Rozeznanie rynku

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyłonieniu wykonawcy usługi:

 

Konsultacji i weryfikacji w obszarze realizowanych zadań projektowych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie konsultacji i weryfikacji w projekcie: „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanego w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 1 listopad 2021 – 30 wrzesień 2023 roku.

Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

CEL POSTĘPOWANIA:

Oszacowanie wartości usługi – Weryfikacja ceny usługi konsultacji i weryfikacji działań podejmowanych w realizowaniu zadań projektowych w sześciu obszarach dostępności.

Łączny wymiar godzin przewidzianych na realizację tej usługi wynosi 62 godziny. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapoznanie się z funkcjonowaniem UE Katowice w kontekście dostępności w oparciu o przeprowadzony Audyt w roku 2019,
 • ocena podjętych działań od momentu wykonania Audytu do dnia oceny,
 • konsultacje w zakresie zaproponowanych zmian w dokumentach dotyczących CWON ,
 • konsultacje w  obszarze założeń i planu dot. dostosowania infrastruktury; weryfikacja efektów,
 • konsultacje w obszarze wymogów z wiązanych z zawartością strony internetowej; feedback dla wykonawcy,
 • konsultacja zmian w dokumentach prawnych ze środowiskiem ON,
 • konsultacje głównych założeń oraz weryfikacja nowych standardów rekrutacji i kształcenia,
 • Weryfikacja programów szkoleń i efektów kształcenia; opracowanie wytycznych dla wykonawców,
 • w wyniku przeprowadzonych konsultacji przedstawienie własnych wniosków i rekomendacji.

 WYMAGANIA:

 • co najmniej 3 letnia, stała współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
 • podmiot funkcjonujący na rynku co najmniej od 3 lat, reprezentujący interesy osób z niepełnosprawnościami.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa brutto – 100%.

ZŁOŻENIE OFERTY:

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oferty przesłanie na adres email: projektdostepny@uekat.pl w terminie do 01.02. 2022 roku do godziny 8.30

Formularz cenowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, nie prowadzi do zawarcia umowy. Celem niniejszego rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, sprecyzowanie zakresu oraz warunków jego realizacji. Na podstawie ustaleń niniejszego rozeznania cenowego Zamawiający może opracować zapytanie ofertowe, które będzie zmierzało do zawarcia umowy. Wykonawca planowanego zamówienia zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).