Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do studiów oraz wprowadzenie do programów nauczania działań zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach poprzez osiągnięcie modelu uczelni dostępnej.

Projekt realizowany jest od 1.11.2021 r. do 30.09.2023 r.

Poprzez realizację projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stanie się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje wprowadzenie zmian organizacyjnych
i proceduralnych, w szczególności opracowanie dokumentów związanych z dostępnością Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, działania ukierunkowane na wzrost świadomości kadr uczelni w zakresie niepełnosprawności, zwiększenie dostępności architektonicznej oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie technologii wspierających.

Projekt zakłada realizację zadań w następujących obszarach:

  • OBSZAR 1 - Dostosowanie struktury organizacyjnej UEK do potrzeb studentów
    z niepełnosprawnościami  –  zatrudnienie Koordynatora dostępności,
  • OBSZAR 2 - Likwidacja barier architektonicznych w miejscach ważnych dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami,
  • OBSZAR 3 - Rozwinięcie zaplecza technologicznego zapewniającego minimalny poziom dostępności,
  • OBSZAR 4 - Opracowanie procedur dostępności,
  • OBSZAR 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego – dostosowanie standardów rekrutacji oraz kształcenia do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • OBSZAR 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Projekt uzyskał finasowanie w kwocie 1 698 576,00 zł  w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 - Uczelnia Dostępna, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3