Przewody doktorskie - zasady

Wykaz dokumentów - wszczęcie przewodu

Do wszczęcia przewodu doktorskiego niezbędne są następujące dokumenty:

 1. Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego (wraz oświadczeniem o tym, że kandydat ubiegał/nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora/informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli Kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora)

 2. Kwestionariusz osobowy

 3. Życiorys

 4. Oryginał lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 5. Opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych.

 6. Wykaz prac naukowych (Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego) oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

 7. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

 8. Protokół z posiedzenia Katedry, na którym odbyła się prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej

 9. Opinia Kierownika Studium Doktoranckiego

 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą Senatu UE nr 19/2015/2016 (dot. tylko uczestników Studiów Doktoranckich).

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka nowożytnego języka obcego
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski

Kandydaci nie posiadający wykształcenia ekonomicznego zobowiązani są do zaliczenia kolokwium sprawdzającego. Do zdania kolokwium sprawdzającego zobowiązani są również uczestnicy studiów doktoranckich nie posiadający wykształcenia, o ile przedmioty objęte nim nie znajdowały się w programie studiów doktoranckich.

Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

 1. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich

 2. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”

 3. opinię potwierdzającą wysokość jakość prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac wydaną przez opiekuna naukowego.

Kontakt

Agata Zawłocka
Dziekanat Wydziału Ekonomii
tel. 32 257 75 50

agata.zawlocka@ue.katowice.pl