Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Rachunkowość MSP)

Studenci specjalności zdobywają wiedzę na temat ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowania danych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. Poznają organizację systemu rachunkowości MSP, między innymi odtwarzając na zajęciach warsztatowych środowisko informatyczne typowego biura rachunkowego.

Zgłębiają różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ich skutków dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Poznają specyfikę typowych dla działalności MSP aspektów rachunkowości takich jak koszty pracy czy inwentaryzacja majątku. Uczą się reguł kontroli wewnętrznej i badania sprawozdań finansowych. Specjalność o bardzo praktycznym charakterze przygotowuje absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej.

Może też być początkiem drogi do własnego biura rachunkowego.