Załącznik nr 1

Pierwszy poziom kwalifikacji CBA „Certificate in Business Accounting”

Studenci otrzymują Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting, profesjonalny tytuł zawodowy: CIMA CertBA).

1. Program CIMA na UE w Katowicach jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

2. Po spełnieniu warunków określonych poniżej absolwenci studiów pierwszego stopnia na UE Katowice uzyskują Certyfikat CIMA z Rachunkowości Zarządczej (CIMA Certificate in Management Accounting) wydawany przez CIMA:

a)      ukończenie studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu licencjata na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń,

b)     kierunku Finanse i Rachunkowość,

c)      zdanie egzaminu CIMA BA2: Fundamentals of Management Accounting.

3. Studenci UE Katowice, którzy ukończyli - co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego lub drugiego stopnia, mają możliwość zarejestrowania się do Programu CIMA.

4. Student przyjęty na rok akademicki 2019/2020 lub kolejne lata powinien zapisać się do Programu CIMA nie później niż w trzecim semestrze studiów.

5. Student zostaje przyjęty do Programu CIMA na UE Katowice po weryfikacji przez Koordynatora Programu CIMA na UE oraz CIMA w Wielkiej Brytanii/CIMA w Polsce oraz po zarejestrowaniu się w CIMA. Koordynator Programu CIMA na UE sprawdza, czy student zaliczył wszystkie egzaminy wymagane w ramach Programu CIMA na UE Katowice przed semestrem, w którym student ma prawo przystąpić do danego egzaminu CIMA. Dalsze etapy weryfikacji realizuje CIMA w Wielkiej Brytanii/CIMA w Polsce.

Egzamin CIMA

 BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej

Zwolnienia z egzaminów CIMA

BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa

BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej

BA4 - Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego

Przedmioty UE Katowice

Moduł CIMA​

Rachunkowość /Accounting

​BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting) - student otrzymuje zwolnienie

 

Rachunkowość finansowa/ Financial accounting

​Mikroekonomia/ Microeconomics

BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie

​Makroekonomia  / Macroeconomics

Statystyka/ Statistic

Matematyka finansowa/ Financial mathematics

​Podstawy prawa / Principles of Law

​BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego

(Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Law) - student otrzymuje zwolnienie​

​Etyka gospodarcza/ Business Ethics

​Podstawy rachunkowości zarządczej (sylabus CIMA) –Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA

​BA2- Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas realizowania toku studiów. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.


6. Proces rejestracji studentów przebiega z wykorzystaniem internetowego formularza rejestracyjnego CIMA i zależy od uiszczenia przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA w kwocie określonej poniżej.

Opłaty CIMA

(ceny podlegają corocznej aktualizacji)

Zarejestrowani studenci (od października 2019 r.)

Rejestracja

(opłata jednorazowa)

77 GBP

Roczny abonament

120 GBP (pierwszy rok subskrypcji jest darmowy)

Opłaty za egzaminy/zwolnienia

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej(CIMA Cert BA)

70 GBP za przedmiot

 Studenci UE Katowice, którzy zarejestrowali się - jako studenci CIMA w 2019 roku (począwszy od października 2019 r.), będą zwolnieni z obowiązku uiszczania subskrypcji przy rejestracji w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik nr 2

Drugi poziom kwalifikacji DMA „Diploma in Management Accounting”

WARUNKI udziału studentów II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Programie UE & CIMA Diploma in Management Accounting - rok akademicki 2018/2019

 1. Wspólny Program CIMA i Uczelni o nazwie UE & CIMA Diploma in Management Accounting (zwany dalej Programem UE & CIMA DMA).
 2. Program UE & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń
 3. Program UE & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na Kierunku Finanse i Rachunkowość
 4. Program UE & CIMA DMA skierowany jest do studentów studiujących na Specjalnościach: Rachunkowość, Rachunkowość (ACCA), Menedżer Finansowy,  Controlling, Rachunkowość i Rewizja Finansowa, Rachunkowość i Podatki, Bankowość i Finanse Międzynarodowe, Analityk Finansowy, Finanse i Inwestycje
 5. Program CIMA obejmuje następujące przedmioty (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim):
 6. Program CIMA

  UE & CIMA Diploma in Management Accounting

  Przedmiotu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

  Odpowiedniki w Programie CIMA
  Diploma in Management Accounting

  Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza)
  student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości lub Zaawansowana rachunkowość finansowa

  oraz Strategie podatkowe przedsiębiorstwa

  F1 – Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki)
  student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

  Zarządzanie instytucjami finansowymi

  oraz Strategie finansowe przedsiębiorstwa lub Finanse Korporacji

  oraz Etyka w finansach i rachunkowości*

  E1 – Organisational Management
  (Zarzadzanie organizacyjne)
  student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

  Egzamin zewnętrzny CIMA w języku angielskim zdawany według standardu CIMA

  Zintegrowane studium przypadku na poziomie operacyjnym (Operational level case study) 

   * lub inny porównywalny przedmiot 

Absolwenci Programu UE & CIMA DMA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA i tytuł Dip MA. Warunkiem ukończenia Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest:

 • zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni;
 • rejestracja do Programu na I lub III semestrze;
 • zrealizowanie w trakcie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach programu określonego w punkcie 5;
 • zdanie  standaryzowanego  przez  CIMA  egzaminu  w  języku  angielskim:  Operational case study przed obroną pracy dyplomowej na Uczelni;
 • wniesienie stosownych opłat za przyznane zwolnienia przez CIMA i egzamin Operational case study. Wysokość i tryb wnoszenia tych opłat określa załącznik nr 5;
 • zgłoszenie do Koordynatora Programu CIMA ze strony Uczelni wraz ze stosownym udokumentowaniem przez studenta faktu zdania egzaminów zewnętrznych CIMA najpóźniej w ostatnim semestrze studiów.

Student uczestniczący w Programie CIMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci Uczelni.

Korzyści/możliwości dla studenta uczestniczącego w Programie UE & CIMA DMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zostały spisane przez CIMA i Uczelnię w dokumencie: „Korzyści dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziału w Programie UE & CIMA DMA, realizowanym w ramach studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach” (Załącznik 9).