Wymagania stawiane pracom dyplomowym na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zalecana objętość pracy licencjackiej wynosi około 60 stron, magisterskiej około 80 stron.
 

Układ pracy:

·        karta tytułowa wg wzoru,

·        oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy wg wzoru,

·        spis treści,

·        wstęp, obejmujący informacje na temat historii i aktualnego stanu badań nad danym problemem, objaśniający przesłanki wyboru tematu pracy, określający cel i zakres pracy, główną tezę/hipotezę badawczą, wskazujący metody badawcze, a także przedstawiający ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz o charakterze i rodzaju materiałów źródłowych,

·        tekst główny, prezentujący treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały,

·        zakończenie, zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach oraz podsumowanie wyników podjętych badań,

·        wykaz wykorzystywanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, przedstawiony w alfabetycznej kolejności (dotyczy to również źródeł internetowych),

·        wykaz aktów prawnych, rysunków, tablic, map, schematów, załączników itp.

 

Zalecenia edytorskie

·       czcionka:  Times New Roman,

·       wielkość czcionki podstawowej:  12 pt,

·       odstęp między wierszami:  1,5 wiersza,

·       marginesy:

górny –  2,5 cm

dolny –  2,5 cm

lewy  –  3,5 cm

prawy – 1,5 cm,

·       stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

·       każdy akapit należy rozpocząć wcięciem,

·       wszystkie strony powinny być ponumerowane, a numer znajduje  się u dołu strony.