Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozeznanie rynku

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyłonieniu wykonawcy usługi:

 

wsparcia psychologicznego dla pracowników i studentów UEKat

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie wsparcia psychologicznego dla pracowników i studentów UEKat w projekcie: „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanego w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 1 listopad 2021 – 30 wrzesień 2023 roku.

Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

CEL POSTĘPOWANIA:

Oszacowanie wartości usługi – zwiększenie wymiaru dostępności wsparcia psychologicznego dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Łączny wymiar godzin przewidzianych na realizację tej usługi wynosi 152 godziny (po 8 godzin w miesiącu w okresie od 1.03.2022 r. do 30.09.2023 r.) Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie..

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Udzielanie wsparcia psychologicznego dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Wsparcie polega na pełnieniu dyżurów stacjonarnych lub telefonicznych, we wskazanych wcześniej dniach oraz godzinach. Po każdym semestrze przedstawianie sprawozdania z działalności psychologa.

 WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
  • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata
  • mile widziane doświadczenie w zakresie wsparcia psychologicznego na uczelni wyższej

 

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa brutto – 100%.

ZŁOŻENIE OFERTY:

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oferty na adres mailowy: projektdostepny@uekat.pl w terminie do 18.02.2022 roku do godziny 8:30

Formularz cenowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, nie prowadzi do zawarcia umowy. Celem niniejszego rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, sprecyzowanie zakresu oraz warunków jego realizacji. Na podstawie ustaleń niniejszego rozeznania cenowego Zamawiający może opracować zapytanie ofertowe, które będzie zmierzało do zawarcia umowy. Wykonawca planowanego zamówienia zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca