O Kolegium

Kolegium Informatyki i Komunikacji (KIiK) rozpoczęło działalność 1 października 2019 r. (zarządzenie Rektora nr 102/19). Kontynuuje ono tradycje Wydziału Informatyki i Komunikacji utworzonego 29 stycznia 2009 roku
i funkcjonującego do 30.09.2019 r.

Kolegium tworzą pracownicy naukowo-badawczy i dydaktyczni zatrudnieni w 8 katedrach.

Misj KIiK  

Misją KIiK jest rozwój wiedzy i jej upowszechnianie poprzez badania naukowe, kształcenie i wdrożenia, w zakresie:

  • zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i metod podejmowania decyzji wspierających zarządzanie organizacją,
  • komunikacji – w szczególności dziennikarstwa ekonomicznego – z wykorzystaniem nowych mediów i technologii,
  • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy i na racjonalnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii przetwarzania wiedzy oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem.

Pracownicy, realizując misję KIiK, kształcą absolwentów wyróżniających się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolnych sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa i gospodarki wiedzy integrującej się Europy i globalizującego się świata.

Wizja KIiK

Zespół pracowników integrujących wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, informatycznych i humanistycznych, rozpoznawalny w europejskiej przestrzeni badań i kształcenia.

Badania

Kolegium prowadzi badania naukowe oraz kształcenie studentów usytuowane w transdyscyplinarnym obszarze:

  1. Informatyki (w szczególności uczenie maszynowe, analityka danych, sztuczna inteligencja, komunikacja cyfrowa).
  2. Nauk o komunikacji społecznej i mediach (w szczególności dziennikarstwo ekonomiczne, nowe media, komunikacja marketingowa).
  3. Nauk o zarządzaniu i jakości (badań operacyjnych, w szczególności informatyki ekonomicznej, marketingu) oraz ekonomii.

Pracownicy Kolegium uczestniczą w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, NCN oraz grantach uczelnianych.

Dydaktyka

Pracownicy Kolegium prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunkach:

Kolegium oferuje także studia  studia podyplomowe na 10 kierunkach.