Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapisy na szkolenia

Rekrutacja i warunki uczestnictwa w Projekcie

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w Projekcie są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy należą do kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny kandydata do Projektu, dostępny na stronie internetowej Projektu lub składają formularz osobiście w Biurze Rozwoju Kadr (Budynek Rektoratu; pok. 2/23) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 07.30-15.30 lub przesyłają pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rozwoju Kadr, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Rozwoju Kadr, budynek Rektoratu, pok. 2/23 oraz na stronie internetowej Projektu.

Podczas składania dokumentów uczestnictwa w Projekcie uczestnik winien mieć ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych. W przypadku złożenia formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem Internetu, obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania dokumentów uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne oraz zgłoszenia do Projektu składane w wersji papierowej należy wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnym podpisem. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę.

Realizator Projektu zastrzega, iż wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego kandydata do Projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w Projekcie.

Formularze rekrutacyjne kandydata do Projektu złożone po upływie terminu zakończenia rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu

Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi. Za rekrutację uczestników odpowiada Koordynator Zadania nr 6 - dr Jolanta Bernais.

Etapy oceny dokumentów kandydatów:

Ocena kryteriów formalnych i dostępu do Projektu polegająca na sprawdzeniu: poprawności i kompletności złożonego formularza rekrutacyjnego kandydata do Projektu, w przypadku niespełnienia kryteriów formalnych zgłoszenie kandydata zostanie odrzucone.

Ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów kandydatom spełniającym następujące kryteria: kandydat złożył orzeczenie właściwego organu lub inny dokument, przewidziany odrębnymi przepisami, potwierdzający niepełnosprawność +1 pkt, kandydat nie podnosił swoich kompetencji w obszarze niepełnosprawności +1 pkt, kandydat jest mężczyzną +1 pkt, kandydaci będą przyjmowani wg kolejności od najwyższej liczby punktów (przy równej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszenia), po wyczerpaniu limitu miejsc pozostałe zgłoszone osoby będą wpisane na listę rezerwowych, zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów umieszczane będą na liście rezerwowej, w przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania udziałem w szkoleniach, zostaną przeprowadzone działania zaradcze m.in. w postaci dodatkowej rekrutacji.

Zostanie sporządzana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu.

 O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną.  Złożenie fałszywych oświadczeń czy złożenie rezygnacji będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy rankingowej.  

Nauczyciele akademiccy mają możliwość udziału w następujących szkoleniach: 

 • “W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności”;
 • “Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim”;
 • “Praca z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego”;
 • “Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”;
 • “Poznanie zasad projektowania uniwersalnego”;
 • “Adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością wzroku”;
 • “Jak zwiększyć dostępność spotkania online oraz elementy e-learningu”.

Sposób realizacji szkoleń

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – z wyjątkiem języka migowego oraz szkoleń:

 • "Adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością wzroku";
 • "Jak zwiększyć dostępność spotkań online oraz elementy e learningu",

które będą odbywały się online.

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga - wypełnienie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w uczestnik otrzymaja w formie elektronicznej.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami".

2. Szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dla kadry administracyjnej i zarządczej zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące:

 1. Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim (pięć grup - 70 osób).
 2. Dostosowanie materiałów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (jedna grupa – 4 osoby).
 3. Dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (jedna grupa – 6 osób).

Dodatkowo pracownicy administracyjni będą mogli wziąć udział w kursie polskiego języka migowego.   

3. Ważne dokumenty

4. Kontakt 

Jolanta Bernais
Koordynator Obszaru VI
jolanta.bernais@ue.katowice.pl  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3