NCN "Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk"

Projekt ma na celu wypełnienie istniejącej w piśmiennictwie naukowym luki badawczej, którą można ująć w pytaniu: jakie znaczenie dla wyników indywidualnych mają praktyki zarządzania talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych. Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie w projekcie łączy się teorię zarządzania zasobami ludzkimi z teorią pozytywnej nauki o organizacji.

Głównym celem naukowym projektu jest identyfikacja skutków zarządzania talentami na poziomie indywidualnym oraz określenie wpływu zmiennych zarządzania pozytywnego na relację pomiędzy zarządzaniem talentami a wynikami na poziomie indywidualnym.

 

 

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
28.06.2019 r. - 27.06.2021 r. 123 682,00 PLN mgr Daniel Gajda, Kolegium Zarządzania Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 16
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018/31/N/HS4/03936
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2022
Powrót do listy