Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia określa Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie wprowadzenia Ramowego systemu oceny studentów na Wydziale Ekonomii.

1. Uwagi wstępne

Proponowany system oceny studentów obejmuje wymagania dotyczące egzaminów oraz zaliczeń i ma charakter ogólny. Powinien być stosowany w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych na Wydziale Ekonomii.

Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek:
• poinformowania studentów na początku zajęć o zakresie wymagań i kryteriach zaliczenia przedmiotu
• corocznego przekazywania informacji o wymaganiach do sekretariatów Katedr w celu opublikowania w informatorze dla studentów oraz na stronach internetowych Wydziału
• stosowania porównywalnych wymagań oraz kryteriów oceniania, jeśli te same zajęcia prowadzone są przez przynajmniej dwóch pracowników w różnych grupach

Nadzór nad uaktualnianiem programów i koordynacją treści programowych prowadzonych zajęć pełnią Kierownicy Katedr.

2. Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem

Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. O wyborze formy prowadzący wykłady ma obowiązek poinformowania studentów na początku zajęć.
W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie.
Prace pisemne powinny być przechowywane przez egzaminatora przez okres jednego roku.

Dla uzyskania oceny pozytywnej wymaga się, aby student:

• przynajmniej dostatecznie poznał i zrozumiał całą wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, podanej w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzących zajęcia, lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć
• przynajmniej dostatecznie opanował wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach
• wykazał przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności
• w stopniu przynajmniej dostatecznym umiał formułować logiczne sądy na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń itp.
• sprostał wymaganiom przewidzianym dla zaliczenia ćwiczeń przed egzaminem, a jeśli program to przewiduje, uzyskał takie zaliczenie

3. Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:
• uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze
• należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami – z zachowaniem warunków legalności
• sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego ćwiczenia

4. Wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem

Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna, np. test, projekt, referat itp., względnie zaliczenie ustne.
Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia je oddzielnie, a do indeksu wpisywana jest jedna ocena łączna, określana wg wag ustalonych przez prowadzących wykład i ćwiczenia.

5. Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych

Prowadzący zajęcia określa i przedstawia studentom na początku sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie trwania zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd.

Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności:
• Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na  do%egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje od 50 sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.%60
• Student wykazuje plus dostateczny (3,5) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje  sumy punktów oceniających stopień wymaganej% do 70%powyżej 60 wiedzy/umiejętności
• Student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej  sumy punktów oceniających stopień wymaganej% do 80%70 wiedzy/umiejętności
• Student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej  sumy punktów oceniających stopień wymaganej% do 90%80 wiedzy/umiejętności
• Student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej  sumy punktów oceniających stopień wymaganej% do 100%90 wiedzy/umiejętności

6. Wymagania dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego

Określa odrębnie kierownik Studium Wychowania Fizycznego w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Dydaktyczną.

7. Wymagania dotyczące egzaminu magisterskiego

Egzamin magisterski powinien wykazać, że student:
• samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach
• potrafi wyczerpująco i przekonywująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu objętego programem przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych w ramach studiowanej specjalności, a także z obszaru tematycznego pracy magisterskiej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i sądami własnymi
• prowadzi wywód logicznie
• posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem

Egzamin magisterski składa się z odpowiedzi na trzy pytania:
• jedno pytanie z zakresu pracy
• dwa pytania z zakresu studiowanego kierunku i specjalności

Lista pytań obowiązujących na egzaminie magisterskim obejmujących: mikroekonomię, makroekonomię i przedmioty kierunkowe – proponowana jest przez kierowników Katedr i zatwierdzana przez Dziekana.
Lista ta podawana jest do wiadomości studentów do 31 października każdego roku akademickiego.

8. Warunki zaliczania różnic programowych

Terminy zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych przedmiotów ustala odpowiedni Prodziekan ds. Edukacji.
Warunki uzyskania zaliczeń i egzaminów muszą być porównywalne z obowiązującymi aktualnie formami zajęć.
Przy ustalaniu terminów zaliczeń różnic programowych należy uwzględnić możliwość zaliczenia zaległych przedmiotów poprzez uczęszczanie na zajęcia.
W innych przypadkach warunki uzupełnienia różnic programowych ustala – w porozumieniu z Prodziekanem ds. Edukacji – prowadzący przedmiot.