Konkursy aktualne

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy w Kolegium Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 38/2020/AS/KIW/KIK”

Data publikacji: 25.06.2020 r.
Termin składania dokumentów: 13.07.2020 r. - 26.07.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 24.08.2020 r.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 82 - 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku Informatyka, Informatyka i Ekonometria lub równorzędnym,
 • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią promotora lub kierownika katedry,
 • posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski, niemiecki i francuski),
 • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języków programowania (JAVA lub C# lub Python) w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość technologii internetowych i ich praktycznego wykorzystania,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość technologii bazodanowych i ich praktycznego wykorzystania,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub informatyki technicznej i telekomunikacji,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w obszarze informatyki (realizacja projektów wdrożeniowych, udział w zespołach przygotowujących lub wdrażających systemy informatyczne w firmach itp.),
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów związanych z programowaniem komputerów, bazami danych, technologiami informatycznymi,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie organizacyjne wspomagające działalność naukową, dydaktyczną lub projektową (udział w komitetach organizacyjnych konferencji, udział w projektach dydaktycznych, udział w projektach badawczo – rozwojowych itp.).

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy w Kolegium Informatyki
i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą,
w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Kolegium i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Kolegium/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.  

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2020 r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:

asystent (pełny wymiar czasu pracy, podstawowe miejsce pracy) – 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zatrudnienie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy,
 • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

 • pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 38/2020/AS/KIW/KIK”

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres:

 Biuro Zarządzania Kadrami  (1/31 budynek Rektoratu)

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

 

Termin składania dokumentów: od 13.07.2020 r. do 26.07.2020  r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 03 do 13.08.2020 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24.08.2020 r.

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni