Wytyczne dla Studentów dotyczące kontaktu z dziekanatem


Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov_2 i zaleceniem dotyczącym ograniczenia kontaktów bezpośrednich do 25 marca br. prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Korespondencję do dziekanatu prosimy kierować z adresu e-mail w domenie @uekat.pl na dziekanat (dziekanat_filia@ue.katowice.pl).
  2. Wszystkie podania powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (prosimy załączyć skan podania do e-mail’a).
  3. W przypadku wniosków o zaświadczenia prosimy o wskazanie adresu korespondencyjnego, na który zaświadczenie zostanie przesłane pocztą tradycyjną lub mailową.
  4. Prosimy o składanie podań o Tryb Poprawkowy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem roku akademickiego tj. do 31.03.2020 (dotyczy osób z zamkniętą sesją egzaminacyjną, które zgodnie z regulaminem studiów kwalifikują się do złożenia deklaracji o Tryb Poprawkowy).
  5. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji/komunikatów na stronie www Uczelni.