Zasady odbywania praktyk zawodowych

 

PROCEDURA ODBYWANIA KRAJOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Twoja Kariera oraz w e-uczelni.

1.      Rodzaje praktyk:

a.       Praktyka obowiązkowa – długość trwania (Praktyka musi trwać minimum 120 godzin (I stopień na kierunku Informatyka oraz I stopień na kierunku Informatyka i Ekonometria). Na studiach o profilu praktycznym 240 godzin (I i II stopień na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz II stopień na kierunku Informatyka)

b.      Praktyka dodatkowa

c.       Uznanie innej aktywności, jako praktyki obowiązkowej

-        Praca zawodowa - długość trwania

·         1 miesiąc (nie mniej niż 120 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu ogólno-akademickim

·         3 miesiące (nie mniej niż 240 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym

-        Praktyka odbyta w innej szkole wyższej – praktyka powinna spełniać wymagania programu studiów i uchwały Rady Wydziału Uniwersytetu

-        Indywidualna działalność gospodarcza - długość trwania

·         6 miesięcy – w przypadku kierunku o profilu ogólno-akademickim i  również

·         6 miesięcy – w przypadku kierunku o profilu praktycznym

 

-        Praktyka zagraniczna organizowana przez Uniwersytet – przez okres nie krótszy niż:

·         1 miesiąc (nie mniej niż 120 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu ogólno-akademickim

·         3 miesiące (nie mniej niż 240 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym

 

-        Staż lub praktyka – długość trwania:

·         1 miesiąc (nie mniej niż 120 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu ogólno-akademickim

·         3 miesiące (nie mniej niż 240 godzin) – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym

 

2.      Prodziekan odpowiedzialny za praktyki:  Prof. UE dr hab. Maciej Nowak

3.      Studenci odbywają praktyki (na szóstym semestrze (I stopień) oraz na czwartym semestrze (II stopień))

4.      PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

5.      Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami pok. 1.16 R (budynek Rektoratu - 1 maja 50) :

a.       15 października – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć,

b.      2 tygodni od daty ukończenia praktyki - w przypadku praktyk realizowanych
w ciągu roku akademickiego.

6.      Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora

Uchwała nr 18/2016/2017 Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: uznania innych aktywności studenta, jako praktyki studenckiej