkowość i podatki

Nowoczesny, praktyczny kierunek zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz podatków. W ramach kierunku uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, procedur opodatkowania, rozliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Kierunek Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do przedmiotu, które pozwala kandydatom na zaznajomienie się już na tym etapie edukacji z wymaganiami stawianymi absolwentom rachunkowości i podatków na rynku pracy.

Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to innowacyjny kierunek łączący tradycyjne podejście do dziedziny z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych. Warsztaty i zajęcia praktyczne, a także piąty semestr poświęcony praktycznie wyłącznie na zdobywanie doświadczenia pozwolą studentom na sprawne przejście z etapu nauk bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery.

Studia w systemie niestacjonarnym, prowadzone są w blokach co dwa tygodnie.

Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenia księgowości w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • prowadzenia księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia doradztwa podatkowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych w organach podatkowych i skarbowych,
 • prowadzenia księgowości, ustalania i rozliczania podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych.

Do najważniejszych atutów nowoczesnego kierunku zaliczyć należy:

 • dodatkowy kurs wyrównawczy z języka angielskiego do poziomu B2,
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych praktyków z zakresu podatków i audytu,
 • cześć wykładów przekazywana jest w postaci e-learningu (7 bloków tematycznych),
 • część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych (Excel, programy finansowo- księgowe).

KORZYŚCI

Zajęcia prowadzone w systemie dwutygodniowym powodują, że zajęcia odbywają się przez dwa weekendy w miesiącu.

Kierunek ma charakter praktyczny, co oznacza że część zajęć prowadzona przez najlepszych doradców podatkowych, najlepszych biegłych rewidentów oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego pozwala na zdobycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia z wykorzystaniem programów informatycznych .W ramach tego typu zajęć proponujemy; rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, systemy finansowo księgowe, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, inwestycje rzeczowe i finansowe z Excelem. A zatem Absolwent jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów finansowo-księgowych.

Wykłady w postaci e-learningu pozwala studentowi na zdobycie wiedzy bez wychodzenia z domu, poprzez platformę Moodle.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z zakresu języka angielskiego pozwolą na wyrównanie poziomu na zajęciach językowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych warsztatów. Wykwalifikowana kadra to w dużej mierze praktycy doskonale zaznajomieni z rynkiem i aktualnymi trendami w dziedzinie finansów.

W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu hands-on experience, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

DODATKOWE INFORMACJE

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów "Rachunkowość i podatki".

3. E-commerce

E-commerce to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, gdyż stanowi potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studenci nabędą także wiedzę dotyczącą warunków, sposobów i zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Studia mają na celu nabycie przez studentów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw w środowisku wielokulturowym,
 • Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych oraz skutecznego i efektywnego ich wdrażania,
 • Tworzenia rozwiązań informatycznych dla działalności e-commerce,
 • Finansowania projektów e-commerce,
 • Analizowania danych na potrzeby e-commerce,
 • Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży,
 • Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google Ads (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords),
 • Pomiaru skuteczności działań e-commerce z wykorzystaniem Google Analytics,
 • Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych,
 • Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej.

Kierunek E-commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym w języku angielskim. Wyróżnia go ponadto praktyczne podejście do przekazywanych treści, które pozwala kandydatom na zaznajomienie się już na tym etapie edukacji z wymaganiami stawianymi absolwentom na rynku pracy. Studenci kończąc kierunek dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy oraz umiejętności.

Kierunek E-commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to innowacyjny kierunek łączący tradycyjne podejście do dziedziny z nowoczesnymi metodami przekazywania wiedzy. Cały program studiów jest zaprojektowanych tak, aby student uzyskał kompletną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na sprawne przejście z etapu nauk bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery. 

KORZYŚCI

Kierunek E-Commerce stwarza absolwentowi duże możliwości aktywności zawodowej w działach E-commerce dużych przedsiębiorstw, w firmach prowadzących handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce, także realizujących działalność na rynkach zagranicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi kierunku na prowadzenie własnej firmy o profilu e-commerce lub też wykorzystującej rozwiązania e-commerce.

Absolwent kierunku E-Commerce ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • funkcjonowania systemu e-commerce,
 • zarządzania projektami e-commerce, a także zasad i źródeł ich finansowania i rozliczania,
 • technik i organizacji e-commerce (znajomość realizacji sprzedaży on-line i dokonywania płatności transgranicznych),
 • logistycznych aspektów zakupu i sprzedaży produktów w zróżnicowanych kanałach sprzedaży,
 • kwestii prawnych, w tym również ochrony danych w e-commerce,
 • przedsiębiorczości i innowacyjności w handlu elektronicznym,
 • analizy danych na potrzeby e-commerce analizy w Google Analytics, Qlik, SPSS, systemach Business Intelligence, zagadnienia Data Science),
 • wykorzystywania technologii internetowych w e-commerce,
 • wielokanałowej komunikacji i dystrybucji w e-commerce (omnichannel),
 • wykorzystania mediów społecznościowych w promocji, reklamie i tworzeniu wizerunku firmy i planowania kampanii marketingowych w Google Ads,
 • tworzenia sklepów internetowych,
 • praw konsumentów i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

 • specjalista ds. e-commerce,
 • koordynator projektów e-commerce,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • administrator platform obsługi handlu elektronicznego,
 • analityk e-commerce,
 • ekspert i konsultant w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
 • e-przedsiębiorca.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w zróżnicowanych ze względu na profil przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • e-biznes,
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje interaktywne,
 • agencje public relations i reklamowe,
 • działy e-commerce dużych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa prowadzące handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce
 • własna firmy o profilu e-commerce lub też wykorzystująca rozwiązania e-commerce.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów oraz zajęć e-learningowych w całości w języku angielskim.

Wykwalifikowana kadra to w większości praktycy doskonale znający problematykę e-commerce i aktualne trendy w tej dziedzinie.

W pracy ze studentami, koncentrują się na przekazywaniu praktycznych zastosowań, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

Zajęcia są prowadzone również przez zagranicznych wykładowców, którzy będą się dzielić ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie e-commerce.

SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Pierwsza edycja studiów jest bezpłatna – studenci podejmujący studia w roku akademickim 2019/2020, będą mogli nieodpłatnie realizować studia II stopnia przez cały okres trwania studiów.
 • Kierunek E-Commerce daje studentowi wiedzę oraz cały wachlarz umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań rynku i przetwarzania informacji na potrzeby e-commerce, opracowywania i wdrażania rozwiązań związanych z marketingiem on-line oraz przygotowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem sklepem internetowym i opracowaniem strategii wejścia e-sklepu na rynki krajowe i zagraniczne.
 • Umiejętności absolwenta związane będą również wykorzystywaniem najnowszych aplikacji na potrzeby e-commerce.
 • Absolwent będzie posiadał umiejętności nieodzowne do zarządzania relacjami z klientami.
 • Umiejętności absolwenta będą pozwalały na prowadzenie e-commerce w środowisku międzynarodowym oraz wielokulturowym.
 • Absolwenta wyróżniać będzie posiadanie kompetencji do podejmowania projektów w międzynarodowym środowisku e-commerce przy wykorzystaniu najnowszych metod, technik i narzędzi.
 • Prowadzenie zajęć w języku angielskim i wykorzystanie doświadczeń zagranicznych wykładowców pozwoli na wyposażenie absolwenta w kompleksową wiedzę, umiejętności kompetencje zgodne ze standardami biznesu międzynarodowego potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami.
 • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów "E-commerce".
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca